İş Sağlığı ve Güvenliği

YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ kanununa göre İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmesinin usul ve esasları

 I.GİRİŞ: Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma, çalışanların tümü için en temel insan haklarından biridir. Nitekim işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ortamların oluşturulmasını amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği olgusunun öncelikli ve önemli bir konu olduğu; “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”, “Avrupa Sosyal Şartı”, “Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Antlaşması” gibi birçok evrensel belgede öteden beri vurgulanmaktadır. Ayrıca söz konusu belgelerin birçoğu, bu gibi anlaşmalara taraf olan devletlerin; çalışanlarının adil ve uygun çalışma koşullarına sahip olduğu ve bu koşulların özellikle iş sağlığı ve güvenliği gereklerini karşılıyor olduğu hususunu tanıdığı hükmünü içermektedir. Bu bağlamda yeni kanuna göreİşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmesinde aşağıdaki hususlar ehemmiyet taşımaktadır.

II.USUL VE ESASLAR

İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB )kurar.  Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. İşveren ayrıca tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi; işyerinde görev yapacak olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeline çalışabileceği uygun ortam sağlamak zorundadır.

DİĞER YANDAN İŞVEREN;

a)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,

d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,

         yükümlüdür.

     İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi veya hizmet satın alması, işverenin sorumluluklarını etkilemez.İşyerlerinde www.muhasebesgk.comgörevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile hizmet alınan kurumların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre geçerli yetki belgesine sahip olmalarından işveren sorumludur. (c)www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir