Muhasebe Rehberi

Elektronik defter tutma yetkisi

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının son bendi uyarınca Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu bağlamda söz konusu kanuni düzenleme kapsamında elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabi olacak, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımlarında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Diğer yandan Vergi Usul Kanunu kapsamına giren işlemlerde Maliye Bakanlığı’nın elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenleme ve denetleme yetkisine de sahip bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan elektronik defter tutma ile ilgili (1) sıra numaralı Genel Tebliğ’de yer alan açıklamalar çerçevesinde; defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan koşulları taşıması zorunludur. Buna göre;

* Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” hükümleri uyarınca üretilen elektronik sertifikaya sahip olmaları,
* Tüzel kişi mükelleflerin ise elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olmaları (Elektronik fatura uygulaması ile ilgili açıklamalar 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer almaktadır.),
* Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.
Yukarıdaki koşulları taşıyanlardan elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle “www.edefter.gov.tr” internet sitesinde belirtilen Gelir İdaresi Başkanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaklardır. Bu bağlamda da gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ek teknik bilgi ve belge isteminde bulunabilecektir.

* www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
* Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği.
Ancak Vergi Usul Kanunu 397 sıra numaralı Genel Tebliği’ne göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacak.
* Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
* Uyumluluk onayı alınmış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda ise “Yazılımların Uyumluluk Onayı” ile ilgili belge ve bilgiler.
Yazılımların uyumluluk onayı ile ilgili bilgi ve belgeler ise şunlardır:
* Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe,
* Yazılımın adı, sunum numarası gibi ayırt edici özellikleri,
* Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren teknik doküman veya dokümanlar,

– Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıştığı işletim sistemi gibi genel özellikleri,
– Elektronik defter tutma (1) sıra numaralı genel tebliğinde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel süreçlere ait iş akış şemaları,

* “Elektronik Defter Tutma” ile ilgili (1) sıra numaralı tebliğ ile belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan yazılım tarafından oluşturulan ekonomik imzalı veya mali mühürlü elektronik defter örnekleri,
* Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örneği.

Bilahare elektronik defter tutma ile ilgili (1) sıra numaralı tebliğde öngörülen yapılacak testleri başarılı olanlara yazılımlara uygunluk onayı verilecek. Bu konuda açıklamalarımıza devam edeceğiz.

Kaynak:VEYSİ SEVİĞ / İTO GAZETESİ/23.01.2012

Paylaşabilirsiniz