Vergi Rehberi

Gelir ve Kurumlar vergisinde matrah artırımı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 6111 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde “Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı” ilkeleri belirlenmiştir.  Buna göre Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını 6111 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 2006 yılı için yüzde 30, 2007 yılı için yüzde 25, 2008 yılı için yüzde 20, 2009 yılı için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.
Söz konusu düzenlemeden yararlandırılması öngörülen Gelir Vergisi mükellefleri, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları Gelir Vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunulmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dahil olmak üzere, hiç beyanname verilmemiş olunması halinde vergilendirmeye esas alınacak en düşük matrah miktarları işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı ve bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için ayrı ayrı belirlenmiş bulunmaktadır.
Diğer yandan sadece basit usulde vergilendirilen mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibariyle 1/10’undan aşağı olamayacak. Buna göre de basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerin beyan edecekleri en düşük matrah miktarı 2006 yılı için 955 TL, 2007 yılı için 1.032 TL, 2008 yılı için 1.122 TL, 2009 yılı için ise 1.223 TL’dir.
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin beyan edecekleri en düşük matrah miktarı ise 2006 yılı için 1.910 TL, 2007 yılı için 2.064 TL, 2008 yılı için 2.244 TL, 2009 yılı içinse 2.446 TL’dir.
Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan Gelir Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulunabilmeleri veyahut da 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları ile ilgili beyan edilmesi gereken diğer gelirlerini beyan etmemeleri halinde beyan edecekleri matrahları bu kanun gereği işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen matrahlardan az olamayacak.
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıllara yönelik olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile artırım yapılacak en düşük miktar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Matrah artırımından yararlanmak isteyenlerin matrah artırımı ile ilgili beyanları yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Ancak Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıllara ait yıllık beyannamelerini kanuni süresinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için; herhangi bir borçları veyahut da uyuşmazlıkları bulunmuyorsa uygulanacak vergi oranı yüzde 15 olacak.

Kaynak:Veysi SEVİĞ/İTO Gazetesi/25.02.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir