Memur Rehberi

yurt dışında 6 ay ve daha uzun süreli geçici veya aylıksız izinli olarak gönderilecek emniyet personelinin işlemleri

Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha uzun süreli geçici veya aylıksız izinli olarak gönderilecek emniyet teşkilatı personelinin seçimi, görevlendirilmesi, görev süresinin uzatılması, sorumlulukları ile özlük işlemlerini düzenlemesi amacıyla yönetmelik 07.1.2012 tarihli RG’de yayımlandı.

YURTDIŞINA VEYA ULUSLARARASI KURULUŞLARA GEÇİCİ GÖREVLİ

VEYA AYLIKSIZ İZİNLİ OLARAK GÖNDERİLECEK EMNİYET

TEŞKİLATI PERSONELİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha uzun süreli geçici veya aylıksız izinli olarak gönderilecek emniyet teşkilatı personelinin seçimi, görevlendirilmesi, görev süresinin uzatılması, sorumlulukları ile özlük işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda altı ay ve daha uzun süreli geçici görevli veya aylıksız izinli olarak gönderilecek emniyet teşkilatı personeli ve bu personel hakkında yapılacak işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ABPM: Avrupa Birliği Polis Misyonlarını,

b) AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatını,

c) Aylıksız izinli gönderilme: Yurt dışında her türlü masrafın ilgili kuruluşça ödendiği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi kapsamında özlük hakları saklı kalmak üzere yapılan görevi,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkanlık: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığını,

e) Birim amiri: Merkezde; Polis Akademisi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Polis Koleji Müdürleri, Trafik Araştırma Merkezi Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Taşrada İl Emniyet Müdürleri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri, Polis Eğitim Merkezi Müdürleri, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri ve Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlerini,

f) BM: Birleşmiş Milletler Teşkilatını,

g) Daire Başkanı: Dış İlişkiler Dairesi Başkanını,

ğ) Geçici görev: İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içi özlük hakları korunmak suretiyle yurt dışında geçici olarak yapılan görevlendirmeyi,

h) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ı) Grup Başkanı: Geçici görevli olarak uluslararası kuruluşta görevlendirilen Türk Polis grubu personeli arasındaki en kıdemli polis amirini veya memurunu,

i) Grup Başkan Vekili: Grup Başkanının bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek rütbe ve kıdemce grup başkanından sonra gelen ikinci sıradaki kıdemli polis amirini veya memurunu,

j) Grup Sekreteri: Türk Polis grubu ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak üzere Grup Başkanı tarafından görevlendirilen polis amirini veya memurunu,

k) KPDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) Türk Polis Grubu: Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici görevli veya aylıksız izinli olarak görev yapan personel grubu,

m) Uluslararası Kuruluş: Geçici görevle veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi kapsamında aylıksız izinli olarak personel görevlendirilen uluslararası nitelikteki kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Kuruluşlardaki Görevler İçin Başvuru Şartları

Genel başvuru şartları

MADDE 5 (1) Yurt dışında ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilecek personelde başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görevli olduğu birim amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,

b) Emniyet teşkilatında en az beş yıl fiilen görev yapmış olmak,

c) Son üç yıl içinde,  kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

ç) Daha önce bulunduğu yurt dışı göreviyle bağlantılı olarak ilgili uluslararası kuruluşça hakkında tekrar görevlendirmeye engel olumsuz bir rapor düzenlenmemiş olmak,

d) Uluslararası kuruluşlar için ülkemizde veya yurt dışında yapılan sınavlarda başarılı olmak,

e) Daha önce uluslararası kuruluş tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma neticesinde bulunduğu yurt dışı görevinden geri gönderilmemiş olmak,

f) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri hariç olmak üzere aynı maddede belirtilen sebeplerden dolayı yurt dışından geri çağrılmamış olmak,

g) İlgili görev kapsamında uluslararası kuruluşça istenen diğer niteliklere sahip olmak,

ğ) BM Barışı destekleme ve koruma operasyonları, aylıksız izinli ve AGİT görevlerine başvuranlar hariç olmak üzere, müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde geçerli KPDS puanı en az altmış olmak,

h) Yurt dışı eğitim, yurt dışı teşkilatı ve dış temsilciliklerimizin korunması dâhil, herhangi bir sebeple altı ay ve üzeri yurt dışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren,  son yurt dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak.

Özel başvuru şartları

MADDE 6 (1) BM Barışı destekleme ve koruma operasyonları, AGİT ve aylıksız izinli kapsamında görevlendirilecek personelde 5 inci maddede belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) BM Barışı destekleme ve koruma operasyonlarında görev müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde geçerli KPDS puanı en az elli olmak.

b) AGİT görevlerine başvuranlar için müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde geçerli KPDS puanı en az yetmiş olmak.

c) Aylıksız izinli olarak gönderilecek personelde;

1) Aylıksız izinli gönderilmelere başvuranlar için müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde geçerli KPDS puanı en az yetmiş olmak,

2) Aylıksız izinli gönderilmelere kabul edilen personelin sözleşmenin veya iş teklifinin onaylı bir suretini görevlendirilme öncesi Başkanlığa sunmuş olmak,

3) Aylıksız izin konusunun polis görev alanı ile ilgisi olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adayların Seçimi ve Görevlendirme

Genel görevlendirme esasları

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bütün görevlendirmelerde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Herhangi bir yurt dışı görevine seçilmiş personelin henüz görevlendirilmesi yapılmadan başka bir yurt dışı görevine seçilmesi veya başvurması halinde, Başkanlıkça bu görevlerin birinden dilekçe ile gönüllü vazgeçmesi istenir. Gönüllü vazgeçme talebinde bulunmayan personelin hangi göreve gideceğine Başkanlıkça re’sen karar verilir.

b) Uluslararası kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilen personel görev gereği ilgili uluslararası kuruluşça, diğer ülkelerde kısa süreli olarak görevlendirilebilir. Bu görevlendirme uluslararası kuruluşun usul ve esaslarına göre yapılır.

c) Uluslararası kuruluşlardaki üst düzey görevler için Genel Müdürlükten aday bildirilmesi istendiğinde veya re’sen üst düzey veya önemli görülen bir göreve Genel Müdürlükçe aday bildirilmesi söz konusu olduğunda, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri  hariç olmak üzere aynı maddede belirtilen genel şartlara haiz olan personel arasından görevin niteliğine göre en uygun aday Başkanlıkça belirlenerek ilgili kuruluşa bildirilir.

ç) Uluslararası kuruluşlarca, bir personelin görevlendirilmesi ismen talep edildiğinde, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartları taşıması kaydıyla ve Genel Müdürlük makamının uygun görüşü doğrultusunda görevlendirme yapılabilir.

d) Bu Yönetmelikte açıkça sayılan uluslararası kuruluşlar dışındaki diğer görevler için Genel Müdürlükten aday bildirilmesi istendiğinde, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinde belirtilen birim amirinin muvafakati şartı aranmaksızın en uygun aday Başkanlıkça belirlenir ve ilgili kuruluşa bildirilir. Ayrıca, her bir görev için aranılacak olan diğer şartlar görevin niteliğine göre Başkanlıkça tespit edilir.

e) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici veya aylıksız izinli görevlerde bulunanlar, yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda mevcut başka görevlere başvuruda ve geçiş talebinde bulunamazlar.

BM sınavı, seçilen adayların sıralanması ve görevlendirme

MADDE 8 (1) BM barışı destekleme ve koruma operasyonlarında görevlendirilecek personel için, 5 inci maddedeki ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartları taşıyanların sınav ve seçimleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

a) Görevlendirilecek personelin seçimi amacıyla ülkemizde, uluslararası kuruluşun görevlendirdiği personel tarafından uluslararası kuruluşun usul ve esaslarına göre sınav yapılabilir. Kazananlar sınavın geçerlilik süresi içerisinde, ilgili kuruluşça aksi talep edilmedikçe puan sırasına göre görevlendirilirler.

b) Sınavı kazanan personelden, yurt dışı görevine ilk defa gidecekler, sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere kendi aralarında sıralanarak öncelikli olarak görevlendirilir.

c) Daha önce herhangi bir nedenle altı ay ve daha uzun süreli yurt dışı görevine gönderilmiş olanlar, en az süre ile yurt dışında görevlendirilen personelden başlamak üzere; kendi aralarında daha önce bulundukları yurt dışı görev süresine göre, aynı sürede yurt dışında görevlendirilen personel kendi aralarında yurda dönüş tarihine göre, aynı tarihte dönenler ise kendi aralarındaki başarı puanına göre sıralanarak görevlendirilirler. Eşit puana sahip olanlar kendi aralarında her yıl ilan edilen Genel Müdürlük kıdem listesine göre sıralanır.

ç) Barışı destekleme ve koruma operasyonları kapsamında ilk defa yurt dışı görevine gideceklere görev yerleri arasında bir kez tercih imkânı verilebilir. Personel bu talebini Başkanlığa dilekçe ile bildirir.

d) Sınav sonrası oluşturulan nihai liste uyarınca, barışı destekleme ve koruma operasyonları kapsamında görevlendirilmesi kendisine ilk kez tebliğ edilenlerden, kabul edilebilir bir nedenle bu görevinin ertelenmesini talep edenler sınav sonrası oluşturulan listenin en sonuna eklenir. İkinci defa sırası geldiği halde görevlendirilmek istemeyenler, kazanmış olduğu sınavın geçerlik süresi içindeki yurt dışı görevlendirme haklarından feragat etmiş sayılır.

e) Gerektiğinde yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda görevlendirilecek personeli tespit etmek veya ilgili kuruluşlarca yapılacak sınav öncesi, ön eleme yapmak amacıyla Başkanlıkça yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir. Başkanlıkça, söz konusu sınavın esas ve usulleri görevin niteliğine göre tespit edilir ve sınavdan önce personele duyurulur.

AGİT kapsamında görevlendirme

MADDE 9 (1) AGİT kapsamında görevlendirilecek personel için, 5 inci maddedeki ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki şartları taşıyanların görevlendirilmeleri aşağıda belirtilen usullere göre yapılır:

a) AGİT tarafından ilan edilen kadrolara bireysel olarak başvuru yapılabilir. Başvurular, değerlendirilmek ve ilgili kuruluşa uygunluk bildiriminde bulunulmak amacıyla kadrolarının tahsisli olduğu birimce Başkanlığa yazıyla gönderilir.

b) Başvuruda bulunan personelin öz geçmişleri, aranılan şartlara göre Başkanlıkça incelenerek niteliklerine göre göreve en uygun aday/adaylar seçilir ve ilan edilen kadro sayısının en fazla 2 katı kadar personel ilgili kuruluşa aday gösterilebilir. Aday gösterilenlerin seçimleri bu kuruluşlarca kendi usul ve esaslarına göre yapılır.

c) Gerektiğinde AGİT’in talebi ile görevlendirilecek personeli belirlemek veya ilgili kuruluşlarca yapılacak sınav öncesi ön eleme yapmak amacıyla Başkanlıkça yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir. Başkanlıkça, sınavın esas ve usulleri görevin niteliğine göre tespit edilir ve sınavdan önce personele duyurulur.

ABPM kapsamında görevlendirme

MADDE 10 (1) AB Polis Misyonları’nda görevlendirilecek personel 5 inci maddede belirtilen şartlar ile AB polis misyonu tarafından aranan şartların taşınması kaydıyla Başkanlıkça merkez ve taşra teşkilatına yapılan duyurular sonucu, başvuru listesinden tespit edilir ve uluslararası kuruluşlara bildirilir.

Aylıksız izinli olarak gönderilme

MADDE 11 (1) 5 inci maddedeki ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki şartları taşıyanlardan, aylıksız izinli kadrolara başvuruları ilgili uluslararası kuruluşça kabul edilen personelin durumu, yapacakları görev ve hizmet gerekleri dikkate alınarak Başkanlıkça değerlendirilir. Genel Müdürlükçe görevlendirilmesi uygun görülenlerin onay işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Soruşturma ve/veya kovuşturma ile alınan cezaların görevlendirmeye etkisi

MADDE 12 (1) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma, uluslararası kuruluşlarda görev almak için başvuruda bulunmaya ve bu amaçla yapılan sınavlara katılmaya engel oluşturmaz.

(2) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma bilgileri görevlendirme aşamasında değerlendirilir. Görevlendirme tarihi itibariyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma yürütülenler uluslararası kuruluşlarda görevlendirilmezler.

(3) Soruşturma ve/veya kovuşturma sonucunda, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası alanların görevlendirmeleri yapılmaz.

Yurt dışı görevleri eğitimi

MADDE 13 (1) Başkanlıkça; 5 inci maddede belirtilen şartlara sahip olan ve yurt dışı görevlerine aday personele yönelik olarak, tespit edilecek esaslar çerçevesinde uluslararası sınavlara hazırlanabilmesi ve nitelik kazanabilmesi için hazırlık eğitimi, görevlendirme hakkı kazanmış personele ise gidilecek göreve uyumunun kolaylaştırılması amacıyla görev öncesi kısa süreli eğitim verilebilir. Eğitime katılan personel eğitim süresince geçici görevli sayılır ve masrafları ilgili mevzuat hükümlerine göre kadrolarının tahsisli olduğu birim tarafından karşılanır.

(2) Yapılan ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar veya işbirliği çerçevesinde Başkanlık yurt içinde ve/veya yurt dışında ilgili birimlerle koordineli olarak barışı destekleme ve koruma amaçlı eğitimler düzenleyebilir. Bu eğitimlere hem eğitimci hem de katılımcı düzeyinde personel görevlendirebilir.

(3) Yurt dışı görevlendirme öncesi Başkanlığın koordinesinde görevlendirilecek ülke ile ilgili alıştırma eğitimi verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev Süreleri ve Sürenin Uzatılması

BM barışı destekleme ve koruma operasyonlarında görevlendirme süresi ve süre uzatılması

MADDE 14 (1) BM barışı destekleme ve koruma operasyonları kapsamındaki görevlere kabul edilen personelin görevlendirilme süresi ve süre uzatılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) BM barışı destekleme ve koruma operasyonları kapsamında geçici olarak görevlendirilecek personelin normal görev süresi bir yıldır.

b) Görevlendirme için sırada bekleyen personel bulunmaması veya sayının yetersiz olması durumunda personelin talebi, ilgili misyonun ve Grup Başkanının teklifi üzerine Başkanlıkça durumu uygun görülen personelin görev süresi en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

c) Başladığı görevden bir üst düzeydeki göreve yükselmiş olanların geçici görev süresi, iki yıllık normal görev süresinin sonunda en fazla üç yıla kadar uzatılabilir.

ç) BM barışı destekleme ve koruma operasyonları kapsamında geçici olarak görevlendirilecek personelin süre uzatmaları dâhil normal görev süresi azami üç yılı geçemez.

AGİT ve ABPM görevlendirme süresi ve süre uzatılması

MADDE 15 (1) AGİT ve ABPM kapsamındaki görevlere kabul edilen personelin görevlendirme süresi ve süre uzatılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) AGİT ve ABPM bünyesinde geçici olarak görevlendirilecek personelin normal görevlendirilme süresi bir yıldır.

b) Bu süre ilgili kuruluşun ve varsa Grup Başkanının teklifi ve Başkanlığın uygun görüşü üzerine en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

c) Başladığı görevden bir üst düzeydeki göreve yükselmiş olanların geçici görev süresi, iki yıllık normal görev süresinin sonunda en fazla üç yıla kadar uzatılabilir.

ç) AGİT ve ABPM bünyesinde geçici olarak görevlendirilecek personelin süre uzatmaları dâhil normal görev süresi azami üç yılı geçemez.

Aylıksız izinli olarak gönderilme süresi ve süre uzatımı

MADDE 16 (1) Aylıksız izinli görevlere kabul edilen personelin görevlendirme süresi ve süre uzatılmasına ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Aylıksız izinli gidilen görevlerde görev süresi, sözleşmede yer alan süre kadardır.

b) Aylıksız izinli olarak görevlendirilen personelin görev sürelerinin uzatılması uluslararası kuruluşun ve personelin talebi, Genel Müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakan Onayı ile 657 sayılı Kanunda belirtilen süre kadar yapılabilir.

İstisnai hallerde süre uzatımı

MADDE 17 (1) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici olarak, kuruluşların merkezinde en az daire başkanı seviyesindeki kadrolara atananlar, barışı destekleme ve koruma operasyonlarında misyon şefi veya yardımcısı olanlar veya en az bakan veya misyon şefi düzeyindeki görevlilere danışmanlık yapanlar, görevlendirme ve süre uzatımları dahil en fazla beş yıla kadar geçici görev yapabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geri Çağrılma

Geri çağrılma

MADDE 18 (1) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda görevli olan personelden:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen başvuru ve görevlendirme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,

b) İlgili uluslararası kuruluş veya ülke nezdinde, ülkemizin şeref ve haysiyetini zedeleyecek hareketlerde bulunduğu tespit edilenler,

c) Görev yaptıkları kuruluş veya ülkenin mevzuatına göre; işledikleri bir fiilden dolayı haklarında açılan adli kovuşturma veya idarî soruşturma neticesinde aldıkları bir cezadan dolayı geri gönderilmesine karar verilenler,

ç) Görev yaptıkları kuruluş veya ülkenin mevzuatına göre; işledikleri bir fiilden dolayı haklarında yürütülmekte olan adli veya idari soruşturma henüz neticelenmeden tedbir olarak yurda dönmesinde yarar görülenler,

d) Yurt dışında iken yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı hareket ederek, yapılan disiplin soruşturması neticesinde en az kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar,

e) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla yurda dönmek isteyenler,

f) Başvuru ve görevlendirme şartlarını sonradan kaybedenler,

kalan görev süresine bakılmaksızın atandığı usulle geri çağrılır.

ALTINCI BÖLÜM

Grup Başkanları, Yardımcıları ve Sekretarya İşleri

Grup başkanının seçimi ve görevleri

MADDE 19 (1) Grup Başkanı, geçici görevli olarak uluslararası kuruluşta görevlendirilen personel arasındaki en kıdemli polis amiri veya memuru arasından Başkanlıkça belirlenir. Ayrıca ilgili kuruluşça aranan koşullara haiz olması ve bu kuruluşça kabul edilmesi halinde, 5 inci maddede belirtilen şartlara sahip sınava katılmamış personel arasından Başkanlıkça Grup Başkanı görevlendirilebilir.

(2) Grup Başkanı;

a) Türk polis grubunu temsil etmek ve grubu birlik ve beraberlik içerisinde tutmak,

b) İlgili ülkede bulunan dış temsilciliklerimiz ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

c) Personelin ülkemiz ve görevli bulunduğu uluslararası kuruluşun veya ülkenin mevzuatına uygun davranmasını sağlamak, moral ve motivasyonunu takip etmek,

ç) Resmî tören ve ziyaretlerle ilgili gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak,

d) İcra edilen görev, Türk Polis Grubunca yapılan faaliyetler, personel, teçhizat ve güncel faaliyetlere yönelik aylık raporlar düzenleyerek Başkanlığa intikal ettirmek,

e) Grubun malzeme ve teçhizatının temini, teslimi, iadesi, takibi ve görev sonrası zimmetle devir teslim işlemlerinin zamanında yürütülmesini sağlamak,

f) Grup adına tahsis edilen her türlü ödeneğin mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak,

g) Görev sonrası, kendisinden sonraki Grup Başkanına; ayniyat, demirbaş, kıymetli evrakları, tahsil, tediye ve mahsuba esas teşkil eden ve ispata yarayan evrak, kullanılmış veya kullanılmamış makbuzları, Türk Polis Grubu görevleri ile ilgili her türlü evrak, yazışmalar, hesap ve defterleri tutanak karşılığı devir ve teslim etmek,

ğ) Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile yükümlü ve görevlidir.

(3) Personel hakkında ilgili uluslararası kuruluş tarafından idari soruşturma açılması halinde soruşturma ve devam eden süreç hakkında Grup Başkanı Başkanlığa detaylı bilgi verir.

Grup başkan vekilinin görevleri

MADDE 20 (1) Grup Başkan vekili, Grup Başkanının bulunmadığı hallerde onun görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.

Sekretarya işleri

MADDE 21 (1) Türk Polis Grubunun idari ve mali işleri ile düzenlenecek her türlü organizasyonları takip etmek üzere Grup Başkanı tarafından Türk Polis Grubunda görevli personel arasından yazı ile görevlendirilen personel sekretarya işlerini yürütür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yazışma, Disiplin ve Denetim

İletişim ve yazışma

MADDE 22 (1) Resmî yazışmalar, Grup Başkanı kanalıyla Başkanlıkça verilen resmî elektronik posta adresi ve/veya faks numarası üzerinden yapılır. Yazışmaların asılları Türk Polis Gruplarınca beş yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Grup Başkanları veya birden fazla personelin bulunmadığı yerlerde de bizzat görevli olan personel; genel durum, bulunulan yerdeki görev ve personel ile gelişmeleri belirtir altı aylık dönem raporunu Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler. Dönem raporları Ağustos ve Ocak aylarının ilk haftalarında olmak üzere senede 2 kez Başkanlığa sunulur.

(3) Görev yapılan yerdeki personele ait irtibat bilgileri, görev yeri değişiklikleri ve diğer işlemler grup başkanlarınca gecikmeksizin güncellenerek tablolar halinde dönem raporları ile birlikte Başkanlığa bildirilir.

Disiplin

MADDE 23 (1) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici görevli veya aylıksız izinli olarak görevlendirilmesi yapılan personel, disiplin yönünden ilgili uluslararası kuruluşun usul ve esasları çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

(2) Personelin bir suça karışması veya disiplin soruşturması gerektiren bir fiil işlemesi durumunda, konu grup başkanı tarafından en kısa zamanda Başkanlığa intikal ettirilir. Lüzum görülmesi halinde merkezden veya ilgili uluslararası kuruluşlardaki görevli bir personel muhakkik olarak tayin edilebilir.

(3) Yurt dışında görevli personel; ülkemiz ve uluslararası kuruluş mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla; Grup Başkanının, bulunmadığı hallerde ise Grup Başkan vekilinin emirlerine göre hareket etmekle yükümlüdür.

Denetleme ve törenler

MADDE 24 (1)Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici görevli veya aylıksız izinli olarak görevlendirilen personelin denetimi Başkanlıkça bu amaçla görevlendirilecek personel, Grup Başkanları ve Grup Başkan vekili tarafından yapılabilir.

(2) Gerektiğinde, Başkanlıkça oluşturulacak bir heyet yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda görevli bulunan personeli, yazışmaları, Türk Polis Grubu evraklarını ve sekretarya hizmetlerini denetler ve konuya ilişkin rapor hazırlayarak Başkanlığa sunar.

(3) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda görevli olan personel tarafından düzenlenen törenler ve diğer etkinliklerde emniyet teşkilatının temsil edilmesi amacıyla Genel Müdürlükten katılım sağlanabilir.

(4) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda görev yapan grup başkanları ve sekretaryalarında görevli personelin katılımı ile Başkanlığın koordinesinde değerlendirme toplantısı düzenlenebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üniforma ve teçhizat

MADDE 25 (1) Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilen personel, ifa ettiği görevin gerektirdiği şekilde giyinir. Üniforma ile görev yapılan kuruluşlarda görevlendirilenler, uluslararası kuruluşun kuralları ve 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

(2) Yurt dışında üniforma ile ifa edilen görevlerde bulunan personelin ihtiyaç duyduğu istihkak ve teçhizat Başkanlıkça ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine edilerek sağlanır.

(3) Bütünlüğün sağlanması amacıyla, uluslararası kuruluşlarda geçici görevli olarak görevlendirilen personele Genel Müdürlükçe belirlenen standartlarda bayrak, polis arması gibi tanıtım malzemeleri Başkanlıkça verilebilir.

Özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi

MADDE 26 (1) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilen personelin özlük haklarına ilişkin işlemler kadrolarının tahsisli olduğu birim tarafından yürütülür. Bu amaçla uluslararası kuruluşlarda görevli personel ve kadroları arasında yapılacak bütün yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır. Aylıksız izinli olarak gönderilen personelin özlük haklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Kanuna göre yerine getirilir.

Görev dönüşü

MADDE 27 (1) Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilerek görevini tamamlayıp yurda dönen personel, isteği halinde yurda dönüş yaptığı günü takip eden yedi gün süresince yıllık izinli sayılır. Personel bu izin süresinin bitiminde kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlar ve bu süreler personelin yıllık izin hakkından düşülür.

(2) Yurt dışı görevinden dönen personel yurda dönüş yaptığı günü takip eden bir ay içerisinde yurt dışı görev dönüş raporunu çalıştığı kadrolarının tahsisli olduğu birim aracılığıyla Başkanlığa gönderir.  Ayrıca, yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda Grup Başkanı olarak görev yapmış personel, yurda dönüş yaptığı günü takip eden bir ay içerisinde görev dönüş raporunu Başkanlığa elden teslim eder.

(3) Grup Başkanlarının görev dönüş raporunu Başkanlığa sunmak üzere, Ankara’ya geliş-gidiş yol ve yevmiyeleri kadrolarının bulunduğu birimler tarafından karşılanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sonuçlandırılmış iş ve işlemler geçerliliğini korur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce görevlendirilmesi yapılan ve halen göreve devam eden personel, sürelerini tamamlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Bu personelin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış süre uzatım talepleri ile sonradan yapacakları süre uzatım talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 28 (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Paylaşabilirsiniz