Genel Yargı Kararları

Yargı Kararı:Mali müşavirin vergi zıyaına iştiraki hk.

ÖZET :Serbest muhasebecinin, mali müşavirliğini yaptığı yükümlü şirket adına 2 tane yevmiye defteri tasdik ettirerek, usulsüz tasdik edilen defteri incelemeye ibraz ettiği, şirketin maliyet kayıtlarına alınan sahte faturaları çıkarıp yerine başka bir şirketin gerçek teslime dayanmayan faturalarını kaydettiği saptanmıştır. Davacı adına yükümlü şirket tarafından sahte fatura kullanılması eylemine iştirak etmesi nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezasında hukuka aykırılık yoktur.

İstemin Özeti : Serbest muhasebecilik yapan davacının , 2003 yılında defterlerini tuttuğu ve beyannamelerini düzenlediği … Konstrüksiyon İnşaat Nakliyat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin maliyet kayıtlarına sahte faturaların alınması eylemine iştirak etmesi nedeniyle adına 213 sayılı Yasanın 344. maddesinin üçüncü fıkrası ile geçici 27.asi maddesi uyarınca kesilen bir kat vergi zıyaı cezasına karşı açılan davayı; mali müşavirliğini yaptığı yükümlü şirket adına iki tane yevmiye defteri tasdik ettirerek, usulsüz tasdik edilen defteri incelemeye ibraz ettiği, şirketin maliyet kayıtlarına alınan sahte faturaları çıkarıp yerine başka bir şirketin gerçek teslime dayanmayan faturalarını kaydettiği saptanan davacı adına yükümlü şirket tarafından sahte fatura kullanılması eylemine iştirak etmesi nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden İzmir Vergi Mahkemesinin 13.2.2008 gün ve E:2007/765, K:2008/175 sayılı kararının; kayıtlara alınan faturalarla ilgili karşıt inceleme yapılmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Sibel KORUCU Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sefer YILDIRIM Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabümesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

SONUÇ :

Temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı ( 3 ) sayılı Tarife uyarınca nispi harç alınmasına, 14.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi 

ÖZET :Serbest muhasebecinin, mali müşavirliğini yaptığı yükümlü şirket adına iki tane yevmiye defteri tasdik ettirerek, usulsüz tasdik edilen defteri incelemeye ibraz ettiği, şirketin maliyet kayıtlarına alınan sahte faturaları çıkarıp yerine başka bir şirketin gerçek teslime dayanmayan faturalarını kaydettiği saptanmıştır. Davacı adına yükümlü şirket tarafından sahte fatura kullanılması eylemine iştirak etmesi nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezasında hukuka aykırılık yoktur.

İstemin Özeti : Serbest muhasebecilik yapan davacının , 2003 yılında defterlerini tuttuğu ve beyannamelerini düzenlediği Ç. Konstrüksiyon İnşaat Nakliyat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin maliyet kayıtlarına sahte faturaların alınması eylemine iştirak etmesi nedeniyle adına 213 sayılı Yasanın 344’üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile geçici 27’nci maddesi uyarınca kesilen bir kat vergi zıyaı cezasına karşı açılan davayı; mali müşavirliğini yaptığı yükümlü şirket adına iki tane yevmiye defteri tasdik ettirerek, usulsüz tasdik edilen defteri incelemeye ibraz ettiği, şirketin maliyet kayıtlarına alınan sahte faturaları çıkarıp yerine başka bir şirketin gerçek teslime dayanmayan faturalarını kaydettiği saptanan davacı adına yükümlü şirket tarafından sahte fatura kullanılması eylemine iştirak etmesi nedeniyle kesilen vergi zıyaı cezasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden İzmir Vergi Mahkemesinin 13.2.2008 gün ve E:2007/765, K:2008/175 sayılı kararının; kayıtlara alınan faturalarla ilgili karşıt inceleme yapılmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi S…. Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı ….Y… Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabümesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüpwww.isakarakas.com düşünüldü:

KARAR : Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

SONUÇ : Temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı ( 3 ) sayılı Tarife uyarınca nispi harç alınmasına, 14.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C. DANIŞTAY
3. D,E:: 2008/3870,K:2010/2084 www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir