Memur Rehberi

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 10/2/2012 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 17/2/2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde geçen “iç denetim birim yöneticisi/yöneticileri” ibareleri “iç denetim birimi başkanı/başkanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamu İç Denetçi Sertifikası, 6 ncı maddede belirtilen kriterler çerçevesinde ilgili idarenin teklifi üzerine İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından derecelendirilir. Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama iç denetim birimi başkanının teklifi üzerine üst yönetici tarafından, iç denetim birimi başkanı görevlendirilmemişse doğrudan üst yönetici tarafından yapılır. İdareler puanlamaya ilişkin değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımı ve başarısını dikkate alarak yapar.”

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “derecelendirilir ve bir üst sertifikayla değiştirilmesi için” ibaresi “derecelendirme talebiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (a) bölümünün son fıkrasında geçen “yirmibeş” ibaresi “yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (a) bölümünün son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İç denetim birimlerinin kendi bünyelerinde düzenlemiş oldukları meslek içi eğitimler sonucunda, eğitimlere eğitimci veya katılımcı olarak katılan iç denetçilerin almış oldukları katılım belgesi veya sertifikalar, puanlamada dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün ilk fıkrasında geçen “25 puan” ibaresi “40 puan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün ikinci fıkrasında geçen “denetim plan ve programının hazırlanması çalışmalarından 2 puan” ibaresi “denetim plan ve programının hazırlanması çalışmalarından 1 puan” şeklinde ve “Kamu İç Denetçi Sertifikası Derecelendirme Formu”nun ilgili bölümündeki “2” ibaresi “1” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (b) bölümünün beşinci fıkrasında geçen “iç denetim birim yöneticiliği” ibaresi “iç denetim birimi başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (d) bölümünün başlığı “Başarı belgeleri ve takdirnameler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (d) bölümünde geçen “5 puan” ibaresi “2,5 puan” şeklinde; “on” ibaresi ise “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (d) bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başarı belgeleri ve takdirnamelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122 nci maddesine göre veya ilgili personel mevzuatında öngörülen ilgilinin mesleğindeki başarısını ortaya koyan takdirname ve başarı belgelerinin mevzuatında vermeye yetkili amirler veya 5018 sayılı Kanuna göre belirlenen üst yöneticiler tarafından verilmesi gerekmektedir.”

MADDE 12 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (e) bölümünün ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İç denetçiler, meslek içi eğitim konuları ve ilgili idarenin görev alanına giren konularda eğitici olarak katıldıkları eğitimlerden, görevlendirildiklerine ilişkin resmi onay/yazıyı da eklemek şartıyla, her saat için (0,5) puan kazanırlar.”

MADDE 13 – Aynı Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin (e) bölümünde geçen “on puan” ibaresi “beş puan” şeklinde değiştirilmiştir.

28 Şubat 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28573

KURUL KARARI

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:Karar Tarihi: 13/2/2013

Karar No: 2

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASININ DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir