Memur Rehberi

Fazla çalışma ücreti ve geçici görevlendirmelerde yapılan ödemelere yönelik değişiklikler

Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair 666 s. kanun  hükmünde kararname ile Fazla Çalışma Ücreti ve Geçici Görevlendirmelerde Yapılan Ödemelere yönelik aşağıdaki yasal değişiklikler yapılmıştır;

1- 375 s.KHK’nin ek 12. maddesinin 2. fıkrasıyla;

a)  213 s. Kanunun ek 13. maddesinin dördüncü fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde,

b)  633 sayılı Kanunun 13. maddesinin son fıkrasında,

 c)  3402 sayılı Kanunun geçici 9 . maddesinde,

 ç) 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesinde,

d)  3843 sayılı Kanunun 12. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında,

e)  4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasında,

t) 5003 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında,

g) 5490 sayılı Kanunun 66 nci maddesinde,

ğ) 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

h) 6085 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında,

ı) 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrasında,

yer alan fazla çalışma ücreti ödemelerine ilişkin hükümler 31/12/2011 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 375 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesi uyarınca söz konusu ödemelere ilişkin hükümler 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmaya devam olunacak, bu süre içinde 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesine göre Orman Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı personeli için öngörülen fazla çalışma ücretinin yarısı ödenecektir. Söz konusu fazla çalışma ücretleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılacak personele 1/1/2012 tarihinden itibaren ödenmeyecektir.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi hükmü uyarınca
haklarında 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına
devam olunacaklardan, yukarıda belirtilen hükümlere göre fazla çalışma ücreti ödemelerinden
yararlananlar için söz konusu ödemelere ilişkin hükümlerin uygulanmasına, geçici 15 inci
maddenin (a) bendi uyarınca 31/12/2012 tarihine kadar devam olunacaktır.

3-   5952 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığında ve 6114 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığında geçici olarak görev yapan personele yapılan ödemelere ilişkin
hükümlerin   uygulanmasına,   31/12/2011   tarihi   itibarıyla   anılan  hükümler  uyarınca  yapılan

ödemelerden yararlanan personel bakımından 375 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 3î/l2/2014 tarihine kadar devam olunacak, ancak i/1/2012 tarihînden itibaren görevlendirilenler açısından bu uygulama yapılmayacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir