Genel Sağlık Sigortası

Borçlu Bağ-Kurluların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortalılığı

4/1-b (Bağ-kur) kapsamında sigortalı sayılanlardan; 60 günden fazla prim ve prime ilişkin prim borcu bulunan 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere 5510 s. Kanunun 3.maddesinin 10 numaralı bendine göre bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eşinin, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaş üstü çocuklarının, bakmakla yükümlü olarak sayılan ana ya da babasının), Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmak için talepte bulunmaları halinde;

               5510 s. Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi gereğince müracaat tarihi itibariyle tescili yapılarak ödeyecekleri prim miktarının belirlenmesi için mahalli mülki idare amirliklerinin il ve ilçe idare kurullarına gelir testi yapılmak üzere yönlendirilmesini,

Mahalli mülki idare amirliklerinin il ve ilçe idare kurulları tarafından 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilmesi uygun görülmeyen kişilerden, tespit edilen aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

1)      Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri,

2)      Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı,

3)      Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarının 2 katı,

prime esas kazanç tutarı olarak esas alınıp bu bent kapsamında genel sağlık sigortalılığı tescil işlemi yapılmasını, 5510 s. Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi kapsamında talepte bulunan kişinin; gelir testi için yeĢil kart birimine sevk edilmesi sonucunda, il ve ilçe idare kurullarına müracaat etmemesi ya da gelir testi yaptırmak istememesi halinde Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı üzerinden bu bent kapsamında genel sağlık sigortalılığı tescil işlemi yapılmasını,  Ancak, 60 günden fazla prim borcu olması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan (4/1-b) kapsamındaki sigortalının, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Kanunun 60 maddesi uyarınca (g) bendi kapsamında tescil işlemi yapılan genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak ayrıca tescil edilmemesi gerekmektedir.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir