Genel

e-imza kullanılarak ekap üzerinden ihale dokümanı indirilmesi

 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 25.02.2011 tarihinde 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin “Dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinde,

          (1) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik dokümanı ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması veya EKAP üzerinden EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. İhale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesi durumunda ilgili uygulama yönetmeliği ekinde yer alan “EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir.

          (2) Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin, ihale dokümanını e-imza kullanarak EKAP üzerinden indirmeleri zorunludur. Bu durumda Ek-1’de yer alan “Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde EKAP Üzerinden e-İmza Kullanılarak Doküman İndirilmesine İlişkin Form” EKAP üzerinden düzenlenir.

          (3) Teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, doküman e-imza kullanılarak indirilemez. Bu durumda ihaleye katılmak için dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin idareden satın alınması zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ve teknik şartnamesi EKAP üzerinden yüklenemeyen ihalelerde, dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneğinin Ek-1’de yer alan “Doküman Satın Alındığına İlişkin Form” ile idareden satın alınması zorunludur.

          (4) Dokümanın, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda doküman satın alınmış sayılır ve doküman bedeli ödenmez.

          (5) İdarece satışı yapılan dokümanın EKAP’ta hazırlanan dokümana uygun olması zorunludur. Dokümanlar arasında farklılık bulunması halinde EKAP’ta hazırlanan doküman esas alınır.

          (6) Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca doküman, uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

          Anılan yönetmelik hükümleri uyarınca ihale dokümanının tamamının EKAP üzerinden EKAP’a kayıt için yapılan protokolde belirtilen münferiden e-imza kullanmaya yetkili kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi durumunda ihale dokümanı satın alınmış sayılacak ve doküman bedeli ödenmeyecektir.

          Kurumumuza ve EKAP Çağrı Merkezine, bazı idarelerce ihale dokümanının tamamını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden ayrıca basılı ihale dokümanını da satın almak zorunda oldukları yönünde bilgilendirme yapıldığı iletilmektedir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişilerin basılı ihale dokümanını ayrıca idareden satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla idarelerin bu durumdaki gerçek ve tüzel kişileri ayrıca basılı ihale dokümanını satın almaya zorlamaları anılan Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. İhale dokümanının tamamını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerine ise idarelerce EKAP üzerinden “Doküman Alanların Listelenmesi” sekmesinden ulaşılabilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir