İşçi Alacak ve Tazminatları

2013 yılında gemi çalışanlarına verilmesi gereken iaşe bedeli

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Metin SARAÇ (Mühendis), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konu ile ilgili bir iş müfettişi olarak Osman Nejat GÜNERİ (İş Başmüfettişi), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi E. Nilgün ÜNALMIŞ (Matematikçi), en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Eyüp KASAP (Denizciler Sendikası Genel Sekreteri), Namık TAN (Eğitim Müdürü), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Av. Hakkı KIZILOĞLU (Müşavir Avukat), Hasan YILMAZ (TÜHİS İktisat Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Recep DÜZGİT’in katılımlarıyla 15 Şubat 2013 Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 20,50.-TL (Yirmi Türk Lirası Elli Kuruş) iaşe bedelinin, 20/3/2012 gün ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2012 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2012 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 21,00 TL (Yirmi Bir Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile

karar verildi. 15/2/2013

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir