İnsan Kaynakları

İhale uzmanı olmak isteyenler!!!

Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) görevlendirilmek amacıyla olmak üzere toplam 15 (onbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı (test) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 21-22 Ocak 2012 (21 Ocak Mühendislik, 22 Ocak Hukuk ve Sosyal Bilimler) tarihlerinde, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra KİK tarafından kazanan adaylara bildirilecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri 16.12.2011 tarihinde Kurumun internet adresinden (www.ihale.gov.tr) ilgililere duyurulacak, sınavın yapılacağı yer ve sınav saatlerini gösteren Sınav Giriş Belgesi ise sınavdan en az 10 (on) gün önce yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların adreslerine Kurum tarafından gönderilecektir. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

GRUP PUAN TÜRÜ BÖLÜM KONTENJANSAYISI
1.Grup KPSSP:103 Hukuk Fakültesi 3 Kişi
2.Grup KPSSP:104 İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler 6 Kişi
3.Grup KPSSP:5 İnşaat Mühendisliği 3 Kişi
Endüstri Mühendisliği 3 Kişi

SINAVA KATILIM KOŞULLARI:

1)   ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak, (yazılı sınava katılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamayacağından, 1. ve 3. gruptan sınava girecek adayların en yüksek puanlı 60’ar kişi, 2. gruptan sınava girecek adayların ise en yüksek puanlı 120 kişi içinde bulunmaları gerekmektedir. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da bu sınava kabul edilir).

2)    Söz konusu Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil testlerinin her hangi birinden en az 36 (otuzaltı) doğru cevabı bulunmak veya bu yıllara ait Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3)  En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

5)  Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6)  Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)   Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,

2)   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3)   2010 veya 2011 KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

4)   Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (KPDS puanı ile başvuru yapan adaylar için),

5)   Sınav Başvuru Formu (Başvuru formu, www.ihale.gov.tr internet adresinden temin edilebilir).

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular 14 Kasım 2011 tarihinde (saat: 09:00) başlayacak olup, 25 Kasım 2011 tarihi mesai bitiminde (saat: 18:00) sona erecektir.

Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Kurum tarafından düzenlenecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine gönderilir.

Adayların yazılı sınavda, fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

 

SINAV KONULARI:

1)   1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2)   3. gruptan sınava girecek adaylar için sınav konuları; sınava girecekleri mühendislik müfredatı kapsamında yer alan konulardan oluşacaktır.

 

YAZILI SINAV:

Yazılı sınava 1. ve 2. gruptan girecek adaylara, her gruptan 40 adet olmak üzere çoktan seçmeli, eşit ağırlıklı ve beş seçenekli 120 soru sorulacaktır.

1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, sınav müracaatları sırasında belirleyecekleri (a, b, c, d ve e) soru gruplarından en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.

Yazılı sınavda adayların başarılı sayılabilmesi için, belirlemiş oldukları soru gruplarının her birinden 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan almaları gerekmektedir.

Sınava 3. gruptan katılacak adaylar için çoktan seçmeli, eşit ağırlıklı ve beş seçenekli 100 soru sorulacaktır.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen boş kadro sayısının 3 katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilir. Sözlü sınavın yeri ve zamanı ile sınava çağırılacak adayların isimleri, Kurumun ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda tabi oldukları soru grupları ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi ve konulara hakimiyeti ile birlikte, genel tavır ve davranışları, kavrayış ve muhakemeleri ile anlatım ve temsil yeteneği gibi Kurum hizmetlerinin ve uzmanlığın gerektirdiği kişisel niteliklere ve yeteneklere sahip olup olmadıkları ölçülür.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

SINAV SONUCU:

Giriş Sınav Komisyonu tarafından adayların yazılı sınav sonucu %60, sözlü sınav sonucu %40 oranında ağırlıklandırılarak, öğrenim dalları itibariyle başarı puanı belirlenir.

Başarı puanı, gruplar itibariyle en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak, en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday atanmaya hak kazanır. Ayrıca her grup için kontenjan sayısı kadar yedek aday listesi oluşturulur.

Giriş sınav sonuçları, sınavın bitimini takip eden üç iş günü içinde öğrenim dalları itibari ile Kurum ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilir.

Sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilir. Yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, bir dilekçe ile Kamu İhale Kurumu’na yapılır. İtiraz dilekçesi incelenmek üzere Kurum tarafından Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilir. Yapılan itirazlar en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İlan olunur.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir