Memur Rehberi Vergi Rehberi

Ücretlerde fazla kesilen vergilerin düzeltilmesi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6009 Sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesi ile Gelir Vergisi Yasası’na ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde yapılacak düzeltmeye yönelik geçici 78’inci madde eklenmiş bulunmaktadır. Bu madde gereği olarak 2010 yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için 6009 sayılı yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 01.08.2010 tarihi ile 01.01.2010 tarihleri arasında, 01.01.2010 tarihinde geçerli olan tarifeye göre fazla yapılan tevkifatın düzeltilmesine ait mahsup, red ve iade işlemlerine yönelik usul ve esasların Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.
Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin olarak yayımlanan 274 seri numaralı Gelir Vergisi genel tebliğiyle yapılan açıklamalar çerçevesinde; eğer 2010 yılında 01.08.2010 tarihine kadar yapılan yüzde 27 oranından daha yüksek olan yüzde 35 oranında vergi tevkifatı yapılmış bulunan hak sahipleri varsa, bu kişiler için gerekli düzeltme işlemleri yapılacak, ağustos ayı içinde verilecek olan temmuz ayı muhtasar beyannamesi üzerinde gerekli düzeltme işlemlerine yer verilecektir. Şöyle ki:
* Temmuz ayına ait olup, ağustos ayında muhtasar beyannameyi verecek olanlar yeni tarifeye göre 01.01.2010 tarihinden itibaren kendi hesapları üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak, beyanname ekinde toplam çalışan bazındaki tevkifat ve fazla yapılan tevkifat tutarları ile aradaki farkı gösteren, tebliğ ekinde verilmiş bulunan Ek-1 listeyi düzenleyip ekleyeceklerdir. Bu bağlamda sadece ödenmiş vergiyi Tablo 1 ‘Matrah ve Vergi Bildirimi’ bölümünün ‘Mahsup Edilen Vergiler’ kısmının 20 No’lu satırından (KVK 34/8 madde uyarınca KVK 15/3 maddeye göre yapılan vergi kesintisinden mahsup edilecek vergi tutarları) sonra gelen “GVK. Geçici 78’inci maddeye göre yapılan mahsuplar” ifadesi ile göstererek mahsup etmek suretiyle beyannameleri düzeltilmiş tutarlara göre vereceklerdir. Ödenmiş olan verginin ilk muhtasar beyannameden mahsup edilememesi durumunda, kalan tutarlar sonraki dönemlerde aynı şekilde mahsup edilebilecektir.
Fazla tevkifat tutarlarının tahakkuk etmesine rağmen ödenmemiş olması halinde ise mahsup söz konusu olmamaktadır. Bu bağlamda da muhtasar beyanname ekinde verilecek olan her aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren beyannameye eklenecek listeye (Ek-1) dayanılarak, vergi dairesince ilgili dönem tahakkuklarında gerekli düzeltme yapılacaktır.
* Muhtasar beyannameyi vermiş ancak tahakkuk eden vergiyi henüz ödememiş olan mükellefler tarafından beyanname verme süresinin sonuna kadar düzeltme beyannamesi verilmesi halinde; bu beyannameye ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran 2010 aylarına ilişkin beyannamelerdeki tutarları ayrıntılı olarak gösterecek liste (Ek-1) eklenecek ve buna göre gerekli işlem yapılacaktır.
* Muhtasar beyannameyi vermiş ve tahakkuk eden vergiyi ödemiş olan mükelleflerin fazladan ödemiş oldukları vergi tutarları sonraki dönemlerde verecekleri muhtasar beyannamelerine göre ödenecek Gelir Vergisi’nden mahsup edilecektir.
Sonraki dönemlerde verilecek muhtasar beyannamelerde, çalışanlara ait ücret matrahları beyan edilerek bunlara ilişkin yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır. Her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren liste (Ek-1), muhtasar beyanname ekinde verilecek ve fazladan hesaplanması nedeniyle mahsup edilecek tutar, muhtasar beyannamenin Tablo 1 ‘Matrah ve Vergi Bildirimi’ bölümünün ‘Mahsup Edilen Vergiler’ kısmının (20 No’lu satırından KVK 34/8 madde uyarınca KVK 15/3 maddeye göre yapılan kesintilerden mahsup edilecek tutarlar) sonra gelmek üzere “GVK. Geçici 78’inci maddeye göre yapılan mahsuplar” ifadesi ile gösterilecektir.
* Beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler fazla ödedikleri tutarları e-beyannamelerde bu işleme mahsus olmak üzere ayrılmış bulunan ‘Mahsup Edilen Vergiler’ kısmının “Geçici 78’inci maddeye göre yapılan mahsuplar” satırında gösterilecektir.
* Emeklilik, işten ayrılma, işyerinin kapanması, ölüm gibi haller nedeniyle fazla kesilen vergi tutarlarının hak sahiplerine iadesi, vergi dairelerince yerine getirilecektir. Söz konusu mükellefler, işverenlerinden alacakları ve kendilerinden yapılan tevkifat tutarlarını ayrıntılı olarak gösteren bir yazı ile en son çalıştıkları işyerinin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracaklardır.
* 01.01.2010-01.08.2010 tarihleri arasındaki ücret ödemelerinden, yeni tarifeye göre hesaplanması gereken daha düşük tutarda tevkifat yapılmış olması durumunda oluşan fark tutarlar, vergi sorumluları tarafından 01.08.2010 tarihinden sonra yapılacak ücret ödemesinden kesilerek, bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir
Kaynak:Veysi SEVİĞ/Referans/10.08.10

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir