Memur Rehberi

657 s.D.M.K.nun 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin hizmet sözleşmesinden damga vergisi kesilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin hizmet sözleşmesinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceğine dair ihtilafla ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı 07/02/2013-1860 tarihli sayılı görüşünde;

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda damga vergisinden istisna edilen kağıtlar sayılmış, tablonun “V-Kurumlarla ilgili kağıtlar” alt başlıklı bölümünün 25 inci sırasında 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle yapılan değişiklik sonrasında; “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri. (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)” denilmek suretiyle 4/C kapsamında istihdam edilen geçici personel ile yapılan sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmiştir.

Bu itibarla, kamu idarelerinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personel ile akdedilen sözleşmelerden damga vergisi kesilmesi mümkün bulunmamaktadır.”(DPB)  hususlarına yer vermiştir.Bu bağlamda kamu idarelerinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personel ile akdedilen sözleşmelerden damga vergisi kesilmemesi icap etmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir