Memur Rehberi

Taşınır Mal Yönetmeliği tebliğinde değişiklik

MADDE 1 – 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı:3)’nin “3- Geçici tahsis yetkisi ve tahsis şartları” bölümünün sonuna aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Başbakanlıkça kamu idarelerine ve kamu idarelerince Başbakanlığa yapılacak tahsisler herhangi bir şarta bağlı olmaksızın gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

13 Ocak 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28172

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

Paylaşabilirsiniz