Memur Rehberi

KHK ile kamu görevlilerine ilişkin yapılan düzenlemeler-4

KHK ile kamu görevlilerine ilişkin yapılan düzenlemelerle ilgili yazı dizimizin 4.yazısı:

1- Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ile yükseköğretim kurumlarının döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının saymanlık hizmetlerini yürüten personele ise 4458 s. Kanunun 221. maddesine göre Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarlardan, mevzuatı uyarınca herhangi bir ödeme yapılmayacak, ilgililere 375 sayılı KHK.nin ek 9. maddesine göre ek ödeme yapılacaktır.

2-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarım 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” başlıklı kısmının l/g sırasında “müdür” unvanlı kadrolarda bulunanlar için ek ödeme oranı %170 olarak belirlenmiştir. Söz konusu  “müdür” ibaresi, döner sermaye işletmesi merkez müdürü, işletme müdürü, atölye müdürü, malmüdürü, milli emlak müdürü, bilgi işlem müdürü, ikmal müdürü, meteoroloji istasyon müdürü ve ilçe müdürü gibi kadrolardan, söz konusu Cetvelin diğer sıralarında özel bir ek ödeme oranı belirlenmemiş olan tüm müdür unvanlı kadroları ifade etmektedir.

3- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12. maddesiyle 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlere göre ikramiye ödenen personelden 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılacaklara, mevzuatında 2012 yılı Ocak ayında ödenmesi öngörülen ikramiyeler bir defaya mahsus olmak üzere 14/1/2012 tarihine kadar ödenecektir.

4- 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ek ödeme yapılacak personele;

         a)  Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren ek ödeme, ikramiye, fazla çalışma ücreti ve fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri (Öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğilim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç) gibi değişik adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

b)  4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca 1/1/2012 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir.

Paylaşabilirsiniz