İş Sağlığı ve Güvenliği

işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına girecek adaylar!!!

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavları  24.12.2011 tarihinde yapılacaktır.Bunun için; 1) Sınava  girmeye   hak   kazananlar;   16-21  Kasım  2011  tarihleri  arasında  www.isggm.gov.tr  adresinden T.C. Kimlik numaraları ile ön kontrollerini yapabileceklerdir.

2)   Sınav   uygulama     duyurusu     16.11.201 1    tarihinden   itibaren  www.meb.gov.tr       ve
www.isggm.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

3)  YetkilendirilmiĢ   eğitim   kurumlarından    (ÇASGEM,   üniversite,   özel   eğitim  kurumu);
6.5.2011-28.10.2011  tarihleri  arasında  işyeri  hekimliği  ve  C  sınıfı  iş  güvenliği  uzmanlığı
eğitimlerini tamamlayıp, eğitim kurumlarınca Bakanlığımıza isimleri bildirilen katılımcılar 24
Aralık 2011 tarihinde yapılacak sınava girebileceklerdir.

4) 2.7.2011 tarihinde yapılan sınav baz alınarak;
a) YetkilendirilmiĢ eğitim kurumlarından birisi olan ÇASGEM’den 2010 yılında eğitimlerini 
tamamlayarak  sınava  baĢvurmayan,  sınav  baĢvurusunda  bulunduğu  halde  sınava  girmeyen, 
sınava giren ancak kazanamayan,

b)   YetkilendirilmiĢ  eğitim  kurumlarından  olan  üniversitelerden  2010  yılında  eğitimlerini 
tamamlayarak  sınava  baĢvurmayan,  sınav  baĢvurusunda  bulunduğu  halde  sınava  girmeyen, 
sınava giren ancak kazanamayan,
C sınıfı  iĢ güvenliği uzmanı adaylarının  isimleri sınav listesinde olacaktır. Ancak, bu kiĢiler 
baĢvuru  tarihlerinde  tekrar  sınav  baĢvurusunu  www.meb.gov.tr       üzerinden  28  Kasım     – 9
Aralık 2011 tarihleri arasında yapacaklardır.

c)  YetkilendirilmiĢ  eğitim  kurumlarından  olan  üniversitelerden  2010  yılında  eğitimlerini 
tamamlayarak  sınava  baĢvurmayan,  sınav  baĢvurusunda  bulunduğu  halde  sınava  girmeyen, 
sınava  giren  ancak  kazanamayan,  iĢyeri  hekimi  adaylarının  eğitimleri  yine  DanıĢtay  kararı 
gereği yürütmesi durdurulduğundan sınava girmelerine hukuken imkan bulunmamaktadır.

d) YetkilendirilmiĢ eğitim kurumlarından Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren  özel 
eğitim  kurumlarından  2010  yılında  eğitimlerini  tamamlayarak  sınava  baĢvurmayan,  sınav 
baĢvurusunda  bulunduğu  halde  sınava  girmeyen,  sınava  giren  ancak  kazanamayan  işyeri 
hekimi  ve  C  sınıfı  iş  güvenliği  uzmanı  adaylarının  24.12.2011  tarihli  sınava  girmelerine 
DanıĢtay  kararı  gereği  hukuken  imkan  bulunmamaktadır.  Bu  durumda  olan  adaylardan 
27.11.2010  tarihli  Yönetmelik  gereği  ancak  2011  yılında  yeniden  eğitim  alanlar  sınava 
gireceklerdir. Özetle, 2010 yılında  özel eğitim kurumlarından alınan eğitimlerin yürütmesi 
durdurulduğundan anılan eğitimlerin geçerliliği bulunmamaktadır.

5)  2004-2006  yılları  arasında  ÇASGEM’den  C  sınıfı  iĢ  güvenliği  uzmanlığı  belgesi  alıp, 
yetkilendirilmiĢ   eğitim   kurumlarından,    2010   yılında  B   sınıfı  iĢ  güvenliği  uzmanl

eğitimlerini  tamamlayanlar  yargı  kararı  nedeniyle  24.12.2011  tarihinde  yapılacak  sınava 
giremeyeceklerdir. Bu   durumdaki   adayların  durumlarıyla   ilgili  mevzuat  çalıĢmaları  devam 
etmektedir.

6)  24  Aralık  2011  günü  yapılacak  işyeri  hekimliği  sınavına,  ilgili  Yönetmeliğin  14/1-b
maddesinde belirtilen kiĢiler (iĢ sağlığı ve güvenliği alanında en az beĢ yıl teftiĢ yapmıĢ olan 
hekim iĢ müfettiĢleri, iĢ sağlığı bilim uzmanı hekimler, iĢ sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık 
ve bağlı birimlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği alanında en az beĢ yıl fiilen çalıĢmıĢ hekimler) 
doğrudan girebileceklerdir.

Söz  konusu  adaylar;  14.11.2011   tarihine   kadar;  dilekçe,  diploma  örneği,  lisansüstü  eğitim 
mezuniyet     belgesi, nüfus  cüzdanı  fotokopisi  ve  onaylı  hizmet  çizelgesi  (hizmet  çizelgesi 
sadece  Bakanlık  mensupları  için  gereklidir)  ile  Bakanlığa  baĢvurmak  zorundadır.  Ancak,
2.7.2011  tarihli  sınav  için  baĢvuruda  bulananlar  yeniden  baĢvuru  evrakı  vermeyecekler,  bu 
kiĢiler  doğrudan  sınav  listesine  eklenecek  ve  baĢvuru  tarihlerinde  tekrar  sınav  baĢvurusunu
www.meb.gov.tr üzerinden 28 Kasım – 9 Aralık 2011 tarihleri arasında yapacaklardır.

