İş Sağlığı ve Güvenliği

işçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithali

İthalat işlemleri
MADDE 1 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
31 Aralık 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN

BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/13)

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

2707.10

Benzol (benzen)

2707.20

Toluol (toluen)

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.90.00.19

Diğerleri

2707.99.11.00.00

200oC’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2710.12.21.00.00

White Spirit

2901.10.00.90.11

Hekzan

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.20.00.00.00

Benzen (benzol)

2902.30.00.00.00

Toluen (toluol)

2902.41.00.00.00

o-Ksilen

2902.42.00.00.00

m-Ksilen

2902.43.00.00.00

p-Ksilen

2902.44

Ksilen izomerleri karışımları

32.08

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar

3506.10.00.90.11

Solvent içerenler

3506.91.00.90.13

Solvent içerenler

3506.99.00.90.11

Solvent içerenler

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

39.01;39.02;39.03;

39.04;39.05;39.06;

39.07;39.08;39.09;

39.10;39.11;39.12

ve 39.13

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

40.05

Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir