İşçi Alacak ve Tazminatları

" Başın Düşerse Dara, İsa KARAKAŞ'ı ARA"

15 yılı aşkın süreden beri tamamen ücretsiz-menfaatsiz-karşılıksız, reklamsız   Çalışan ve İşveren ihtilafları/ sorunları/ uyuşmazlıkları/ anlaşmazlıklarına yönelik  en güncel en doğru, en güvenilir bilgi ve bilgilendirmeleri yoğun emek ve göznuru ile sadece hayat felsefem olan “İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Hizmet Edendir” düsturundan hareketle www.isakarakas.com da paylaştım. Çünkü “mutluluğun yegane kaynağı paylaşmak“tır. Ücretsiz himet verdiğimizden maalesef bizi […]

SGK Kamu İşlemleri

Kamu kurumları bu işlemleri yaparken dikkat

5510 sayılı Kanununun 5434 s. Kanunalişkin geçiş hükümleri başlıklı geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, “ Bu Kanundaaksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmışolup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.”, Beşinci fıkrası ise, “Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması,azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu KanunlaYürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır.”,hükmünü amirdir. Bu hükümler uyarınca, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayıbaşından önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışanlar ile bunların dul ve yetimlerihakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerinegöre işlem yapılmakta, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamış olanlar hakkında ise 5510sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra ilk defa göreve başlamış olmaklabirlikte daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmetiyada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığıkesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca sigortalı sayıldıklarından bunlar hakkında da 5434 s.Kanun hükümleri dolayısıyla 2829s. K. hükümleri uygulanmaktadır. 24/3/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Tabi Olarak GeçenHizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi ile, çeşitli sosyal güvenlikkurumlarına tabi olarak geçmiş hizmeti bulunanların bu hizmetlerinin aynı tarihlere rastlamamak şartıyla bu kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirileceği, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesi ile de, SosyalSigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademeilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacakderece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, devlet memuru olarak görev yapanların görev yaptıkları kurumlarca 5510s. Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar (yedek subaylık, vekillik hizmeti yada 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan, adına emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilmeden görevinden ayrılanlar dahil) hakkında     5434     sayılı      Kanun     hükümleri      dolayısıyla     2829     sayılı     Kanun     hükümleri uygulanacağından, bu durumda olan personelinizin sigortalı hizmetlerine ait prim gün sayılarının ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerinden istenmesi ve bildirilen sigortalı hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18 inci maddesi uyarınca emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilerek Kurumdan herhangi bir teyit beklenmeksizin personelin siciline işlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmadığından, söz konusu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup bu süreler yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır. Bilgi edinilmesini ve yukarıda açıklandığı üzere 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi uyarınca kurumunuzda görev yapanların sigortalı hizmetlerinin ilgili sosyal      güvenlik      il      müdürlüğünden     istenerek      haklarında      gerekli      işlemin      yapılması  gerekmektedir.