İnsan Kaynakları İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İŞKUR taşra teşkilatına 817 iş ve meslek danışmanı alacak!!!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 817 adet sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktır.

 Genel ve Özel Şartlar

 657 sayııDevlet MemurlarıKanununun 48. maddesinde belirtilen şrtlarıtaşıak,

 Herhangi bir sosyal güenlik kuruluşndan emeklilik veya yaşıı aylığıalmıor olmak,

  Sözleşmeli İşve Meslek Danışanıolarak istihdam edilecek pozisyon içn faküte veya yüsek okulları en az lisans programlarıdan mezun olmak, (Başuruları internetle Kurumumuza göderilmesinin son güüitibarıla mezun durumda bulunmayan adayları yerleşirilmesi yapımışolsa dahi atamalarıyapımayacaktı.)

  Kamu Personeli Seçe SıavıKPSS (B) grubu KPSSP3 puan tüüde 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapıan sıava girmişve en az 70 puan almışolmak,

  İŞUR tarafıdan 23/08/2011 tarihinde yayılanan ilan neticesinde düenlenen İşve Meslek Danışanlığıeğtimini tamamlamışolmak,

  İşve Meslek DanışanıMesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

  03.03.2012 tarihinde yayılanan İşve Meslek Danışanıalı ilanıa başurup tercih yapmışancak yerleşememişolmak,

  Halen 657 sayııKanunun 4/B maddesi statüüde söleşeli olarak çlışn personelin başurularıkabul edilmeyecektir

  Kamu kurum ve kuruluşarıda 657 sayııDevlet MemurlarıKanununun 4/B maddesine göe söleşeli olarak çlışakta iken son bir yı içrisinde hizmet söleşesi esaslarıa aykııhareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca söleşeleri feshedilenler veya söleşe döemi içrisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayııBakanlar Kurulu Kararıile belirlenen istisnalar hariçsöleşelerini tek taraflıfeshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yı geçedikç istihdam edilmeleri mükü olmadığıdan Kurumumuzun söleşeli personel pozisyonlarıa başuramayacaklardı.

 Başuru 

Yukarıa belirtilen şrtlarıtaşıan adaylar 13-27 Haziran 2012 tarihleri arasıda başurularııinternet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardı. 27 Haziran 2012 Çrşmba güüsaat 23:59 itibariyle başurular sona erecektir.

İşem adıları

 www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarasıve şfre ile sisteme girişyapıı.

 Ana sayfadaki “İşve Meslek DanışanlığıTercih Formu” linki tılanı.

 Açıan pencereden tercihler yapıarak başuru tamamlanı.

 İternet üerinden tercihinizi kaydettiğniz andan itibaren, bu tercihinizi değşirmeniz, kımen ya da tamamen iptal etmeniz mükü olmayacaktı.

 

Başuruları Değrlendirilmesi ve Sonuçları

 İşve Meslek Danışanlarıen fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

 Genel Müülüğüü tarafıdan, Lisans mezunlarıiçn 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanıesas alıarak, yapıan tercihlere göe başurular arasıdan en yüsek puan alan adaydan başamak üere atamalar yapıacaktı.

 İş Yerleşirme

 İlan edilen söleşeli pozisyonlara yerleşirme işemi İŞUR tarafıdan yapıacaktı.

 Belirtilen süe içrisinde başurusunu yapan ve şrtlarıuyanlar ilan edilen pozisyon sayııa göe tercihleri dikkate alıarak en yüsek puandan başamak üere yerleşirileceklerdir. Puan eştliği halinde sıasıla alanıda doktora yapmışolanlara, yüsek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle öce mezun olmuşolanlara, bununda aynıolmasıhalinde yaşıbüü olana öcelik tanıacaktı,

  Yapıan yerleşirme sonucunda boşkalan söleşeli pozisyonlar içn başuruda bulunup yerleşmeyenlerin atamalarıen yüsek puandan başamak üere boşkalan pozisyonlara Sıav Komisyonunca yapıacaktı.

  Kurumumuz tarafıdan yerleşirilen adaylar başa bir sıav veya müakat yapımaksıı söleşeli İşve Meslek Danışanlığıpozisyonlarıa atanacaklardı.

  Yerleşirme listesi Genel Müülüğüü “www.iskur.gov.tr” adresinde ilan edilecek olup, ayrıa tebligat yapımayacaktı.

  Atanmaya hak kazanan adaylar yerleşirme listesinin “www.iskur.gov.tr” adresinde ilanından itibaren 10 (on) işüüiçrisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandılarıÇlışa ve İşKurumu İ Müülülerine şhsen teslim edeceklerdir.

  Belgelerin teslimini müeakip atama işemlerine başanıacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gü içrisinde söleşelerini imzalayarak göeve başamak zorundadı. Bu süe içrisinde göeve başamayanlar haklarııkaybetmişsayıacaktı.

 Atanma Esnasıda İtenilecek Belgeler

 KPSSP3 sonuçbelgesinin aslıveya internet çıtııile diploma veya mezuniyet belgesinin aslıveya Kurumca onaylısureti,

 İşve Meslek DanışanıMesleki Yeterlilik Belgesi,

  Kamuda göev yapmışise buna dair hizmet belgesi,

  Erkek adaylar içn askerliğni yapmışveya askerlikle ilişğ bulunmadığıa dair yazııbeyanı

  4 adet vesikalı fotoğaf,

 

 Sabıa kaydıolmadığıa dair yazııbeyan,

 

 Göevini devamlıyapmasıa sağı yöüden engel bir halinin bulunmadığıa dair yazııbeyan.

 

 

Diğr Hususlar

 

KPSS sonuçbelgesi ÖYM kayılarıile kontrol edilecektir.

 Tercih durumlarıa göe atamasıyapıan Söleşeli Personelin “Söleşeli Personel Çlışıımasıa İişin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değşkliklerinde” yer alan hüüler dışıda başa birime atamasıyapımayacaktı.

 

 İana uygun olarak göeve başatıacak olanlar; sosyal güenlik yöüle, 5510 sayııSosyal Sigortalar ve Genel Sağı SigortasıKanununun 4/a maddesi hüülerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurlarıiçn saptanan diğr personelin tabi olduğ çlışa saat ve usulüe tabi olarak çlışcaklardı.

 

 Başuru ve işemler sıasıda gerçğ aykııbelge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkıda yasal işem yapıacaktı. Atamalarıyapımışise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel öenmişise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir