Memur Rehberi

Doğum yapan memurunun 657 s.Kanunun 104.m.uyarınca kullandığı mazeret izinleri ile 108.m.uyarınca kullanabileceği aylıksız izinin birlikte uygulanması

Konu: 657 s. Devlet Memurları Kanununun 104  ve 108 inci maddelerini değiştiren 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik tereddütler.

  21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” şeklinde ve 108 inci maddesinin üçüncü paragrafı “Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme doğrultusunda;

Doğum sonrası mazeret izninin bitiminde hastalık izni veya yıllık izin kullanan personelin bu izinlerini müteakip aylıksız izin kullanabileceği, ancak aylıksız izin süresinin doğum sonrası mazeret izninin bitiş tarihini takip eden bir yıllık süreyi aşmaması gereğinden hareketle, mezkur Kanunun 108 inci maddesinde belirtilen süre kadar aylıksız izin talebinde bulunulması halinde hastalık izninde veya yıllık izinde geçen sürelerin verilecek aylıksız izin süresinden düşülmesi,

Memurun doğum sonrası mazeret iznine ilişkin sürelerin memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabileceği hususundaki düzenlemede; memurun sağlık durumuna göre uzatılacak sürenin mazeret izni olarak düzenlendiği bu sebeple de doğuma dayalı bir mazerete bağlı bir raporun ancak doğum sonrası mazeret izin süresini uzatabileceği aksi takdirde farklı sağlık sorunlarından kaynaklanan raporların sağlık izni kapsamında değil mazeret izni olarak kullandırılması yolu açılarak yanlış uygulamalara sebebiyet  vereceği  düşünüldüğünden, ilgililerin  doğum  sonrası almış   oldukları raporun doğuma dayalı olup olmadığı hususunda da gerekli incelemeyi kurumların yapması ve sağlık izni olarak değil mazeret izni olarak verilen rapora dayalı sürenin aylıksız izin süresinden düşülmemesi,

Gerekmektedir. (kaynak:dpb)

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir