Genel Sağlık Sigortası

Ayakta teşhis ve tedavi

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkra kapsamında ayrılanın yerine aynı uzmanlık dalında tabip başlatılabilir ve bu personel için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş günü içinde onaylatılır. Bunun dışında kuruluşa yeni başlayacak tabip ve diğer sağlık personeli için, öncelikle mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel sağlık kuruluşunda çalışabilir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin sağlık kuruluşunda çalıştırılması durumunda Müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde sağlık kuruluşunun faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakatı alınarak otuz günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilir.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK- 6 Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu’nun birinci bölümünün 15 inci ve 16 ncı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıyor mu?  İntern, stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu?     Süre verilmez

Sağlık kuruluşunun

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

Bir yıl içerisinde aynı

fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,

 bir ay süreyle

 faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi/uygunluk belgesi iptal edilir.

16- a) Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı?

b) Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

c) Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışları 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun mu?

ç)Sağlık kuruluşunda çalışan uzman tabiplerin çalışma belgeleri, çalıştıkları poliklinik odasında asılı mı?

    a) Süre verilmez. Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur

b) Süre verilmez.

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

c) 5 iş günü.

ç) 5 iş günü.

 

b)Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulur.

c) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.

ç) Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyeti 1 gün durdurulur.

MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı 
15/2/2008 26788
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı 
1 23/7/2008 26945
2 11/3/2009 27166
3 31/12/2009 27449 5. Mükerrer
4 10/3/2010 27517
5 3/8/2010 27661
6 25/9/2010 27710
7 6/1/2011 27807
8 7/4/2011 27898
9 3/8/2011 28014

 RG:28.9.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir