İşçi Alacak ve Tazminatları Vergi Rehberi

Ücretliler için 2012 yılı vergi had ve tutarları

Her yıl ocak ayında başta vergi ve sosyal güvenlik olmak üzere birçok parametrede değişiklikler olur. 2011’de uygulanan had ve tutarların 2011 yılı için %10.26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2012 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar 26 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 280 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tespit edilmiştir. 1- Gelir vergisi tarifesi: GVK’nın 94 ve 98’inci maddelerinde, ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacağı ve yapılan kesintilerin ödemeyi yapanlarca vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edileceği, vergi kesintisinin yapılması sırasında, GVK’nın 103 ve 104’üncü maddeleri göz önünde bulundurularak ücret gelirlerinin de artan oranlı vergi tarifesine göre yıllık olarak vergilendirileceği belirtilmiştir. GVK’nın 103’üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları GVK’nın mükerrer 123’üncü maddesinde yer alan kurala göre, her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmektedir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu bu suretle tespit edilen tutarları yüzde 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

10.000 TL’ye kadar %15
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası %20
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin
25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası %27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde
88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası  %35
2- Yemek istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere 11.70 TL olarak tespit edilmiştir.

3- Sakatlık indirimi tutarları

Artan oranlı vergi tarifeleri, gelir vergisindeki sakatlık indirimi, sosyal hukuk devletinin damgasını taşıyan bir özelliktir. Sakatlık indiriminden yararlanan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’sinin mahsup edilmesi gerekmektedir. GVK’nın 3l’inci ve 89/3’üncü maddelerine göre sakatlık indiriminden yararlanacak olanlar şunlardır:

– Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
– Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı,
– Basit usulde vergilendirilen özürlüler.

Bakmakla yükümlü olunan kişi özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları olup, çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2012 takvim yılında uygulanmak üzere;
– Birinci derece sakatlar için 770 TL,
– İkinci derece sakatlar için 380 TL,
– Üçüncü derece sakatlar için 180 TL olarak tespit edilmiştir.


İBRAHİM IŞIKLI / DÜNYA G./
28.12.2011

 
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir