Memur Rehberi

KHK ile kamu görevlilerine ilişkin yapılan düzenlemeler-4

1- 399 s. KHK ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele 375 s. Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenen oranlar esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacaktır.

2- Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 s. KHK ye ekli (11) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelden ek ödeme yapılacak olanlar ve ek ödeme oranları Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca belirlenecektir. Bunlara yapılacak ek ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ile sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

3- İlgili mevzuatı uyarınca bazı kurumların personeline yapılacak ödemelere ilişkin uygulama aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

a) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ile 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi kapsamında ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre personele her ay yapılacak ödemelerin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödeme net tutarından az olamayacaktır.

Buna göre, ilgili personel için önce, mevzuatı hükümlerine göre ödenecek ödeme net tutarı tespit edilecek, bu tutarın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından;

– Fazla olması halinde ilgililer hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

– Az olması halinde ise ilgililere tabi olunan mevzuatı uyarınca yasal kesintiler de dikkate alınmak suretiyle yapılacak ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro, görev veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarına yükseltilerek ödenecektir.

Sağlık Bakanlığı ile yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama araştırma merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele, döner sermaye gelirlerinden 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yapılan ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

Örnek 10- 1. dereceden aylık alan bir hemşireye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %115 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılan ve 1 inci dereceden aylık alan bir hemşireye 2012 yılı Şubat ayında brüt 900 TL ek ödeme yapılması halinde, söz konusu personele 2012 yılı Şubat ayında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeler aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. DEVAMI İÇİN:WWW.muhasebesgk.com

Paylaşabilirsiniz