İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi baskı hizmet alımı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi baskı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f maddesine göre (pazarlık usulü) ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2011/57693

1-İdarenin

a) Adresi : İnönü Bulvarı No 42 Emek-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 296 67 89 –  0 312 215 50 28
c) Elektronik Posta Adresi : isggm@csgb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok 6. Kat No:606

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2011 yılına ait 20.000 (yirmibin) adet İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisinin ve 2.000 (ikibin) adet İngilizce özel sayısının hazırlanması, tasarım, dizgi, film yapımı, mücellitlik hizmetleri, kağıt ve baskı dahil.
b) Yapılacağı yer : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA
c) Süresi : İhale dokümanında belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok 4.Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.05.2011 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
5.1. Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen her türlü dergi baskı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

6.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhale yerli ve tüm isteklilere açıktır.

8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Yüz Türk Lirası) karşılığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok 6.Kat 606 Nolu Oda. Adresinden satın alınabilir.
8.1.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İ Blok 6.Kat 606 Nolu Oda. Adresine elden teslim edilecektir.
10. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

13. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir