Memur Rehberi

KHK ile kamu görevlilerine ilişkin yapılan düzenlemeler-5

375 s. KHK’nın  Ek 10. Maddesi Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Usul Ve Esaslar:

375 s. KHK’nın  ek 10. maddesinde, bu madde kapsamında bulunan ve ekli (II) ve (III) s. Cetvellerde unvanlarına yer verilen memurlara (geçici 12 nci maddede öngörülen durumlar hariç), ücret ve tazminattan oluşan iki unsur üzerinden ödeme yapılması öngörülmüştür.

1- 375 s.KHK nin Ek 10.maddesinde, madde kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşların kadrolarında olup ücret ve tazminat ödemelerinden yararlanacaklar ve kapsam dışında tutulanlar ile ücret ve tazminat ödemesine ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, sosyal güvenlik kurumlan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının; 

–  Merkez teşkilatlarında bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

–  Taşra teşkilatlarına ait kadrolarda bulunup, kadro unvanları ekli (II) sayılı Cetvelde yer alanlardan,

–  Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara atananlar (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara (aşağıda kapsam dışında olduğu belirtilen memurlar hariç) ek 10 uncu madde uyarınca ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde belirlenmiş olan göstergeler üzerinden ücret ve tazminat ödemesi : DEVAMI: WWW.muhasebesgk.com

.

Paylaşabilirsiniz