Genel

İşte müteahidin Başucu kitabı

Tüm yönleriyle “İnşaat ve Taahhüt işlerinde SGK işlemleri ve ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI İHTİLAFLAR ile Çözümü” 3.Baskı/2011

-Tüm İnşaat ve İhaleli İşlerin SGK ya Bildirilmesi ve Tescil İşlemleri, Özellikli Durumlar
-Kamu İhale Mevzuatı Açısından Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu
-Tüm İnşaat Ve İhaleli İşlerde Çalışanların Bildirilmesi İşlemleri
-İnşaat ve İhaleli İşlerde Prim ve Prim Belgesi İşlemleri
-Belediyelerle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülük-Sorumluluk ve İşlemleri
-İnşaat Vergilendirilmesi
-Asgari İşçiliğin Hesabında Nazara Alınan Ücretler
-Müfettiş İncelemesi ve SGK Müdürlüklerinde İnşaat Ve İhaleli İşler İçin İlişiksizlik Belgesi Alınması ve İhaleli İşlerde E-Borcu Yoktur Uygulamaları
-Asgari İşçiliğin Hesabında Dikkate Alınan Faturalar
-Asgari İşçiliğin Bitirilmeyen İnşaatlar İle Satın Alınan Daireler İçin İskan Belgesi Alınması
-SMMM-YMM LERİN Örnekli-Açıklamalı Asgari İşçilik Hesaplama Ve Rapor Düzenlemeleri
-SGK Primi ve Asgari İşçilik Primlerinde Zamanaşımı
-Asgari İşçilikten Dolayı Ödenen İdari Para Cezalarında Zamanaşımı
-Devamlı İşyeri İşçileri İle İhaleli ve İnşaat İşlerinin İfa Edilmesinde Asgari İşçilik
-İşçilik Oranları ve Diğer Asgari İşçilik İşlemleri İle İlgili Yargı Kararları
-Asgari İşçilik İşlemlerine ve İdari Para Cezalarına İtiraz ve Dava Yolları
-Yapı Ortaklığı ve Konsorsiyumda İşverenlik Ve SGK İşlemleri
-İnşaat Sözleşmeleri, Yapı Ruhsatı ve İskan Belgesi
-Primlerin Mahsubu, Primlerden Dolayı Şirket Ortaklarının Sorumluluğu
-Asgari İşçiliğe İlişkin En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları
-Asgari İşçilik Primlerinin Gider Yazılması

En son 2007 yılında 2. Baskısı piyasaya sürülen bu kitap, inşaat ve taahhüt sektörü için adeta başucu bir eser haline gelmiştir.
Kitabın 2. baskının kısa sürede tükenmesine karşın özelikle -Sosyal Güvenlik Reformu- adı altında sosyal güvenlik mevzuatında yapılan köklü değişiklerin tamamlanması, yeni mevzuatın yerli yerinde oturması ve Yargıtayın yeni kararlarının beklenmesi nedeniyle 3. baskının piyasaya çıkarılması özelikle geciktirilmiştir.
Gerek SGK mevzuatında yapılan bu değişiklikler gerekse siz değerli okuyuculardan gelen takdir ve olumlu görüşlerin yanı sıra öneriler de dikkate alınarak 3. baskıda bu kitap, baştan sona yeniden gözden geçirilerek tamamen yenilenmiştir. Kitabın bu baskısında asgari işçilik uygulamalarının yanı sıra inşaat ve ihaleli işlere ilişkin tüm SGK uygulamalarına örneklerle yer verilmiş ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu açısından da taahhüt konusu işlere ilişkin önemli uygulamalar ve Yargıtay kararları eserde işlenmiştir.
Kitap, gerek inşaat ve taahhüt sektöründe bulunanlar olsun gerekse sektör dışında olsun herkesin rahatlıkla anlayacağı, uygulayacağı ve karşılaşabileceği sorununu çözebileceği şekilde dizayn edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle gerekli temel kavramlara yer verilerek okuyucunun teknik bazı kavramlara takılması ve zaman kaybetmesi önlenmiştir. Akabinde inşaat ve taahhüt işlerinde yükümlülük meyanında işverenlik statüsünün oluşması, inşaat ve taahhüt işlerinde çalışanların Kuruma bildirilmesi işlemlerine yer verilmiştir. İzleyen bölümlerde ise SGK, uygulamasında her türlü prim işlemleri ve primlere ilişkin belge düzenlenmesi, e-borcu yoktur işlemleri, kamu ihale mevzuatı ve imar mevzuatı ışığında örneklerle ve SSK uygulamalarıyla karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.
Eserde ayrıca inşaat ve taahhüt konusu işlerden doğabilecek ihtilaflar halinde SGK- ya itiraz ve dava yollarına, ihtilaflara ilişkin Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İSA KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu BAŞMÜFETTİŞİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Gazeteci/Yazar

 • İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞVERENLİK-ALT İŞVERENLİK VE İŞVEREN VEKİLLİĞİ
 • I. -GENEL OLARAK İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞVERENLİK-15
 • A. -İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞVEREN KAVRAMI-15
 • B. -İŞVERENLİK İLE İLGİLİ YARGI KARAR ÖZETLERİ-15
 • C. -İNŞAAT İŞLERİNDE İŞVERENLİĞİN BELİRLENMESİ-15
 • D. -İHALELİ İŞLERDE İŞVERENLİĞİN BELİRLENMESİ-17
 • II. -İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE ALT İŞVEREN (TAŞERON-ARACI)-19
 • III. -İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞVEREN VEKİLLİĞİ-21
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE TAAHHÜT KONUSU İŞLERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ
 • I. -SGK AÇISINDAN İŞYERİ KAVRAMI İLE İMAR MEVZUATINDA YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-25
 • A. -GENEL OLARAK İŞYERİ KAVRAMI-25
 • B. -İNŞAAT İŞLERİNDE İŞYERİ KAVRAMI-26
 • C. -İMAR MEVZUATINDA YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-28
 • -1. -Yapı Kavramı-28
 • -2. -Yapı Ruhsatı-28
 • -a. -Yapı Ruhsatı Alınması Zorunluluğu-28
 • -b. -Ruhsat Alma Şartları-29
 • -3. -Geliştirme Alanlarında Yapı Ruhsatı-29
 • -4. -Kamuya Ait Yapı Ve Tesisler İle Sanayi Tesislerinde Ruhsat-30
 • -5. -Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar-31
 • -6. -Fenni Mesul, Şantiye Şefliği, Yapı Müteahhitliği Ve Diğer İlgililerin Sorumluluğu-31
 • -7. -Ruhsat Süresi-33
 • -8. -Yapı kullanma İzni-33
 • -9. -Ruhsatsız Veya Ruhsat Ve Eklerine Aykırı Olarak Başlanan Yapılar-34
 • -10. -Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerlerde Muvakkat Yapılar-34
 • -11. -İnşaat, Tamirat Ve Bahçe Tanzimi İle İlgili Yükümlülükler-35
 • II. -İNŞAAT İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ-36
 • A. -İŞYERİNİN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KURUMA VERİLECEK BELGELER VE VERİLME SÜRESİ-36
 • B. -İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLME VASITASINA GÖRE KURUMCA ESAS ALINAN TARİHLER-41
 • C. -İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN HALLER-41
 • D. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA TESCİL EDİLEN İNŞAAT VE İHALELİ İŞYERİNE VERİLEN DOSYA NUMARASI-42
 • E. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA İNŞAAT İŞYERLERİNDE FAALİYETİN BİTMESİ HALİNDE YAPILAN İŞLEMLER-43
 • III. -SGK UYGULAMASINDA İHALELİ İŞLERİN İŞYERİ İŞLEMLERİ-43
 • A. -GENEL OLARAK İHALELİ İŞLERİN İŞYERİ İŞLEMLERİ-43
 • B. -KONSORSİYUM VE YAPI ORTAKLIĞINDA İŞYERİ VE ASGARİ İŞÇİLİK İŞLEMLERİ-43
 • C. -TEK İHALE İLE BİRDEN ÇOK İŞİN YAPILMASI-45
 • IV. -İŞYERİNİN RE SEN TESCİLİ-45
 • V. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ALT İŞVERENLE İLE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE DEVRALAN İŞVERENLERİN İŞYERİ BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YAPACAKLARI İŞLEMLER-46
 • A. -ALT İŞVERENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER-46
 • B. -GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE DEVRALAN İŞVERENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER-46
 • VI. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İŞYERİ BİLDİRGESİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI-46
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE TAAHHÜT KONUSU İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SGK YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ
 • I. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK NİTELİĞİ-51
 • A. -GENEL OLARAK İŞÇİLERİN SİGORTALILIĞI-51
 • B. -YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN SİGORTALILIĞI-52
 • C. -ÇIRAK VE STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER-52
 • D. -ÜLKEMİZ İLE ULUSLARARASI SG SÖZLEŞMESİ BULUNMAYAN ÜLKELERDE İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERCE YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER-52
 • E. -SİGORTALI SAYILMAYANLAR-53
 • -1. -İşverenin İşyerinde Ücretsiz Çalışan Eşi-53
 • -2. -Aynı Konutta Birlikte Yaşayan Ve Üçüncü Derece Dâhil Bu Dereceye Kadar Hısımlar Arasında Ve Aralarına Dışarıdan Başka Kimse Katılmaksızın, Yaşadıkları Konut İçinde Yapılan İşlerde Çalışanlar-53
 • -3. -Muvazzaf Askerlik Hizmetleri-53
 • -4. -Yabancı Bir Ülkede Sosyal Güvenliğe Tabi Olanlar-54
 • -5. -Resmi Okullarda Uygulamalı Eğitim Kapsamında Üretim İşlerinde Çalışan Öğrenciler-54
 • II. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ-54
 • III. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI VE BİLDİRİM SÜRELERİ-55
 • A. -İŞÇİLERİN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇLARI-55
 • B. -İŞÇİLERİN SGK YA BİLDİRİLMESİ GEREKEN SÜRELER-56
 • -1. -Genel Olarak İşçilerin Bildirimi-56
 • -2. -En Geç Çalışmaya Başlanan Gün Bildirilecek Sigortalılar (İnşaat İşçileri)-57
 • -3. -SGK ya İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verecek İşyerlerinde Çalıştırılanlar-58
 • -4. -Çırak, Aday Çırak ve Meslek Eğitimi Gören Öğrencilerin Bildirimi-58
 • -5. -Aynı İşverenin Aynı Yada Başka Ünitede Tescil Edilmiş Diğer İşyerinde Çalışmaya Başlayan Sigortalının Bildirim Süresi-59
 • -6. -Alt İşverenlerin (Taşeronların) Çalıştırdıkları İşçileri Bildirim Süresi-59
 • C. -SİGORTALILARIN BİLDİRİLMESİ ŞEKLİ-59
 • -1. -Bildirim Şekli-59
 • -2. -Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi-59
 • -3. -Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Örneği-62
 • D. -SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN KAĞIT VE ELEKTRONİK ORTAMDA KURUMA GÖNDERİLMESİ-64
 • -1. -Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Verilmesi-64
 • -2. -Kağıt Ortamında Verilmesi-64
 • IV. -SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILMALARININ BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ-65
 • A. -İŞÇİLER İÇİN DÜZENLENECEK SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ, VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ-65
 • B. -KISMEN SİGORTALI SAYILANLAR İÇİN DÜZENLENECEK SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ-65
 • C. -SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN DÜZENLENMESİ-66
 • V. -SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ: -67
 • VI. -5838 SAYILI KANUN İLE İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-69
 • A. -İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASINDA MEVCUT UYGULAMA-69
 • -1. -SGK Uygulaması-69
 • -2. -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim-69
 • B. -5838 SAYILI KANUNLA İŞÇİLERİN İŞE BAŞLAMASININ BİLDİRİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİK-69
 • C. -İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKIŞININ BİLDİRİLMESİ-69
 • -1. -Mevcut Uygulama-69
 • -a. -SGK Uygulaması-69
 • -b. -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim-70
 • -c. -İş-Kur Uygulaması-70
 • -2. -5838 Sayılı Kanun İle İşçi Çıkışlarının Bildiriminde Yapılan Değişik-70
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE TAAHHÜT KONUSU İŞLERDE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ
 • I. -APHB NİN YASAL DAYANAĞI-73
 • II. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ-74
 • A. -DÜZENLENECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ ÖRNEĞİ-74
 • B. -APHB LERİNDE İŞVEREN-İŞYERİ VE SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLERİN KAYIT EDİLMESİ-77
 • -1. -İşveren Ve İşyerine İlişkin Bilgiler-77
 • -2. -Sigortalılara İlişkin Bilgiler-77
 • -a. -Sigortalıların Sosyal Güvenlik Sicil Numaraları Ve Ad/Soyad Bilgilerinin Girişi-77
 • -b. -Sigortalıların, Prim Ödeme Gün Sayılarının, Prime Esas Kazançlarının, İşe Başlama Ve İşten Çıkış Tarihleri İle İşten Çıkış Nedenlerinin Girişi-78
 • –b1. -Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-78
 • –b2. -Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-78
 • –b3. -Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-79
 • –b4. -İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması-79
 • -c. -Ay/Dönem İçinde Bazı Günlerde Çalışmamış Ve Çalışmadığı Günler İçin de Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması-79
 • –c1. -Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden;-79
 • –c2. -Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden;-80
 • -d. -İşverenlerce, SGK dan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara, İstirahatlı Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması-80
 • -e. -Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanıp Kazanılmamasına Göre Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması-81
 • C. -APHB LERİNDE EKSİK GÜN NEDENLERİNİN BİLDİRİLMESİ-82
 • D. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNDE İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİNİN BİLDİRİLMESİ-87
 • E. -SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ VE AYLIK SGD PRİMLERİNİN HESAPLANMASI-89
 • F. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE İLİŞKİN BİLGİLER-89
 • G. -BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER-93
 • Ğ. -EKSİK GÜN ÇALIŞMASININ HESAPLANMASI-93
 • H. -APHB DE HAKEDİLEN ÜCRETLER İLE SİGORTALILARA AY İÇİNDE ÖDENEN PRİM, İKRAMİYE GİBİ İSTİHKAKLARIN AYRI AYRI GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU-94
 • III. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK YA VERİLMESİ-98
 • A. -APHB NİN KURUMA VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ-98
 • B. -SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLECEK OLAN APHB. LERİ-101
 • IV. -AFET DURUMUNDA APHB. LERİNİN VERİLME SÜRESİ-102
 • V. -e-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ-103
 • A. -BAŞVURU-103
 • -1. -İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvuru-103
 • -2. -İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru-104
 • -3. -İşverenin Kamu Kurum Ve Kuruluşu Olması Durumunda Başvuru-104
 • -4. -Birden Fazla İşyeri Dosyası Ve Aracısı Olan İşverenlerce Yapılacak Başvuru-104
 • B. -BAŞVURU FORMLARININ KAYDEDİLMESİ VE KLASE EDİLMESİ-105
 • C. -e-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ-105
 • D. -ŞİFRENİN İPTALİ-105
 • E. -ŞİFRENİN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, UNUTULMASI-106
 • ALTINCI BÖLÜM
 • İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE PRİM İŞLEMLERİ
 • I. -İNŞAAT VE TAAHHÜT KONUSU İŞLERDE ÇALIŞAN (4/1-a) SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI-109
 • A. -NORMAL ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI-109
 • B. -SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR-109
 • II. -PRİME ESAS KAZANÇLAR-109
 • A. -YASAL DAYANAK-109
 • B. -PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR-111
 • -1. -Prime Esas Tutulacak Kazançlar: -111
 • -a. -Ücret Ve Ücret Niteliğindeki Kazançların Prime Tabi Tutulması-111
 • -b. -Ücret Ve Ücret Niteliği Dışındaki Kazançların Prime Tabi Tutulması-113
 • -c. -Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler-113
 • -d. -Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Yapılacak İşlem-114
 • -e. -Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler-115
 • -f. -Kanunda İstisna Olarak Sayılmayan Diğer Ödemeler-116
 • -2. -Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar-117
 • -a. -Yemek Paraları-117
 • -b. -Çocuk Zammı-117
 • -c. -Aile zammı (yardımı)-118
 • -d. -İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına Ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları-119
 • -3. -Prime Tabi Tutulmayacak Kazançlar-120
 • -a. -Ayni Yardımlar-120
 • -b. -Ölüm, Doğum Ve Evlenme Yardımları-120
 • -c. -Görev Yollukları-120
 • -d. -Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı Veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler Ve Keşif Ücreti-120
 • -e. -İhbar Tazminatı-121
 • -f. -Kasa Tazminatı-121
 • III. -PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI-122
 • IV. -KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ VE İŞKOLLARININ VE İŞLERİN TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİN BELİRLENMESİ-123
 • A. -GENEL OLARAK PRİM TARİFESİ-123
 • B. -PRİM TARİFESİNDE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİNİN BELİRLENMESİ-123
 • -1. -Tarifedeki Tehlike sınıfı ve prim oranı-124
 • -2. -(4/1-b) Kapsamında Sigortalıların Durumu-124
 • -3. -Normal Prim Oranlarının Derecelere Ayrılması-125
 • -4. -Dereceleme İşlemleri-125
 • -5. -Prim Tarifesi Listesi-125
 • -a. -İnşaat İş kolu-125
 • -b. -Tüm İş Kolları-127
 • -6. -Tehlike Sınıf Ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler-164
 • V. -PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU-165
 • VI. -PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİ VE USULLERİ-167
 • A. -PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ-167
 • B. -PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ-167
 • C. -SÜRESİNDE ÖDENMEYEN PRİMLERE UYGULANACAK GC VE GZ-169
 • D. -PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU TUTULANLAR-171
 • E. -PRİMLERİN KREDİ KARTI İLE ÖDENMESİ-171
 • VII. -PRİM BORÇLARINDA ZAMANAŞIMI-172
 • VIII. SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ-173
 • IX. -YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN İADESİ-175
 • X. -İNŞAAT VE TAAHHÜT KONUSU İŞLERDE ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ-175
 • YEDİNCİ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
 • I. -YÜKLENİCİLERİN İHALELERE KATILMA SÜRECİNDE İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SGK İŞLEMLERİ-179
 • A. -KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER-179
 • -1. -4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Açısından Yasal Dayanak-179
 • -2. -Kamu İhale Genel Tebliğindeki Düzenlemeler-179
 • -a. -Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Belirlenmesinde Esas Alınacak Kıstaslar-179
 • –aa. -(4/1-a) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişiliği Haiz İşveren Olması Halinde;-179
