Teşvik İşlemleri

Yatırımların özendirilmesi – 1

Kurumlar Vergisi Yasası’nın 32/A maddesi uyarınca Teşvik Belgesi’ne bağlanmış yatırımlardan elde edilen kazançlar yatırımın kısmen ya da tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda Kurumlar Vergisi Yasası’nın 32/A maddesi çerçevesinde indirimli oran hem kurumlar vergisi mükellefleri hem de gelir vergisi mükellefleri için geçerlidir.
Yasal tanımlama gereği ‘yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını’ ifade etmektedir. Buna göre bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını vermektedir.
Bakanlar Kurulu’nun 5 Nisan 2011 gün ve 2010/1597 sayılı kararı esas alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de de açıklandığı üzere ‘Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda Kurumlar Vergisi Yasası’nın 32/A maddesi çerçevesinde uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları’ aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır.

Söz konusu oranlar ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’in 21/1 maddesinde yer almakta olup, söz konusu oranlar 2009 yılında başlanılan yatırımlar için geçerlidir. Ancak, Teşvik Belgesi kapsamında 31 Aralık 2010’a kadar yatırıma başlanılmış olması halinde yatırımlara uygulanacak indirim oranları yukarıdaki tabloda yer alan oranlardan farklıdır. Şöyle ki;

Yukarıda yer alan oranlardan 2009/1 sayılı tebliğin 21/2 maddesinde de yer almaktadır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın uygulanmasına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 2011/1 sayılı tebliğin 10. maddesi ile 2009/1 sayılı tebliğin 21. maddesi değiştirilmiş olup, bu bağlamda 31 Aralık 2011 tarihine kadar yatırımlara başlanılması halinde uygulanacak indirim oranları ve yatırıma katkı payları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Hazine Müsteşarlığı’na veya Sanayi Odası’na müracaat (başvuru) tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırıma başlama tarihinden sonra arazi, arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (bu konudaki avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak, teşvik belgelerinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında (sabit yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirası’nın üzerindeki yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası), büyük ölçekli yatırımlarda ise en az 5 milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekmektedir.
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde;
*  Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar,
*  İş ortaklıkları,
*  Taahhüt işleri,
*  Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Yasa İle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Yasa kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için vergi indirimi desteği yapılmamaktadır. Diğer yandan arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer varlık harcamaları da vergi uygulamalarından yararlandırılmamaktadır. Veysi SEVİĞ/İTO/10.6.2011

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir