Vergi Rehberi

Gelir vergisinde beyana tabi olmayan gelirler

Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesi gereği olarak mükellefler söz konusu kanunun ikinci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları, kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. Bir başka anlatımla beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak aynı kanunun 86’ncı maddesinde beyan edilmeyecek ve diğer gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilmiş olsa bile beyannameye dahil edilmeyecek olan gelirler belirlenmiştir.
Buna göre 2011 yılında elde edilen aşağıdaki gelir unsurları için beyanname verilmeyecek, bu gelirler diğer gelir unsurları ile toplanmayacak ve verilecek yıllık beyannameye dahil edilmeyecek.
Tam mükellefiyete tabi olan mükelleflerde;
* Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan,
* Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından Gelir Vergisi Kanunu’nun 75/15’inci maddesi kapsamında yapılan ödemeler,
* Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımlarından,
* Birinci işverenden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar (2011 yılında 23 bin TL) aşmaması koşuluyla birden fazla işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerden (2011 yılında 23 bin TL olarak belirlenen miktar 2012 yılı için 25 bin TL olarak tespit edilmiştir.),
* Vergiye tabi gelir toplamının (yukarıda sayılanlar hariç) Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla Türkiye’de vergi kesintisine (tevkifata) tabi tutulmamış olan menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarından,
* Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplam 2011 yılında 1.170 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından, (2012 yılı için 1.290 TL)
* Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi uyarınca tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan gelirler için gerçek kişiler yıllık veya münferit beyanname vermeyecek. Diğer gelirler için verilecek beyannameye bu gelirler dahil edilmeyecek. (Gelir Vergisi Kanunu Madde:67/7, 8)
* Gelir yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamından ibaret ise gelir beyannamede toplanmayacak ve diğer gelirler nedeniyle beyanname verilse dahi dikkate alınmayacak.
Dar mükellefiyete tabi olanlarda gelir;
* Tamamı Türkiye’de tevkif (kesinti) suretiyle vergilendirilmiş ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan,
* Yukarıda sayılan kazanç ve iratların biri veya tamamından ibaret ise gelirler toplanmayacak ve yıllık beyannameye dahil edilmeyecek.
Diğer gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilse dahi, yukarıdaki gelir unsurları için yıllık beyanname verilmeyecek.
Örneğin; 2011 yılında iki ayrı işyerinde çalışan ücretli ilk çalıştığı iş yerinden 18 bin TL, ikinci iş yerinden 30 bin TL ücret geliri elde etmiş bulunuyorsa, söz konusu kişi birinci işvereni seçme hakkı olduğu için bu konuda tercihini kullanacak ve dolayısıyla bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecek.
Diğer yandan 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler geçerli olduğundan, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak 280 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar çerçevesinde 2011 yılında 31 Aralık 2005 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonoları için indirim oranı birden büyük olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda 2011 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler beyan edilmeyecek.

Kaynak:VEYSİ SEVİĞ / İTO Gazetesi/ 07.01.2012

Paylaşabilirsiniz