 • –ab. -(4/1-a) ve (4/1-c) Kapsamında Sigortalı Sayılanları Çalıştıran Tüzel Kişi Olması Halinde-180
 • –ac. -(4/1-a) Kapsamında Sigortalı Sayılanları Çalıştırmasından Dolayı Gerçek Kişiliği Haiz İşveren, Kendi Sigortalılığından Dolayı İse, (4/1-b) Kapsamında Sigortalı Sayılması Halinde-181
 • –aç. -Sadece (4/1-b) Kapsamında Sigortalı Sayılması Veya SGDP Ödeme Yükümlüsü Olması Halinde-181
 • -b. -Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sayılmayan Borçlar-181
 • -c. -İsteklilerin SG prim borcu olmadığına ilişkin belgeyi işyerinin kayıtlı bulunduğu SG İl Müdürlüğünden/SGM den alması-183
 • -d. -Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına İlişkin Belge İstenmeyecek Haller-183
 • B. -YÜKLENİCİLERİN İHALELERE KATILMA SÜRECİNDE SGK İŞLEMLERİ-184
 • -1. -Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcunun Değerlendirilmesi-184
 • -2. -İhale Tarihi İtibariyle Yapılan Ödemeler-184
 • -3. -Kesinleşmiş SG Prim Borcunun Bulunmadığına İlişkin Düzenlenen Olan yazılar-186
 • II. -İHALELİ İŞ YAPTIRAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BANKALARIN SGK YA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BORCU YOKTUR UYGULAMALARI-190
 • A. -YASAL DAYANAK-190
 • B. -İDARELERİN İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERİ KURUMA BİLDİRMESİ-195
 • C. -İHALE KONUSU İŞE AİT İŞYERİ SİCİL NUMARASININ VE DİĞER BİLGİLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ-196
 • D. -HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS OLMAK ÜZERE DÜZENLENECEK OLAN YAZILAR-196
 • E. -AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM-198
 • F. -ÇEŞİTLİ KANUNLAR GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ YA DA 6183 S. KANUNA GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR-199
 • G. -MUACCEL HALE GELMİŞ BORCUN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNUN İDARELERCE ELEKTRONİK ORTAMDA SORGULANMASI-199
 • Ğ. -KESİN TEMİNATIN İADESİ-200
 • H. -İHALE KONUSU İŞLE İLGİLİ YETERLİ İŞÇİLİK BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞININ ÜNİTECE ARAŞTIRILMASI/KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLİ MEMURLARINCA TESPİT EDİLMESİ-201
 • I. -DİĞER HUSUSLAR-202
 • İ. -PRİM, İPC HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASINA İLİŞKİN KULLANILACAK YAZI EKLERİ-203
 • J. -İDARELERİN İŞ YAPTIRDIKLARI İŞVERENLERİN BORÇLARINI SORGULAMASI-210
 • -1. -Kapsamdaki İdareler Ve Yetki Alınması-210
 • -a. -Kapsamda Bulunan Kurum Ve Kuruluşlar-210
 • -b. -Yetki Alınması-210
 • -2. -Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresinin İptali-211
 • -3. -Muaccel Borçların Sorgulanması-211
 • -4. -Uygulamada Özelik Arz Eden Hususlar-215
 • -5. -İdarelerin Sorumlulukları-216
 • K. -e-BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ-216
 • -1. -Genel Olarak Aktivasyon İşlemleri-216
 • -2. -Gerçek Kişi İşverenler Yönünden Aktivasyon İşlemlerinin Güncellenmesi-217
 • -3. -Tüzel Kişi Oldukları Halde Gerçek Kişi İşverenler Gibi Sisteme Girilmiş Olanlara İlişkin Aktivasyon İşlemlerinin Güncellenmesi-219
 • -4. -Gerçek kişi, Tüzel Kişi ve Adi Ortaklıklara İlişkin Başvuru Giriş İşlemleri-220
 • -5. –e-Borcu Yoktur Programları Vasıtasıyla Yapılan Sorgulamalar-220
 • L. -İHALELERE KATILACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN SGK E-BORCU YOKTUR AKTİVASYONU-221
 • III. -RUHSAT VERMEYE YETKİLİ BELEDİYE VE DİĞER MERCİLERİN SGK YA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ-222
 • A. -YASAL DAYANAK-222
 • B. -AMAÇ-222
 • C. -RUHSATLARIN SGK YA GÖNDERİLMESİ-223
 • D. -RUHSATLARA İSTİNADEN SGK TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER-223
 • E. -GEÇİCİ İSKAN VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN VERİLMESİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANILMASI-223
 • F. -SORUMLULUK VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI-223
 • IV. -İHALELİ İŞ YAPTIRAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN İŞ KANUNU AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-224
 • A. -İŞ KANUNUNDA İDARELERİN SORUMLULUKLARI-224
 • B. -İŞ KANUNU AÇISINDAN İDARELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN YARGI KARARLARI-225
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM
 • KAMU İHALE UYGULAMALARI
 • I. -4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN KAPSAMI-243
 • A. -KAPSAMDA BULUNAN İDARELER İLE ALIM VE İŞLER-243
 • B. -İDARELERİN KAMU KAYNAĞI KULLANIMINI GEREKTİRMEYEN İŞLERİ-243
 • C. -İDARELER ARASI KAYNAK AKTARIMLARI-244
 • D. -İDARELERİN KENDİLERİNE BAĞLI DÖNER SERMAYELERDEN YAPACAKLARI ALIMLAR-244
 • E. -İDARELERİN BANKALAR ARACILIĞI İLE YAPACAKLARI FATURA TAHSİLAT İŞLERİ-244
 • II. -İHALE YETKİLİSİ VE İHALE KOMİSYONU-245
 • III. -TEMİNATLAR-246
 • A. -TEMİNAT MEKTUPLARININ ŞEKLİ-246
 • B. -GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRESİ-248
 • C. -TEMİNAT OLARAK ALINACAK DEĞERLER-248
 • D. -TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ-248
 • E. -MAL ALIM İHALELERİNDE KESİN TEMİNAT ALINMASI VE SÖZLEŞME İMZALANMASI-249
 • IV. -DOĞRUDAN TEMİN-250
 • A. -GENEL OLARAK-250
 • B. -İHTİYACIN GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN TEMİNİ-253
 • C. -İHTİYACIN ÖZEL BİR HAKKA SAHİP GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİDEN TEMİNİ-253
 • D. -MAL VE HİZMETLERİN İLK ALIM YAPILAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİDEN TEMİNİ-254
 • E. -4734 S. KANUNUN 22. MADDESİNİN (D) BENDİ GEREĞİNCE İHTİYAÇLARIN TEMİNİ-255
 • F. -TAŞINMAZ MAL ALIMI VE KIRALANMASI-256
 • G. -İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMELERİ İLE TEST VE TETKİK SARF MALZEMESİ ALIMLARI-256
 • H. -MILLETLERARASI TAHKIM DAVALARI IÇIN ALINACAK HIZMETLER-257
 • V. -İHALE USULLERİ-257
 • A. -AÇIK İHALE USULÜ-257
 • B. -BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ-257
 • C. -PAZARLIK USULÜ-258
 • VI. -SÖZLEŞMELERİN DÜZENLENMESİ-259
 • A. -GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER-259
 • B. -SÖZLEŞME TÜRLERİ-259
 • C. -SÖZLEŞMEDE YER ALMASI ZORUNLU HUSUSLAR-260
 • VII. -KESİN TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER-261
 • A. -EK KESİN TEMİNAT-261
 • B. -KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATLARIN GERİ VERİLMESİ-261
 • C. -İADE EDİLEMEYEN TEMİNATLAR-261
 • VIII. -SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK-262
 • A. -DEĞİŞİKLİK-262
 • B. -SÖZLEŞMENİN DEVRİ-262
 • C. -YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKUMİYETİ-262
 • D. -YÜKLENİCİNİN ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE ÖLÜM, İFLAS, AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA MAHKUMİYET-263
 • E. -YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ-263
 • F. -İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ-263
 • G. -SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESİH-264
 • H. -SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-264
 • I. -SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ-265
 • DOKUZUNCU BÖLÜM
 • İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN ORTAK HUSUSLAR
 • I. -ASGARİ İŞÇİLİK KAVRAMI VE UYGULAMA NEDENLERİ-269
 • A. -ASGARİ İŞÇİLİK KAVRAMI-269
 • -1. -Genel Olarak Asgari İşçilik-269
 • -2. -Asgari İşçiliğin Tanımı-270
 • B. -ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINA GEREKSİNİM NEDENLERİ-271
 • -1. -Çalışanların Kuruma Hiç Bildirilmemesi-271
 • -2. -Çalışanların Bildirilmelerine Karşın Ücretlerinin Eksik Bildirilmesi-272
 • -3. -Çalışanların Bildirilmelerine Karşın Gün Sayılarının Eksik Bildirilmesi-272
 • II. -ASGARİ İŞÇİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ-273
 • A. -3917 SAYILI YASA ÖNCESİ DÖNEM-273
 • -1. -Ölçümleme Kavramı-274
 • -2. -Ölçümlemenin Hukuksal Dayanağı-274
 • -a. -506 sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önceki Dönem-274
 • -b. -506 sayılı Yasa nın Yürürlüğe Girmesinden Sonraki Dönem-275
 • -3. -Ölçümleme Nedenleri-276
 • -4. -Ölçümlemenin Usul Ve Esasları-277
 • -a. -Bina İnşaat, Tadilat ve Tamiratı İşlerinde Ölçümleme-277
 • -b. -İhaleli Veya Ticaret Şirketlerince Yaptırılan İşlerde Ölçümleme-278
 • B. -3917 SAYILI YASA DÖNEMİ-279
 • C. -616 SAYILI KHK DÖNEMİ-284
 • D. -4958 SAYILI YASA DÖNEMİ-286
 • E. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DÖNEMİ-288
 • III. -GENEL OLARAK ASGARİ İŞÇİLİK İLE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER-291
 • IV. -ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ-294
 • V. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE UYGULANMAKTA OLAN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI-296
 • A. -GENEL OLARAK ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI-296
 • B. -UYGULAMADA ESAS ALINACAK ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI-298
 • VI. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE FATURALARIN İŞLEME ALINMASININ USUL VE ESASLARI-314
 • A. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE FATURA KAVRAMI-314
 • -1. -Genel Olarak Fatura Kavramı-314
 • -2. -Faturanın Şekli-315
 • -3. -Fatura Düzeni-316
 • B. -SGK UYGULAMASINDA FATURA-317
 • -1. -Malzemeli İşçilik Faturaları-318
 • -2. -Salt (Malzemesiz) İşçilik Faturaları-319
 • -3. -Faturaların Doğruluğunun Tespiti-320
 • -a. -Genel olarak Yapılacak Tespit-320
 • -b. -Karşıt İnceleme-321
 • VII. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE KAYIT VE BELGELER-322
 • A. -VERGİ USÛL KANUNU ESASLARINA GÖRE DEFTERLER-322
 • -1. -Vergi Usûl Kanunu Esaslarına Göre Defter Tutmak Zorunda Olanlar-322
 • -2. -Bilanço Esasında Tutulacak Defterler-323
 • -a. -Yevmiye defteri-323
 • -b. -Defterikebir-323
 • -c. -Envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri)-323
 • -3. -İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler-323
 • -4. -Defterlerin Geçerliliği-324
 • B. -KAYIT VE BELGELER-324
 • -1. -Ücret Ödeme Bordrosu-324
 • -2. -Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi, Aylık Fiilî Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin, Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesinin Ve Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi-324
 • -3. -Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri- Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgeleri-324
 • -4. -İşyeri Bildirgeleri-325
 • -5. -Fatura ve Diğer Gider Belgeleri-325
 • -6. -İnşaatlarda Yapı Ruhsatları Ve İnşaata İlişkin Diğer Belgeler-325
 • -7. -İhale Konusu İşlerde Hakediş Raporları, Sözleşme, Şartname, Kabul Tutanakları Ve İhaleye İlişkin Diğer Belgeler-325
 • -8. -Muhtasar Vergi Beyannameleri, İşçi Özlük Dosyaları Ve Diğer Tutulması Zorunlu Tüm Belgeler. -325
 • VIII. -İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI SONUCU BULUNAN FARK MATRAHIN VERGİLENDİRİLMESİ-325
 • IX. -HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI-330
 • X. -İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ-331
 • A. -ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ-331
 • B. -İHALE KONUSU İŞLERDE İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ-331
 • XI. -İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ-331
 • A. -DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILDIĞI BELİRTİLEN İHALE KONUSU İŞLERDEN DOLAYI TALEP EDİLEN İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER-331
 • B. -ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDEN DOLAYI TALEP EDİLEN İLİŞİKSİZLİK BELGELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER;-332
 • ONUNCU BÖLÜM
 • İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
 • I. -İNŞAAT TÜRLERİ VE SGK AÇISINDAN İNŞAATLARIN AYRIMI-335
 • A. -İNŞAAT TÜRLERİ-335
 • B. -İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ-336
 • -1. -Genel Olarak İnşaat Sözleşmeleri-336
 • -2. -İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Yargı Kararı Özetleri-336
 • II. -İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİĞİN MATRAHI VE FAALİYET SÜRESİNE İLİŞKİN OLARAK DİKKATE ALINACAK YILIN BİRİM METRE KARE MALİYET BEDELLERİNİN TESPİTİ-343
 • III. -GENEL OLARAK İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI-346
 • IV. -ARAŞTIRMA YOLUYLA ( İNCELEME YAPTIRMADAN ÜNİTEDE) ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ-352
 • A. -HESAPLAMADA KULLANILACAK FORMÜL VE ARAŞTIRMANIN USUL VE ESASLARI-352
 • B. -ARAŞTIRMA YOLUYLA ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİNE ÖRNEKLER-359
 • -1. -Açıklamalı Örnek-1 (SSK Dönemi)-359
 • -2. -Örnek-2: Öncelikle Tamamlanmayan İnşaatın Bir Kısmı İçin Asgari İşçilik Hesaplanması- Ayrıca Sonradan Kalan Kısmı için Hesaplama Yapılması (SGK Dönemi)-362
 • -3. -Örnek-3: Fazla İşçilik Bildirimi Olan I/B Sınıf/Grubunda Olan Özel Bina İnşaatı-365
 • -4. -Örnek-4: 2. 293 m2 İnşaat Alanı Olan veFazla İşçilik Bildiriminde Bulunulan 3/B Sınıf/Grubunda Olan Özel Bina İnşaatı-366
 • -5. -Örnek-5 : Asgari İşçilik Miktarı ile Bildirilen SPEK in Aynı Olması Durumunda 3/A Sınıf/Grubunda Olan Özel Bina İnşaatı-367
 • V. -KURUM DENETİM ELEMANLARINCA ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ-368
 • A. -MÜFETTİŞ TARAFINDAN ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ USUL VE ESASLARI-368
 • B. -MÜFETTİŞ TARAFINDAN ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER-371
 • -1. -Örnek-1: Kaçak İnşaat veya Kaçak Olmamakla Birlikte Kuruma İşçilik Bildiriminde Bulunmayan İnşaatlarda Asgari İşçilik Hesaplanması-371
 • -2. -ÖRNEK-2: Özel Bina İnşaatına ilişkin Eksik İşçiliğin Ortaya Çıkması-374
 • -3. -ÖRNEK-3: Fatura ibraz Edilmeyen Tamamlanmamış Özel Bina İnşaatı-375
 • -4. -ÖRNEK-4: Fatura ibraz Edilmeyen Gerçek Kişi İşverene Ait Özel Bina İnşaatı-376
 • -5. -ÖRNEK-5: Malzemeli ve Salt İşçilik Fatura ibraz Edilen İşverene Ait Özel Bina İnşaatı-378
 • VI. -İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİĞİN SMMM-YMM LER TARAFINDAN TESPİTİ-379
 • A. -SMMM VE YMM LERİN ASGARİ İŞÇİLİĞİ SAPTAMA YETKİSİ-379
 • -1. -4958 Sayılı Yasadan Önceki Dönem-379
 • -2. -4958 Sayılı Yasa ile Getirilen Düzenleme-380
 • -3. -SGK Dönemi-380
 • B. -İNCELEMEYE YETKİLİ OLAN SMMM VE YMM LER-381
 • C. -SMMM VE YMM LERİN ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNDE YAPACAKLARI İNCELEMELERİN USUL VE ESASLARI-382
 • -1. -İncelemenin Esasları-382
 • -2. -Özel Bina İnşaatı İşlerinde İnceleme Yapılırken Esas Alınacak Faturalar İle Hesaplama Yöntemi-383
 • -3. -SMMM VE YMM lerin Raporları Üzerinde SGK Tarafından yapılan İşlemler-384
 • -4. -SMMM VE YMM lerin Rapor Düzenlenmeyecekleri İşler İle Haller-385
 • -a. -Rapor Düzenlenmeyecekleri İşler-385
 • -b. -Rapor Düzenlenemeyecek Hâller-386
 • -5. -SMMM VE YMM lerin Rapor düzenleme sınırı-386
 • -6. -Rapor Düzenleme Şekli-386
 • -7. -SMMM VE YMM lerin Düzenleyecekleri Rapordan Doğan Sorumlulukları-387
 • D. -SMMM VE YMM LERİN ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNDE YAPACAKLARI İNCELEMELERE İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ-387
 • -1. -01. 10. 2008 Dönemi Öncesine İlişkin Örnekler-387
 • -a. -Açıklamalı Örnek-387
 • -b. -Hesaplama Cetvelli Örnekler-388
 • -2. -01. 10. 2008 Dönemi Sonrasına İlişkin Örnekler-393
 • -a. -ÖRNEK-1: Malzemeli İşçilik Faturası Bulunan Taahhüt Konusu Olmayan Katlı Otopark İnşaatı-393
 • -b. -ÖRNEK-1: Malzemeli ve Salt İşçilik Faturası Bulunan Taahhüt Konusu Olmayan Konut İnşaatı-395
 • VII. -BAZI İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARINDA ÖZELİK ARZ EDEN DURUMLAR-396
 • A. -SERBEST BÖLGE VEYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENEN YAPI RUHSATNAMELER-396
 • B. -YAPI RUHSATINDAKİ SINIF VE GRUPLARI B. İ. BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN LİSTEDE KAYITLI YAPI SINIF VE GRUPLARINDAN FARKLI OLMASI-397
 • C. -BİTEN BİR BİNANIN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİNİN SATIN ALINMASI-400
 • D. -ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA YÜKSEK OLAN MALİYET BEDELİNİN ESAS ALINMASI-402
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM
 • İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
 • I. -İHALELİ İŞLERDE ARAŞTIRMA YOLUYLA (İNCELEME YAPTIRMADAN ÜNİTEDE) ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ-405
 • A. -İHALELİ İŞLERDE ARAŞTIRMANIN USUL VE ESASLARI-405
 • B. -İHALELİ İŞLERDE YAPILAN ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER-408
 • -1. -01. 10. 2008 Tarihinde Öncesine İlişkin Yapılan Araştırma Uygulamasına İlişkin Örnekler-408
 • -2. -01. 10. 2008 Tarihinden Sonrasına İlişkin Yapılan Araştırma Uygulamasına İlişkin Örnekler-412
 • -a. -ÖRNEK-1: İşverenin Fazla İşçilik Bildirimi-412
 • -b. -ÖRNEK-2: Taahhüt Konusu Trafo Merkezi İşi-414
 • -c. -ÖRNEK-3: Taahhüt Konusu İş Nedeniyle Eksik İşçilik Bildirilmesi-415
 • -ç. -ÖRNEK-4: Taahhüt Konusu Kazan ve Baca Temizlik İşi-416
 • -d. -ÖRNEK-5: Taahhüt Konusu Bina Tadilat İşi-417
 • -e. -ÖRNEK-6: Taahhüt Konusu Park Yapım İşi-418
 • -f. -ÖRNEK-7: Taahhüt Konusu ENH Elektrik Tesis İşi-419
 • -g. -ÖRNEK-8: Taahhüt Konusu Ek Derslik İnşaatı İşi-420
 • -ğ. -ÖRNEK-9: Eksik İşçilik Bildirimi Yapılan Taahhüt Konusu Bina Onarım İşi-421
 • -h. -ÖRNEK-10: Taahhüt Konusu Cami Restorasyonu-422
 • -ı. -ÖRNEK-11: Taahhüt Konusu Lojman İnşaatı-423
 • -i. -ÖRNEK-12: Taahhüt Konusu Bina Onarımı-424
 • -j. -ÖRNEK-13: Taahhüt Konusu Çimento Değirmeni Sistem Filtre izolasyon işi-425
 • II. -İHALELİ İŞLERDE KURUM DENETİM ELEMANLARINCA ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ-426
 • A. -İHALELİ İŞLERDE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ İLE ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİNİN USUL VE ESASLARI-426
 • -1. -Malzemeli İşçilik Faturaları-427
 • -2. -Salt İşçilik Faturaları-427
 • B. -İHALELİ İŞLERDE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ İLE ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER-428
 • -1. -01. 10. 2008 Tarihinde Öncesine İlişkin Yapılan Hesaplamalara İlişkin Örnekler-428
 • -2. -01. 10. 2008 Tarihinden Sonrasına İlişkin Yapılan Hesaplamalara İlişkin Örnekler-435
 • -a. -ÖRNEK-1: Faturasız İhaleli İş-435
 • -b. -ÖRNEK-2: Malzemeli İşçilik Faturası Bulunan İhale Konusu Onarım İşi-436
 • -c. -ÖRNEK-3: Kaçak Yapılan İhaleli İşe Ait Asgari İşçilik Uygulaması-438
 • -d. -ÖRNEK-4: Nakliyat Konusu İhaleli İşe Ait Asgari İşçilik Uygulaması-440
 • III. -İHALELİ İŞLERDE SMMM VE YMM İNCELEMESİ İLE ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİ-441
 • A. -SMMM-YMM LERİN İHALELİ İŞLERDE YAPACAKLARI HESAPLAMA YÖNTEMİ-441
 • B. -İHALELİ İŞLERDE İŞVERENE DÖVİZ ŞEKLİNDE İSTİHKAK ÖDENMESİ HALİNDE YAPILACAK HESAPLAMA-441
 • C. -SMMM-YMM LERİN DİKKATE ALACAKLARI FATURALARDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURMALARI GEREKEN GENEL ÖZELLİKLER-442
 • D. -SMMM-YMM LERİN İBRAZ EDİLEN MALZEMELİ VE SIRF İŞÇİLİK FATURALARINI İŞLEME ALMALARI-442
 • E. -SMMM-YMM LERİN YAPACAKLARI HESAPLAMA SONUCU BULUNAN FARK İŞÇİLİĞİ MALEDECEKLERİ AYIN BELİRLENMESİ-443
 • F. -İŞİN SÖZLEŞMESİNDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ SAYISININ BELLİ OLDUĞU İŞLERDE SMMM-YMM LERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER-443
 • G. -SMMM-YMM LERİN İHALELİ İŞİN BİRDEN FAZLA KONUYU KAPSIYOR OLMASI HALİNDE YAPACAKLARI İŞLEMLER-443
 • IV. -SMMM-YMM LERİN ASGARİ İŞÇİLİK YAPABİLECEKLERİ VE YAPAMIYACAKLARI İŞLER-444
 • A. -İŞİN FAALİYET DÖNEMİNE GÖRE İNCELEME YAPILABİLECEK İŞLER-444
 • B. -İŞİN İSTİHKAK TUTARINA GÖRE İNCELEME YAPILABİLECEK İŞLER-444
 • C. -DEVAMLI İŞYERİ İŞÇİLERİ İLE İFA EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN İHALE KONUSU İŞLER-445
 • D. -İŞÇİ ÇALIŞTIRILMAKSIZIN PİYASADAN HAZIR HALDE ALINIP SATILAN MAL TESLİMİNE İLİŞKİN İŞLER-445
 • E. -TESCİLSİZ VEYA FAALİYET DÖNEMİ İÇERSİNDE HİÇ PRİM BELGESİ VERİLMEYEN İHALELİ İŞLER-445
 • F. -AKRABALIK HALİNDE RAPOR DÜZENLENEMEYECEK HALLER-446
 • G. -MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU-446
 • H. -MESLEK MENSUPLARININ YAPACAKLARI İNCELEMELER SONUCUNDA DÜZENLEYECEKLERİ RAPORLARDA DİKKAT EDECEKLERİ ÖNEMLİ HUSUSLAR-446
 • V. -MESLEK MENSUPLARININ YAPACAKLARI İNCELEMELER İÇİN UYGULAMALI ÖRNEKLER-448
 • -1. -01. 10. 2008 Tarihinde Öncesine İlişkin Yapılan SMMM-YMM İncelemelerine İlişkin Örnekler-448
 • -2. -01. 10. 2008 Tarihinde Sonrasına İlişkin Yapılan SMMM-YMM İncelemelerine İlişkin Örnekler-463
 • -a. -Malzemeli ve Salt İşçilik Faturası Bulunan İhale Konusu Onarım İşi-463
 • -b. -Malzemeli Faturası Bulunan İhale Konusu Sayaç Sökme, Takma İşi-465
 • -c. -Malzemeli Faturası Bulunan İhale Konusu Baca Filtresi Temini Ve Montajı-466
 • VI. -DEVAMLI MAHİYETTEKİ İŞYERİ SİGORTALILARI İLE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI-467
 • A. -GENEL OLARAK ) İHALELİ İŞİN DEVAMLI İŞYERİ İŞÇİLERİ YAPILMASI UYGULAMASININ GELİŞİM SEYRİ-467
 • -1. -İhaleli İşin Devamlı İşyeri İşçileri Yapılması Halinde 25. 06. 2010 Tarihine Kadar Olan Uygulama-467
 • -2. -İhaleli İşin Devamlı İşyeri İşçileri Yapılması Halinde SGK Tarafından Yapılan İşlemlere İlişkin Yeni Uygulamanın Yasal Boyutu-469
 • B. -İHALELİ İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARIYLA YAPILDIĞININ BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİNİN USUL VE ESASLARI-470
 • -1. -İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler-471
 • -2. -İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olmadığı İşler-472
 • -3. -Danışmanlık Hizmet İhaleleri-477
 • -4. -Nakliye İşleri İle Personel/Öğrenci Taşıma İşleri-477
 • -5. -Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Malın Teslim İşleri-477
 • C. -İŞ VE İŞLEMLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE SÜRELER-478
 • ONİKİNCİ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK VE DİĞER SGK UYGULAMALARIYLA İLGİLİ İHTİLAFLARA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI
 • I. -616 S. KHK DÖNEMİNDE KURUMUN ASGARİ İŞÇİLİK YETKİSİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI-483
 • A. -616 S. KHK DÖNEMİNDE KURUMUN ASGARİ İŞÇİLİK YETKİSİNE İLİŞKİN YARGITAYIN 10. H. D. NİN KARARLARI-483
 • B. -616 S. KHK DÖNEMİNDE KURUMUN ASGARİ İŞÇİLİK YETKİSİNE İLİŞKİN YARGITAYIN 21. H. D. NİN KARARLARI-491
 • II. -ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINA İLİŞKİN YARGITAYIN KARARLARI-508
 • A. -MÜFETTİŞ İNCELEMESİNDE ASGARİ İŞÇİLİK ORANINDA İNDİRİM YAPILIP-YAPILAMAYACAĞI-508
 • B. -İŞÇİLİK ORANLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR-510
 • -1. -İşçilik Oranı ile İlgili Uyuşmazlıklarda Bilirkişilerin Nitelikleri İle Oran Tespitinde İzlenecek Yöntem-510
 • -2. -İşçilik Oranına Yapılan İtiraz Üzerine Kurumun İşçilik Oranını Daha Yüksek Belirleyip-Belirleyemeyeceği-512
 • -3. -İşçilik Oranını Veya Miktarının Belirlenmesinde Ölçütler-516
 • -4. -Asgari İşçilik Oranına Somut Dayanakları Gösterilmeden Takdirle Belirleyen Teknik Usullere Aykırı Ve Denetime Müsait Olmayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınabilecek İçerik Ve Nitelikte Olmadığı-518
 • -5. -İhaleli İşlerde İşçilik Oranlarının Belirlenmesinde İşin Bölümlendirilerek Oran Uygulanıp Uygulanmayacağı-522
 • III. -YERSİZ ÖDENEN ASGARİ İŞÇİLİK PRİM İADESİ-524
 • IV. -FATURALI İŞÇİLİĞİN DİKKATE ALINMASI-528
 • V. -SİGORTALININ EKSİK VEYA HİÇ ÇALIŞMADIĞI DÖNEMLER NEDENİYLE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULANMASININ YASAL DAYANAĞI-529
 • VI. -KOOPERATİF ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI-531
 • VII. -TÜZEL KİŞİLERİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞUNUN SİGORTA PRİMİ İLE SINIRLI OLDUĞU-532
 • VIII. -RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ-536
 • IX. -EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDENİYLE RE SEN TAHAKKUK-538
 • X. -ÖZEL İNŞAATLARDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMALARINDA ESAS ALINACAK YAPI SINIF VE GRUBU-540
 • XI. -İHALELİ İŞLERDE YENİ DOSYA TESCİLİ YERİNE MEVCUT DOSYA İLE İŞİN İFASI-542
 • XII. -İHALELİ İŞLERDE ALT İŞVEREN İLE BİRLİKTE ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU-543
 • XIII. -ÇALIŞMALARIN FARKLI TAŞERONLARIN İŞYERLERİNDEN BİLDİRİLMESİ-545
 • XIV. -HAKEDİŞ BEDELLERİNİN TAHSİLİ-546
 • ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • YURT DIŞINDA MÜTEAHHİTLİK YAPANLARIN ÇALIŞTIRDIKLARI TÜRK İŞÇİLERİN SGK İŞLEMLERİ
 • I. -5510 S. KANUN ÖNCESİ UYGULAMALAR-551
 • II. -SGK UYGULAMA YASASINDA YURDIŞINDA BULUNAN TÜRKLERİN SİGORTALILIĞI-553
 • A. -GENEL OLARAK-553
 • B. -TÜRKİYE İLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLAN ÜLKELER-554
 • -1. -Almanya-555
 • -2. -Arnavutluk-555
 • -3. -Avusturya-555
 • -4. -Azerbaycan-555
 • -5. -Belçika-555
 • -6. -Bosna-Hersek-555
 • -7. -Çek Cumhuriyeti-556
 • -8. -Danimarka-556
 • -9. -Gürcistan-556
 • -10. -Fransa-556
 • -11. Hollanda-556
 • -12. İsviçre-557
 • -13. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-557
 • -14. Kanada-557
 • -15. Kebek-557
 • -16. Makedonya-557
 • -17. Norveç-557
 • -18. Romanya-558
 • -19. Lüksemburg-558
 • -20. Bulgaristan-558
 • -21. Libya-558
 • -22. İngiltere-558
 • -23. İsveç-558
 • C. -İKİLİ SG SÖZLEŞMELERİNİN KVS KOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMASI-558
 • -1. -Mevzuata Tabi Olma İşlemleri-558
 • -2. -Akit Ülkelerde Bulunan Geçici Görevlilerin Sağlık Yardımlarına İlişkin İşlemler-559
 • -3. -Akit Ülkelere Turistik Veya Eğitim Amacıyla Geçici Olarak Gidenlerin Sağlık Yardımlarına İlişkin İşlemler-560
 • -4. -Protez Ve İyileştirme Araç Ve Gereçlerinin Verilmesi-561
 • -5. -T/A 26, A/TR 9, BT. 30 VE N/TUR 126 Formülerleri-562
 • -6. -İki Ülkeden Aylık Sahibi Olanlara Sağlık Yardımı Yapılması-562
 • D. -TÜRKİYE İLE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN ÜLKELER-563
 • III. -SGK UYGULAMALARINDA SG SÖZLEŞMESİ İMZALANMAYAN ÜLKELERDE İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERİN İSTİHDAM ETTİKLERİ TÜRK İŞÇİLERİN İŞLEMLERİ-563
 • A. YASAL DAYANAK-563
 • B. -İŞ ÜSTLENEN İŞVERENLERCE YURT DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİNİN SİGORTALILIK İŞLEMLERİ-564
 • -1. -Kısa Vadeli Sigorta Kolları İle Genel Sağlık Sigortası Açısından-564
 • -2. -Uzun Vadeli Sigorta Kolları Açısından-565
 • -3. -İşyerinin Bildirimi-565
 • -4. -İşçilerin Bildirimi-566
 • ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE SGK YA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI
 • I. -İTİRAZ-569
 • A. -GENEL OLARAK İTİRAZ VE DAVA YOLLARI-569
 • B. -SSK UYGULAMASINDA İTİRAZ-569
 • -1. -İtirazı Değerlendiren Komisyonun Teşekkülü-569
 • -2. -İtirazların Değerlendirilmesi-570
 • C. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İTİRAZ-571
 • -1. -Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonu-571
 • -2. -İdari Para Cezaları İtiraz Komisyonu-571
 • -3. -İşkolu Kodu İtiraz Komisyonu-572
 • -4. -İtirazın Değerlendirilmesinde Ortak Konular-573
 • -5. -Örnek İtiraz Dilekçesi-573
 • D. -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA İŞÇİLİK ORANLARINA İTİRAZ-574
 • -1. -Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Oluşumu-574
 • -2. -Komisyonun Çalışma Esasları-574
 • -3. -Komisyonca Dosyaların Ön İncelemesi Ve Değerlendirilmesi-575
 • -a. -Ön İnceleme-575
 • -b. -Komisyonca Yapılan Değerlendirme Ve Tespit-575
 • -c. -Yerinde Tespit-577
 • -4. -Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Tespit Süresi, Kararlar Ve İtiraz-578
 • -a. -Tespit Süresi Ve Karar Yeter Sayısı-578
 • -b. -İtiraz-578
 • -c. -İtirazdan Vazgeçme-579
 • II. -SGK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DAVA YOLLARI-579
 • A. -İDARİ PARA CEZALARINA DAVA YOLU-579
 • B. -ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ-580
 • C. -İDARİ PARA CEZALARI DIŞINDA KALAN BÜTÜN İŞLEMLERE KARŞI DAVA YOLU-582
 • -1. -Yetkili Mahkeme-582
 • -a. -SSK Uygulaması-582
 • -b. -SGK Uygulaması-584
 • -c. -Dava Dilekçesi Örnekleri-585
 • -2. -Temyiz Yolu-588
 • ONBEŞİNCİ BÖLÜM
 • İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE UYGULAMADA GEREKLİ FORM-BİLGİ VE BELGELER
 • I. -SGK REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI GRUP BAŞKANLIKLARI VE GÖREV ALANLARI-593
 • II. -2000-2011 YILLARI İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETLER-594
 • III. -2002-2011 YILLARI SGK SPEK TABAN VE TAVANLARI-594
 • A. -SPEK TABANI (16 yaşından büyükler için)-594
 • B. -SPEK TAVANI-595
 • IV. -İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANLARI-596
 • V. -SMMM-YMM LERİN ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN MEVZUAT- FORM VE BELGE ÖRNEKLERİ-596
 • A. -YASAL DAYANAK-596
 • B. -SMMM İLE YMM LERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK-598
 • C. -SMMM-YMM LERİN ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN FORM-BELGE ÖRNEKLERİ-607
 • -1. -Rapor Örneği-607
 • -2. -Rapor Düzenleyecek SMMM Ve YMM LERE Ait Faaliyet Belgesi-613
 • -3. -SMMM-YMM lerce İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Hesaplamasına İlişkin Cetvel Örneği-614
 • -4. -SMMM-YMM lerce Özel Bina İnşaatı İşlerinde Asgari İşçilik Hesaplamasına İlişkin Cetvel Örneği-615
 • VI. -SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN TECİL FAİZ ORANI-616
 • VII. -SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE YARDIMI TUTARLARI-617
 • VIII. -YILLARA (2000-2010) GÖRE İNŞAAT METREKARE MALİYET BEDELLERİ-618
 • IX. -İNŞAAT VE İHALE KONUSU İŞLERDE İLK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI-622
 • A. -İHALE KONUSU İŞLERDE İLK DEĞERLENDİRME TUTANAĞI ÖRNEĞİ-622
 • B. -ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI ÖRNEĞİ-623
 • C. -ASGARİ İŞÇİLİK VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN YAZI ÖRNEKLERİ-624
 •  

 • KAYNAKÇA-637
 • Paylaşabilirsiniz

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir