SGK Emeklilik

4/1-b(Bağ-Kur) kapsamındakilerin maaşlarından yapılacak kesintiler

4/1-b(Bağ-Kur)  kapsamında emekli, dul ve yetim maaşı ödemelerine ilişkin işlemler SGK tarafından geliştirilen ve uygulamaya açılan EMEKTAR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, 2011 yılı Mart ayından itibaren de gelir ve aylıklar bu sistem üzerinden hesaplanacaktır Söz konusu uygulama içerisinde, sağlık primleri hariç hiçbir kesinti işlemi yapılmayacak, kesinti işlemleri muhasebe birimlerince MOSİP (Mali Yönetim Otomasyon Sistemi Projesi) sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu sebeple uygulamaya ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

A- UYGULAMANIN MAHİYETİ

4/1-b kapsamında olanların emekli aylıkları ünitelerimiz tarafından bağlanmakla olup, bunların işlemleri EMEKTAR sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. Sistemde gerçekleştirilen bu işlemler üzerinden her ayın belli bir günü emekli aylıkları hesaplanacak ve elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılacaktır.

EMEKTAR sisteminde hesaplanan brüt aylıklar üzerinden yapılacak tüm kesintiler (sağlık primleri hariç) MOSİP sistemine girilen kayıtlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Emekli aylıkları açısından harcama birimi Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü olduğundan, aylıkların tahakkuk işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecek ve Merkez Muhasebe birimi tarafından muhasebeleştirildikten sonra bankaya gönderilme işlemini MOSİP sistemi üzerinden gerçekleştirecektir. Bankaya gönderme işlemi sırasında her bir aylık alan kişi için merkez ve taşra muhasebe birimleri tarafından MOSİP sistemine girilen kesintiler Merkez Muhasebe Biriminde muhasebeleştirilecektir.

B- KESİNTİ İŞLEMLERİ

Kesinti işlemleri aşağıda belirtilen sıra dahilinde ve uygulama mantığı içerisinde gerçekleştinilecektir.

1- Sosyal Güvenlik Destek Primleri (SGDP)

Aylık alanların kendi nam ve hesaplarına bir ekonomik faaliyette bulunmaları veya hizmet akdi ile çalışmalarını ünitelerimiz bünyesindeki tescil birimleri tarafından tespiti halinde bunların kaydı SEDES sistemine yapılacaktır.

Bu tescil kayıtları her ayın ilk günü MOSİP sistemine aktarılarak ilgili kişiler adına SGDP tahakkuku yapılacak ve buna ilişkin kesinti bilgileri hazırlanacaktır.

2- Birikmiş SGDP

Emekli, dul ve yetimlere ait eski sistemde kayıtlı olan birikmiş SGDP, elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır. Aktarılan borç miktarları her bir kişi için toplu olarak aktarıldığından, ünitelerdeki tahsis birimleri aktarılan bu borçları MOSİP sisteminde, kurum hatası olup olmadığını, borcun sebebini ve toplu paranın birden fazla aylara ait ise dağılımını da yaparak kaydetme işlemini gerçekleştirecektir. Kaydetme işleminden sonra ünitedeki muhasebe birimince bu işlem muhasebeleştirildikten sonra ilgilinin aylıklarından kesinti işlemi gerçekleşecektir.

3- Nafaka Kesintileri

Devir sırasında önceki sistemlere kaydedilen nafaka kayıtları elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır. Tahsis birimleri elektronik ortamda aktarılan bu kayıtlara ilişkin nafaka dosya ve yazıları bir tutanakla muhasebe birimlerine teslim edeceklerdir. Muhasebe birimleri söz konusu nafaka kayıtlarının MOSİP sistemine doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol ederek söz konusu yazıları teslim alacaklardır.

Devir işleminden sonra ünitelere gelen nafaka yazıları muhasebe birimlerine sevk edilecek; muhasebe birimleri tarafından MOSİP sisteminde kayıt altına alınacaktır.

Önceki sisteme girilmeyen ve bu nedenle elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılamayan nafaka yazıları da aynı şekilde tutanakla muhasebe birimlerine teslim edilecek ve muhasebe birimlerince MOSİP sisteminde kayıt altına alınacaktır.

Aylık ödemeleri sırasında söz konusu kayıtlar üzerinden yapılan nafaka kesintileri Merkez Muhasebe Birimi tarafından ilgili icra dairelerine gönderilecektir.

4- Resmi Daireler Adına Yapılan Kesintiler

Devir sırasında önceki sisteme kaydedilen vergi, mal müdürlükleri ve benzeri icra kayıtlan elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır. Tahsis birimleri elektronik ortamda aktarılan bu kayıtlara ilişkin dosya ve yazıları bir tutanakla muhasebe birimlerine teslim edeceklerdir.

Devir işleminden sonra ünitelere gelen vergi daireleri ve mal müdürlükleri tarafından bildirilen icra yazıları muhasebe birimlerine sevk edilecek ve muhasebe birimlerince MOSİP sisteminde icra işlemleri menüsünden kayıt altına alınacaktır.

Önceki sisteme girilmeyen ve bu nedenle elektronik ortamda MOSIP sistemine aktarılamayan vergi ve benzeri icra yazıları da aynı şekilde tutanakla muhasebe birimlerine teslim edilecek ve muhasebe birimlerince MOSİP sisteminde kayıt altına alınacaktır.

5- İcra İşlemleri

Devir sırasında önceki sistemlerde kaydedilen icra kayıtları elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır. Tahsis birimleri elektronik ortamda aktarılan bu kayıtlara ilişkin icra dosya ve yazılan bir tutanakla muhasebe birimlerine teslim edeceklerdir. Muhasebe birimleri söz konusu icra kayıtlarının MOSİP sistemine doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol ederek söz konusu yazıları teslim alacaklardır.

Devir işleminden sonra ünitelere gelen icra yazıları muhasebe birimlerine sevk edilecek; muhasebe birimleri tarafından MOSİP sisteminde kayıt altına alınacaktır.

Önceki sisteme girilmeyen ve bu nedenle elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılamayan icra yazıları da aynı şekilde tutanakla muhasebe birimlerine teslim edilecek ve muhasebe birimlerince MOSİP Sisteminde kayıt altına alınacaktır.

Aylık ödemeleri sırasında söz konusu kayıtlar üzerinden yapılan icra kesintileri Merkez Muhasebe birimi tarafından ilgili icra dairelerine gönderilecektir.

Elektronik ortama aktarılan icra kayıtlarında kesinti miktarları tutar olarak belirtilmiş bulunmaktadır. MOSİP sisteminde icra kesinti miktarı, emekli aylığının belli bir oranı olarak belirtilmekte ve icra yazısının Kurum kayıtlarına giriş tarihine göre sıraya konularak kesilmektedir. Birden fazla icra kuran olan kişiler, bazı icra dosyaları için taahhütde bulunmuşsa, kesinti işlemi taahhüt edilen tutar kadar yapılmaktadır. Devir işleminden önce eski sistemde icra kayıtlarının orana göre veya taahhüt ayrımı belli olmadığından ünitelerdeki tahsis birimleri, hangi dosyaların taahhütlü olduğunu tespit ederek, kişilerin emekli sicil numarası, T.C.Kimlik Numarası, icra dosya numarası ve taahhüt edilen tutar veya oranı da içeren bir listeyi muhasebe birimlerine teslim etmesi gerekmektedir. Muhasebe birimleri de MOSİP sisteminde listedeki isimleri seçerek taahhüde çevirme işlemini yapacaktır.

6- Yersiz Ödemeler

Emekli, dul ve yetimlere ait eski sistemde kayıtlı olan yersiz ödemeler elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır. Aktarılan borç miktarları her bir kişi için, toplu olarak aktarıldığından, ünitelerdeki tahsis birimleri aktarılan bu yersiz ödemeleri MOSİP sisteminde, Kurum hatası olup olmadığını, borcun sebebini ve toplu paranın birden fazla aylara ait ise bu dağılımını da yaparak kaydetme işlemini gerçekleştirecektir Kaydetme işleminden sonra ünitedeki muhasebe birimince bu işlem muhasebeleştirilecek olup ilgilinin aylıklarından kesinti işlemi gerçekleşecektir.

7- Muayene Ücretleri

Devir tarihinden önce eski sisteme girilmiş olan muayene ücreti kesintileri elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır.

Devir tarihinden sonraki muayene ücretleri MEDULA sisteminden elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılarak kesinti yapılacağından ünitelerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

8- İlaç Katkı Payları

Devir tarihinden önce eski sisteme girilmiş olan ilaç katkı payları elektronik ortamda MOSİP Sistemine aktarılmıştır.

Gelir ve aylık alanların eczanelerden aldıkları ilaç bedelleri üzerinden hesaplanacak katkı payları MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda MOSİP Sistemine aktarılarak kesinti yapılacağından ünitelerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

9- Optik Katkı Payları

Devir tarihinden önce eski sisteme girilmiş olan optik kaktı payları elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılmıştır.

Gelir ve aylık alanların aldıkları optik bedelleri üzerinden hesaplanacak katkı payları MEDULA sistemi üzerinden elektronik ortamda MOSİP sistemine aktarılarak kesinti yapılacağından ünitelerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

10- Kömür Kesintisi

Devir sırasında önceki sisteme kaydedilen kömür kesinti kayıtları elektronik onamda MOSİP sistemine aktarılmıştır. Yeni giriş işlemleri muhasebe birimlerince yapılacaktır.

C- DİĞER HUSUSLAR

Bankalardan İade Edilen Emekli Aylıkları

Bankalarda altı ay hareket görmeyip iade edilen veya merkez ve taşra teşkilatlarımızdaki ilgili birimlerce bankadan istenilen hareketsiz paralar MOSİP sistemine aktarılarak muhasebeleştirilecektir.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir