Vergi Rehberi

5811 sayılı yasa ile ilgili yeni gelişme

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 6111 Sayılı Yasa”nın geçici 3’üncü maddesi ile “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki 5811 Sayılı Yasa” hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup da bu yasadan, söz konusu yasada yer alan yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmemiş olması nedeniyle yararlanamayanlara yeni olanaklar sağlanmış bulunmaktadır. Bu olanaklarla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5811 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili olarak (4) seri numaralı genel tebliğ yayımlanmış bulunmaktadır. (07.04.211 gün ve 27898 sayılı Resmi Gazete)
“Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Yasa” hükümlerinden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunup, ancak yasa hükümlerine uygun işlemlerini tamamlamayanlara verilen ek süre yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Şöyle ki;
* Yurt dışında bulunan ve sahip olunduğu hususu vergi dairesine bildirilen ve beyan edilen varlıkları süresi içinde Türkiye’ye getiremeyen ve/veya süresi içersinde Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edemeyenlere bu aktarımlarını (transferlerini) yapabilmeleri için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Bu bağlamda söz konusu ek süreden yararlanacak olanlar 1 Şubat 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak incelemelere göre bulunacak matrah farkları için mahsup hakkından yararlanabilecekler.
* Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, Türkiye’de sahip olunan ve beyan edilen varlık tutarlarını beyan tarihinden itibaren 6 ay içersinde sermayeye ilave edemeyenlere bu defa söz konusu haktan yararlanabilmeleri için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
* 5811 sayılı yasa kapsamında beyan ve bildirimde bulunan mükelleflerden tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyen veya vadesinden sonra gecikmeli olarak ödeyenlere, gecikmeli ödeme için gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanacak olan gecikme bedelini ödeyecekler.
Buna göre 25 Şubat 2011 tarihinden önce haklarında vergi inceleme raporları üzerine vergi dairesince tarhiyat yapılmış olması halinde, 5811 sayılı yasa kapsamında bildirim ve beyanda bulunmuş olup, 5811 yasanın belirlemiş olan zorunluluklara uymayanlar ile kendilerine 6111 sayılı yasanın geçici 3’üncü maddesi ile verilen ek sürelerde de bu zorunlulukları yerine getirmeyenler yaptıkları beyanlarla ilgili mahsup hakkından yararlanamayacaklar.
Haklarında 25 Şubat 2011 tarihine kadar vergi dairesince tarhiyat işlemi yapılmamış olanlar ise 2 Mayıs 2011 tarihine kadar;
* Yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirmesi,
* Beyana konu yurt içinde bulunan varlıklarına yönelik sermaye artırımını gerçekleştirmesi,
* Tahakkuk eden vergileri ödemeleri halinde,
5811 sayılı yasanın sağlamış olduğu mahsup imkanlarından yararlanabilecekler.
Diğer yandan 5811 sayılı yasa kapsamında bildirim veya beyanda bulunan mükelleflerden, diğer nedenlerle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere yönelik vergi incelemelerine bağlı olarak, vergi incelemesine yetkili olanların istemi üzerine matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilenler, takdir komisyonlarınca gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden haklarında takdir edilen matrah farkları açısından 6111 sayılı yasanın 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca, daha önce pişmanlık istemi ile idareye başvuranlara sağlanan olanaklar çerçevesinde mahsup haklarından yararlanabilecekler. Bu haktan Türkiye’de bulunan, ancak yasal defter kayıtlarında işletmelerinin özkaynakları içersinde yer almayan varlıklardan öncelikle banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılarak tevsik edilen (kanıtlanan) işlemler ile gecikmeli olarak bu işlemleri gerçekleştirenler de aynı haktan yararlandırılacak.
Yukarıda belirtilen ve;
* Vergi incelemesine yetkili olanların istemi üzerine matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilenlerle,
* Türkiye’de bulunan varlıklar nedeniyle bankalara veya aracı kurumlara bu varlık bedellerinin yatırılması koşuluna uygun davranmayanlar hakkında diğer nedenlerle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ait 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlamış bulunan vergi incelemeleri sonucunda yapılan tarhiyatlar “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki 5811 Sayılı Yasa”nın diğer hükümlerine uygun davranılması halinde yapılmış bulunan bildirim veya beyan edilen tutarlar dikkate alınarak 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde düzeltme işlemine tabi tutulacak. Bunun için kapsama giren tarhiyatlar hakkında;
* 22 Kasım 2008–2 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar için 22 Kasım 2008 tarihinden sonra,
* 10 Temmuz 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar için 19 Haziran 2009 tarihinden sonra vergi incelemesine başlanılmamış olması gerekmektedir.

Veysi SEVİĞ/İTO Gazetesi/15.04.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir