isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi Teşvik İşlemleri

SGK teşviklerinde çakışma nedeniyle iptal edilen sigortalılığın ortalamanın altına düşmesi

KONU: 4447 s.K. geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan SGK prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında ilgili kanun maddelerinde belirtilen ortalamaya ilave […]

SGK İşveren Rehberi

SGK teşviklerinden geriye yönelik faydalanmaya ilişkin yeni uygulama esasları

5510 s.K. Ek 17. m.nin 1. ve 2. fıkralarında; “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim […]

SGK İşveren Rehberi

İşte halen uygulanmakta olan tüm SGK teşvik ve desteklerinde son durum

SGK İstihdam teşvik ve destekleriyle, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunulmuştur. Özel sektör işverenlerine, 2019/2 ila 4. ayları arasında işe aldıkları sigortalılar için yararlandıkları prim desteğine ilave günlük 67,36 TL olmak üzere üç aylık ücret desteği verilmiştir. Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim […]

SGK İşveren Rehberi

6 PUANLIK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN OCAK AYINDA DA YARARLANABİLİRSİNİZ

Sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendindeki “5 puanlık” indirime ilave olarak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim indiriminin süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 23 Şubat 2020 Tarihli […]

SGK İşveren Rehberi

Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birliklerin SGK teşviklerinden faydalanması

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.” hükmü 7161 sayılı Vergi […]