7)  24   Aralık   2011   günü   yapılacak   A     sınıfı   iş   güvenliği   uzmanlığı   sınavına,   ilgili
Yönetmeliğin  6/1-a maddesinde belirtilen kiĢiler (iĢ sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl 
teftiĢ  yapmıĢ  mühendis,  mimar  veya  teknik  eleman  olan  iĢ  müfettiĢleri,  en   az   5  yıl  uzman 
olarak  çalıĢmıĢ  Bakanlık   iĢ  sağlığı  ve  güvenliği  uzmanları,  Genel  Müdürlük  ve  bağlı 
birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az 10 yıl görev yapmıĢ olanlar)
baĢvurmaları halinde doğrudan gireceklerdir.

Söz  konusu  adaylar;  14.11.2011        tarihine  kadar;  dilekçe,  diploma  örneği,  nüfus  cüzdanı 
fotokopisi ve hizmet çizelgesi  (hizmet çizelgesi sadece Bakanlık mensupları için gereklidir) 
ile Bakanlığa baĢvurmak zorundadır. Ancak, 2.7.2011 tarihli sınav için baĢvuruda bulananlar 
yeniden    baĢvuru  evrakı  vermeyecekler,  bu  kiĢiler  doğrudan  sınav  listesine  eklenecek  ve 
baĢvuru  tarihlerinde  tekrar  sınav  baĢvurusunu      www.meb.gov.tr       üzerinden    28  Kasım  –   9
Aralık 2011 tarihleri arasında yapacaklardır.

8)  24   Aralık  2011    tarihinde  yapılacak  B  sınıfı  iş  güvenliği  uzmanlığı      sınavına,   ilgili
Yönetmeliğin  6/1-b  maddesinde  belirtilen  kiĢiler  (iĢ  sağlığı  ve  güvenliği  veya  iĢ  güvenliği 
yüksek  lisansı  yapmıĢ  olan  mühendis,  mimar  veya  teknik  elemanlar)  baĢvurmaları  halinde
doğrudan girebileceklerdir.

Söz  konusu  adaylar;  14.11.2011       tarihine   kadar;  dilekçe,  diploma  örneği,  nüfus  cüzdan 
fotokopisi ve  yüksek  lisans  mezuniyet  belgesi  ile Bakanlığa  baĢvurmak  zorundadır.  Ancak,
2.7.2011  tarihli  sınav  için  baĢvuruda  bulananlar  yeniden  baĢvuru  evrakı  vermeyecekler,  bu 
kiĢiler  doğrudan  sınav  listesine  eklenecek  ve  baĢvuru  tarihlerinde  tekrar  sınav  baĢvurusunu
www.meb.gov.tr üzerinden 28 Kasım – 9 Aralık 2011 tarihleri arasında yapacaklardır.

9)  Adayların   sınav   baĢvuru   iĢlemlerini   sağlıklı   yapabilmesi   için   öncelikle      16.11.2011
tarihinde  www.meb.gov.tr       ve  www.isggm.gov.tr       adreslerinde  yayınlanacak     sınav  duyuru  metnini incelemesi gerekmektedir.

10)   Adaylar,  28  Kasım  2011  –  9  Aralık  2011  tarihleri  arasında  sınav  ücretlerini  (35   TL,
EĞĠTEK Döner Sermaye ĠĢletmesi’nin Ziraat Bankası BeĢevler/ANKARA, Vakıflar Bankası 
Ankara Merkez ġubesi veya Halk Bankası Küçükesat/ANKARA  ġubesinden herhangi birine 

“kurumsal  tahsilat  programı”  aracılığı  ile)  yatıracaklar  ve  aynı  tarihlerde  sınav  baĢvuru 
iĢlemlerini  www.meb.gov.tr  sayfasında  elektronik   ortamda  yapacaklardır.  (Bankaya,  iĢyeri 
hekimliği    sınavı   ya   da   iĢ   güvenliği   uzmanlığı   sınavı   ibaresinin dekont’a    eklenmesi
hatırlatılmalıdır).

11)    Adaylar,    ad    ve   soyadlarında     olabilecek     bir   değiĢikliği;   aagir@csgb.gov.tr,
iacar@csgb.gov.tr ve  fkarakaya@csgb.gov.tr  adresine en  geç  21 Kasım  2011 tarihine kadar
bildirmek zorundadırlar. Bu tarihten sonra olabilecek değiĢiklikler dikkate alınmayacaktır.

12)   ĠĢ  sağlığı  ve  güvenliği  alanında  yurt  dıĢından  alınan  ve  denkliği  için  Bakanlığımıza 
baĢvuruda   bulunan   iĢ   güvenliği   uzmanı   adaylarının     belgeleri,   oluĢturulan   komisyonca 
incelenmiĢ   ve   ülkemizde      uygulanan   eğitim   programının   içerik   ve   süresine   uymaması 
nedeniyle talepleri (yönetmelik gereği doğrudan sınav ya da sertifika) uygun görülmemiĢtir. 
Komisyonun söz konusu kararı ilgililere yazı ile duyurulacaktır.

13) Sınav listelerinin belirlenmesinde uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacak kontroller, 
eğitim    kurumlarının    bildirdiği   devamsızlıklar     ve   denetimler    sırasında   tespit  edilen 
devamsızlıklar  göz  önüne  alınacak,  yönetmelik  gereği  %  90  devam  zorunluluğunu  yerine 
getirmeyen adaylar sınava giremeyeceklerdir.

14) Sınavdan sonra gerekli açıklamalar, 24.12.2011 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir