Genel Sağlık Sigortası Memur Rehberi

TSK mensupları da artık siviller gibi GSS’li

         GİRİŞ   

         (Cprt)WWW.isakarakas.com

      Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personel ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15/10/2010 tarihinden itibaren devralınacak. Böylece sivillerden sonra artık askerler de genel sağlık sigortası kapsamında SGK’nın sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

 Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sağlık hizmetleri nasıl karşılancak?

 • Sözleşmesi biten sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan ilgili Kanunları gereği sağlık yardımından faydalanmaya devam edecek olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ilgili Kanunlarında belirtilen usul ve esaslara göre 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun geçici 12 nci maddesinde belirtilen geçiş süresine kadar sağlık yardımlarından faydalanmaya devam edeceklerdir.

 • Yukarıda belirtilenler dışında Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler, askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri Kanun kapsamında sigortalı sayılmadıklarından sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanmaya devam edilecektir.

 • Sağlık hizmetleri bu madde kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılanan kişilerin hak sahipliği sorgulamaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen belgeler veya oluşturulacak elektronik alt yapı aracılığıyla sağlanmaya devam edilecektir.

 Genel sağlık sigortası tescil ve aktivasyon işlemleri

• Devralınacak sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tescil ve aktivasyon işlemleri Kurumca verilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile www.sgk.gov.tr web sayfasında “e-sgk” bölümünden “Hak Sahipliği”ne girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

• Devralınan sigortalı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile devir tarihinden sonra ilk defa veya yeniden göreve başlayanlar ve bunların Kanuna göre tespit olunacak bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, bu Tebliğin “Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları” başlıklı 8 inci maddesine göre yapılacak tescil, aktivasyon oluşturma ve sonlandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

• Sözleşmeli subay, astsubay ve uzman erbaşlardan sözleşmesi bitenlerin genel sağlık sigortalılıkları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sonlandırılacaktır.

• Devir kapsamında sayılan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait kişisel bilgilerin aktarılması, değiştirilmesi, korunması ve gizliliğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında yapılacak protokol veya sözleşmede düzenlenecektir.

 Genel sağlık sigortası primlerinin alınması

 Devir alınacak sigortalılar için Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca genel sağlık sigortası primleri, “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” ile 28/9/2008 tarih ve 27011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuruma ödenecektir. Bu Devir alınacak sigortalılardan 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve giren sigortalıların genel sağlık sigortası primleri, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtilen esas ve usuller doğrultusunda Kuruma gönderilmeye devam edilecektir.

Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları

 1. Devir tarihinden sonra ilk defa veya yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında (emeklilik hak ve yükümlülükleri Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre belirlenenler dahil) göreve girenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Kanunda belirtilen şartlar uyarınca genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

2. Sağlık hizmetleri devralınan sigortalılar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, durum değişiklik halleri de dahil olmak üzere “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ”in 6 ncı maddesindeki hükümler uyarınca genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

3. Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sayılmayan ancak, ilgili kanunları gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bakmakla yükümlü kişi olarak devir tarihine kadar sağlık hizmetleri karşılananların, devir tarihi itibariyle Kanunun geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca hak sahiplikleri oluşturulmayacaktır. Tescil işleminin yapılmaması hali Kanunun 100 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, Kurumun; genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmalarına esas bilgilerinin, sağlayacağı elektronik alt yapı üzerinden girilmesini kamu idarelerinden, işverenlerden isteme yetkisine sahip olduğu, sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartlara uygun olarak veya Kurumca belirlenecek sürede bilgi girişlerini yapmayanlar hakkında 102 nci maddeye göre idari para cezası uygulanacağı, anılan maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde de, genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin uygulamaya durum değişikliğinin olduğu tarihte son verilmesi gerektiğinden, Türk Silahlı Kuvvetlerinin durum değişikliğine ilişkin bilgileri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Kuruma bildirmesi gerekmekte olup, bildirimin bu sürede yapılmaması halinde yukarıda belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir