Memur Rehberi

Bazı kamu personelinin mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanları

Ekli “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) ve (c) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/8/2012 tarihli ve 9127 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

 

B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

S. ERGİN                                                      Ö. DİNÇER                                                   E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                   E. BAĞIŞ

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                Maliye Bakanı V.

 

Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 11 İNCİ MADDESİNİN

BİRİNCİ FIKRASININ (b) VE (c) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ KAMU

İDARELERİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN MALİ VE

SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE EMSAL

ALINACAK DEVLET MEMURU KADRO

UNVANLARININ TESPİTİNE

İLİŞKİN KARAR

Emsal kadro unvanlarının belirlenmesi

MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarında 15/1/2012 tarihinden sonra istihdam edilen personelden 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde emsali belirlenmemiş olanların mali hakları ile sosyal hak ve yardımlarının üst sınırının belirlenmesinde emsal alınacak Devlet memuru kadrolarının sınıf ve unvanları ekli (I) sayılı listede gösterilmiştir.

Meslek personeli

MADDE 2 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinde meslek personeli kapsamında Başbakanlık Uzmanları emsal alınanların kadro veya pozisyon unvanları kurumlar itibarıyla ekli (II) sayılı listede gösterilmiştir. Bunların yardımcıları için Başbakanlık Uzman Yardımcıları emsal alınır.

Ücret sınırı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki (I) ve (II) sayılı listelerde emsali belirlenen kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personele, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı, emsal olarak belirlenen Devlet memuruna ilgili mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez. Kurumlar, ilgili mevzuatı çerçevesinde hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla söz konusu tutarın altında bir ücret belirleyebilir.

(2) Yapılabilecek ödemelerin üst sınırının tespitinde, ekli (I) ve (II) sayılı listelerde kadro ve pozisyon unvanları yer alanlar için emsal olarak belirlenen kadro unvanında bulunan ve eğitim düzeyi ile hizmet süresi itibarıyla aynı durumda olan Devlet memuruna yapılan ödemeler esas alınır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 15/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28488

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3739
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir