Yargı Kararları

Sözleşmeliler memur kadrosuna atanabilir mi?

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı) : Adalet Bakanlığı

Karşı Taraf :…,

İsteğin Özet i : …… Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali yolunda ……. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

 

 

Danıştay Tetkik Hakim i :

 

 

……..

 

Düşünces i :

 

 

İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin

reddi gerektiği düşünülmüştür.

 

 

Danıştay Savcıs ı

 

 

: …….

 

Düşünces i :

 

 

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, temyiz edilen kararın

yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

 

Kanunu’nun 52. maddesi uyarınca istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce davacının Anayasa’ya aykırılık iddiası ciddi görülmeyerek işin

gereği düşünüldü:

Başkan ……. ve Üye …….’un “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33. maddesinin 3. fıkrasına

girmeyen uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasa’nın 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi kuran Adalet

Bakanlığı’nın bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu; davanın 2577 sayılı Kanun’un 15/1-a

maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi

gerekirken, işin esası hakkında karar verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı” yolundaki usule

ilişkin ayrışık oylarına karşılık, kararda yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına oyçokluğuyla karar

verilerek işin esasına geçildi:

Dava; …… Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı

Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak görev yapan davacının, 632 sayılı Kanun

Hükmünde Kararname uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4/A maddesi kapsamında kadrolu memur olarak atanması

talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 25.8.2011 günlü ve 41017 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle

açılmıştır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na

eklenen geçici 37. maddenin birinci fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara

bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı

çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar

hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük

Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel

pozisyonlarında

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan

ve 48 inci maddede belirtilen genel

şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde,

 

bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde

 

Kararname’ye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına; bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur

 

kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli cetvellerde yer alan kadro

 

unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate

 

alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nca müştereken belirlenen memur kadrolarına,

 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanacakları hüküm altına

 

alınmıştır.

 

Dosyanın incelenmesinden; davacının, …… Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu’nca

 

15.2.2011 tarihinde yapılan mübaşir sözlü sınavında başarılı olması üzerine Adalet Bakanlığı Personel Genel

 

Müdürlüğü’nün 17.5.2011 gün ve 6663 sayılı işlemi ile sözleşmeli personel olarak istihdamına onay verildiği;

 

 

 

15.6.2011 tarihinde

 

 

…….. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mübaşir olarak

göreve başladığı; 4.6.2011 tarihinde

27954 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

 

 

 

632 sayılı Kanun Hükmünde

Kararname uyarınca kadrolu memur olarak atanma istemiyle 17.6.2011 tarihinde yaptığı başvurusunun Adalet

 

Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 25.8.2011 gün ve 41017 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine temyizen

 

incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37. madde ile; kamu

 

kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya

 

haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının

 

araştırma – geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanun’un

 

4. maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel

 

pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar

 

belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda; anılan maddenin birinci fıkrasında, memur kadrosuna atanabilecek personelin kapsamı ile

 

başvuru ve atanma süreleri, atanma şartları, atanabilecekleri kadro unvanlarına ilişkin hususlar belirtilerek,

 

ataması yapılacakların, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli personel pozisyonlarında

 

 

 

çalışmakta

olması

 

 

 

şartı aranmıştır.

Bu durumda; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 37.

 

maddenin yürürlüğe girdiği 4.6.2011 tarihi itibariyle, davalı idarede anılan pozisyonda istihdamına onay verilmiş

 

olmakla birlikte, henüz çalışmaya başlamadığı açık olan davacının, 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

uyarınca kadroya geçirilmesi talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptaline yönelik Mahkeme

 

kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, …….. İdare Mahkemesi’nce verilen 24.1.2012 günlü, E:2011/1802, K:2012/80

 

sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 52. maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca

 

yürütülmesinin durdurulmasına, 2.5.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

 

(X) KARŞI OY :

 

Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği görüşüyle aksi yöndeki karara karşıyım.

.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2012/2020

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir