Teşvik İşlemleri

Torba kanunla gelen teşvikten faydalanmak için nasıl başvuru yapılmalıdır?

Torba Kanunla getirilen ve 4447 s.  Kanunun  geçici 10 . maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta  primi   işveren  hissesi  desteğinden  yararlanılabilmesi    için, işverenlerce  e-Sigorta kanalıyla  başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr  adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla  yapılacak  olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi  itibariyle;

1)  6 aylık süre içinde Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,

2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,

4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,

5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,

6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği, hususu sistem tarafından kontrol edileceği  gibi,  işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenmektedir. Ancak, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı işyerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı  sayısı  kontrol  edilmek  suretiyle  tespit  edilecektir.  Dolayısıyla,   kapsama  giren sigortalıları,  ortalama sigortalı sayısına ilave  olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten   yersiz  yararlanan  işverenlerin listesi  sistemden alınarak,  daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz  olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, yeni işe alınan sigortalılardan  Türkiye   İş    Kurumunca    düzenlenen   işgücü  yetiştirme  kursunu   bitirmiş olanlarının,  hangi meslek kursunu, hangi tarihte bitirmiş olduğu Kurumumuzca  elektronik ortamda  sorgulanacaktır.  Dolayısıyla,    işverenlerce  e-Sigorta   kanalıyla   yapılacak   olan  müracaatlar sırasında, kapsama giren sigortalıların Türkiye  İş  Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulması halinde, bu bilgilerin doğruluğu  sistem tarafından  elektronik  ortamda kontrol  edileceğinden,  başvuru formunun onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Buna karşın, sigortalının  mesleki yeterlilik  belgesi sahibi olması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya  yüksek  öğretim okulunu bitirmiş  olması  ve işverenlerce  e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlarında kapsama giren sigortalıların mesleki yeterlilik belgesi almış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş oldukları yönünde beyanda bulunmaları  halinde,  ilgili kurumlarla  yapılacak  protokoller çerçevesinde söz konusu belgeler elektronik ortamda sorgulama yapılıncaya  kadar, söz konusu belgelerin, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurunun onaylandığı  tarihten itibaren 30 gün içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal  Güvenlik  İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik  Merkezine elden ibraz edilmesi veya bir suretinin posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Elden yapılacak olan başvurular sırasında, mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin noter tasdikli olan sureti veya aslı ve bir fotokopisi müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilecektir.  Belgelerin aslı ve bir fotokopisi ile yapılacak olan müracaatlara istinaden, Sigorta Primleri  Servis  personeli tarafından mesleki  yeterlilik belgesinin  veya  diplomanın/ mezuniyet belgesinin aslı görüldükten sonra fotokopinin  üzerine “Aslı Görülmüştür” kaşesi basılıp imzalandıktan sonra belgenin/diplomanın aslı ilgililere verilecektir

Bu bağlamda, işverenlerce;

– Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmemiş olan sigortalıların mesleki yeterlilik  belgesi sahibi ya da mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş gibi beyanda bulunulması nedeniyle,

– Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek  öğretim  okulunu  bitirmiş  olan  sigortalıların  mesleki  yeterlilik   belgesinde  veya diplomadaki/mezuniyet   belgesindeki   meslekleri   ile  işe giriş  bildirgesinde   beyan  edilen mesleklerin birbiriyle  örtüşmemesi nedeniyle, destekten  yersiz yararlanılmış olması halinde, yersiz yararlanılan tutarlar ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacak; destekten  yararlanılacak olan sürenin hatalı bir şekilde belirlenmiş olması durumunda, destekten  yararlanma süresi yukarıda yapılan açıklamalar da dikkate alınarak iptal edilecek veya değiştirilecektir.

Dolayısıyla,   işverenlerce e-Sigorta  kanalıyla  yapılacak  olan müracaatlar sırasında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduğu veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya  yüksek öğretim okulunu bitirmiş  olduğu yönünde  beyanda  bulunulması  halinde,  bu beyanların     doğruluğu    Sosyal     Güvenlik  İl    Müdürlüklerimizce/Sosyal     Güvenlik

Merkezlerimizce mesleki yeterlilik belgesindeki veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki

bilgiler  doğrultusunda kontrol edilecek ve hatalı olan beyanlar için işverenlerce  e-Sigorta kanalıyla yapılan kodlamalar ilgili  Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince düzeltilecek veya silinecektir.

İşverenlerce, e-Sigorta kanalıyla yapılan başvurularda, sigortalının  mesleki  yeterlilik belgesi sahibi olduğu veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim okulunu bitirmiş olduğu yönünde beyanda bulunulmasına rağmen, bu sigortalılara ilişkin diplomaların/ mezuniyet belgelerinin Kurumumuza ibraz edilmemesi halinde, ilgili Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğünce/Sosyal  Güvenlik Merkezince,   bu  nitelikteki   kayıtlar,   diploma/mezuniyet belgesinin olmadığı kabul edilerek düzeltilecek veya silinecektir.

Çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya  yüksek  öğretimi  bitiren  sigortalılardan  dolayı  e-Sigorta   kanalıyla   gerekli  bildirim

yapıldıktan  sonra destek süresinin  tanımlanması amacıyla işyerinin bağlı  bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak  olan müracaatlar sırasında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet belgesinin aslı ve bir fotokopisi de müracaata ilişkin dilekçe ile birlikte ibraz edilecektir.  Bu şekilde yapılacak  olan müracaatlara istinaden, başvuru formu ve eki belgeler Sigorta Primleri  Servisine  intikal ettirilecek ve anılan servis personeli tarafından mesleki yeterlilik belgesinin veya diplomanın/mezuniyet  belgesinin aslı görüldükten sonra fotokopinin  üzerine “Aslı Görülmüştür”   kaşesi basılıp  imzalandıktan   sonra  belgenin  aslı ilgililere verilecektir.

Sigorta Primleri  Servisince,  işverenlerce ibraz edilen mesleki yeterlilik belgesindeki veya diplomadaki/mezuniyet belgesindeki bilgiler sigortalı işe giriş bildirgesinde beyan edilen meslek kodu ile karşılaştırılacak, ayrıca mesleki yeterlilik  belgesinin veya diploma/mezuniyet belgesinin  her  halükarda  işe giriş  tarihinden  ve  1/3/2011 tarihinden  sonra  alınmış  olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu şekilde yapılacak  olan kontrollerin ardından,  ilave destek süresine hak kazanıldığının  anlaşılması halinde, sistem üzerinde gerekli tanımlama yapılarak başvuru formu ve ekleri işyeri dosyasında muhafaza edilecektir.

(c) www.isakarakas.com.tr

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir