Vergi Rehberi

6111s.yasa uygulamasında pişmanlık ve islah

6111 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa’nın 5’inci maddesi uyarınca Vergi Usul Yasası’nın;
* ‘Pişmanlık ve İslah’ hükümlerini düzenleyen 371’inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine 25 Şubat 2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
* ‘Re’sen Vergi Tarhı’ başlığını taşıyan 30’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre vergi beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine 25 Şubat 2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; yasada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi koşuluyla söz konusu alacağın pişmanlık zammı uygulaması ile cezanın tamamından vazgeçilmektedir.
Bilindiği üzere Vergi Usul Yasası’nın 371’inci maddesine konu edilen ‘Pişmanlık ve İslah’ hükümlerinden yararlanabilmenin özel koşulları mevcuttur. Buna göre beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi halinde, haklarında aşağıdaki yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Ancak;
* Mükelleflerin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi (sözlü) beyanı tutanakla teşvik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması gerekmektedir.
Bu bağlamda ihbar dilekçesi veya tespit tutanağının resmi kayıtlara intikal ettirilmesi halinde söz konusu olanaktan yararlanılamaz.
* Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden önce, kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması,
* Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi edilmemesi,
* Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin durumu haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanmamış veya düzeltilmemiş olması halinde, pişmanlık ve islah hükümlerinden yararlanılamamaktadır.
Pişmanlık ve islah hükümlerinden yararlanabilmek için mükellef tarafından haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk 6111 sayılı yasanın 5/1-a-2 maddesi ile istisnai nitelikte yapılan bir düzenlemeyle yasada öngörülen süreler içerisinde yapılacak başvurular için taksitlendirmeye tabi tutulabilmektedir.
Yasal düzenleme gereği Vergi Usul Yasası’nın 371’inci maddesi kapsamında Emlak Vergisi açısından pişmanlık ve islah hükümleri uygulanmamaktadır.
Diğer yandan 6111 sayılı yasanın 5’inci maddesi uyarınca gümrük yasası ve ilgili diğer yasalara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 25 Şubat 2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi koşuluyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Ayrıca; 2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Emlak Vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükellefler tarafından bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 25 Şubat 2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 6111 sayılı yasada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi koşuluyla, bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Bakanlar Kurulu’nun 2011/1713 sayılı kararı ile konuya ilişkin başvuru süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler hariç ilk taksit süreleri de dahil olmak üzere bir ay uzatılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda söz konusu yasal olanaktan yararlanabilmek için mayıs ayı sonuna kadar yetkili idarelere başvuru yapılabilecek.

Veysi Seviğ/İTO Gazetesi/23.5.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir