Memur Rehberi

Vekaleten Atananlara Vekalet Ettikleri Kadro Unvanı İçin Öngörülen Ücret Ve Tazminat Ödemeleri Yapılır Mı?

    (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara, vekalet görevi nedeniyle vekalet ettikleri kadro unvanı için öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacaktır. Bu durumdakiler ile kadro unvanları (II) ve (III) sayılı Cetvellerde bulunanlardan anılan Cetvellerde yer almayan bir kadroya vekalet edenlere, mevcut uygulamada olduğu gibi 657 sayılı Kanunun 86 ve 175. maddeleri ile 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümlerine göre, vekaleten atanılan kadrolar için belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak vekalet aylığı, işgal ettikleri kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatların toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Örnek- Kültür ve Turizm Bakanlığında Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlıkta boş bulunan Genci Müdür kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, vekalet görevi nedeniyle vekalet edilen Genel Müdür kadro unvanı için ekli (II) sayılı Cetvelde öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Bu çerçevede, Genel Müdür Yardımcısı kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 7 nci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 5 inci Grubunun 4 üncü sırasından %210 oranında özel hizmet tazminatı, Genel Müdür kadrosu için I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 ncı sırasından (975) puan iş güçlüğü zammı ile (975) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1950) puan zam ile II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 4 üncü Grubunun 2 nci sırasından %330 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

  Genel Müdür Yardımcısı (Asli Kadro) Genci Müdür (Vekalet Edilen Kadro)
Hake diş 1er    
Zam Tutarı 1.700×0,02044=34,75 1.950xx0,02044=39,86
Özel Hizmet Tazminatı Tutarı 9.500×0,06446×2,10=1.285,98 9.500×0,06446×3,30=2.020,82
Zara ve ÖHT Toplamı

1.320,73

2.060,68
Kesintiler    
Damga Vergisi 1.320,73×0,0066=8,72 2.060,68×0,0066=13,60
Gelir Vergisi 34,75×0,15=5,21 39,86×0,15=5,98
Kesinti Toplamı

13,93

19,58
Net Tutar (1.320,73- !3,93)=1.306,80 (2.060,68-19,58)=2.041,10
Fark 2.041,10-1.306,80=734,30

 

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Genel Müdürlük için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 734,30 TL’lik fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

Örnek- Kültür ve Turizm Bakanlığında Şube Müdürü kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlık bünyesinde bir Genel Müdürlükte boş bulunan Daire Başkanı kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, vekalet görevi nedeniyle vekalet edilen Daire Başkanı kadro unvanı için ekli (II) sayılı Cetvelde öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri yapılmayacak, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’m “Vekalet” başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir.

Bu çerçevede, Şube Müdürü kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 25/a sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı ile (500) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1100) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 10 uncu Grup 5 inci sırasından %135 oranında özel hizmet tazminatı, Daire Başkam kadrosu için, I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 8 inci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 ncı Grubunun 1 inci sırasından %200 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

  Şube Müdürü (Asli Kadro) Daire Başkam (Vekalet Edilen Kadro)
Hake diş 1er    
Zam Tutarı 1.100×0,02044=22,48 1.700xx0,02044=34,75
Özel Hizmet Tazminatı Tutarı 9.500×0,06446×1,35=826,70 9.500×0,06446×2,00=1.224,74
Zam ve ÖITT Toplamı

849,18

1.259,49
Kesintiler    
Damga Vergisi 849,18×0,0066=5,60 1.259,49×0,0066=8,31
Gelir Vergisi 22,48×0,15=3,37 34,75×0,15=5,21
Kesinti Toplamı

8,97

13,52
Net Tutar (849,18-8,97)=840,2l (1.259,49-13,52)=1.245,97
Fark 1.245,97-840,21=405,76

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Daire Başkanı için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 405,76 TL’lik fark, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

Paylaşabilirsiniz