Memur Rehberi

Sözleşmeli personelin yararlanabileceği mazeret izinleri ve mazeret izni sonrasında yıllık izinleri

399 s. KHK’nin  eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin yararlanabileceği mazeret izinleri ve mazeret izni sonrasında yıllık izinlerinden faydalanıp faydalanamayacağına ilişkin Devlet Personel Başkanlığının 04/02/2013 – 2139 tarih sayılı MÜTEALASI:

Aylıksız izin, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık izinleri, görevden uzaklaştırma, tutuklama ve istifa sonrası dönüş gibi nedenlerle yıl içinde uzun süre görevinden ayrı kalan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıllık izninin kullanımı hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere; 22/1/1990 tarihi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinde; “Sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verilir. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Belirtilen bu haller dışında mazereti sebebiyle sözleşmeli personele bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür.” hükmü, 23 ncü maddesinde; “Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.” hükmü ve 58 nci maddesinde ise; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir. Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 25/2/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili olarak uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 15/4/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde; sözleşmeli personelin izinlerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetvelinde yer alan pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, eşinin doğum yapması halinde 10 günlük babalık izninin, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan mazeret izinlerinin verilmesi gerektiği,

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü maddesi (C) bendi ve 108 nci maddesi (E) bendi haricinde izinlere ilişkin ilgili hükümlerinin aynen uygulanması gerektiği,

-herhangi bir nedenle belirli süre görevine devam edemeyen personelin, göreve başladıkları yıla ait izin haklarının tamamından yararlanabileceği,

mütalaa edilmektedir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir