İşçi Alacak ve Tazminatları

Silikozis hastaları ile ilgili SGK iş ve işlemleri

 25.02.2011 tarihli ve 27857 (mükerrer) sayılı R. G’de yayımlanan 6111 s.  (Torba) Kanun’un 67. maddesi ile 2022 s. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu madde hükmü ile sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespiti hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanması imkanı getirilmiştir. 2022 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1. Başvurulara ilişkin hususlar

Sosyal güvenlik il merkez müdürlüklerince 25.02.2011 tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde Genelge ekinde yer alan dilekçe ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Bu tarihten (24.05.2011) sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Ek: 1).

2. Sevk işlemleri ve masrafların karşılanmasına ilişkin hususlar

2.1. Silikozis hastalığı nedeniyle aylık talebiyle başvuruda bulunanlardan;

2.1.1. Sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan,

2.1.2. Sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayanların

Genelge ekinde yer alan yazı ile sosyal güvenlik il / merkez müdürlüklerince hastaneye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. (Ek: 2)

2.2. Silikozis hastalığının tespitine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporları Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, meslek hastalığı hastaneleri veya Devlet üniversiteleri hastanelerince düzenlenecektir.

2.3. Başvuru sahiplerinin meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolüne ilişkin sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapılan giderler Kurumca karşılanacaktır.

2.4. Başvuru sahibinin hastalığının tespiti amacıyla Kuruma müracaat tarihini gösteren dilekçesi ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin yer aldığı dosyası değerlendirilmek üzere bu Genelge ekinde yer alan yazı ile (Ek: 3) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2.5. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığınca karara bağlanan dosyalar gerekli işlem yapılmak üzere Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2.6. Kurum sağlık kurulundan çıkan karara başvuru sahipleri tarafından yapılan itirazlarda, dosya karara bağlanmış şekli ile aynen muhafaza edilerek ilgilinin dilekçesi ile birlikte Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu itibarla, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilmesi talep edilen dosyalara hiçbir şekilde yeni bir sağlık kurulu raporu konulmayacaktır.

2.7. Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığınca ara karar verilen dosyalarda eksik bilgi ve belgelerin varlığı halinde bunların tamamlanması amacıyla il / merkez müdürlüklerine geri gönderilecek, eksik bilgi ve belgeler tamamlandıktan sonra ilk dosyası ile birlikte tekrar değerlendirilmek üzere Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir.

2.8. Bu Genelge kapsamındaki kişilere meslek hastalıkları tespit işlemlerine ilişkin yükümlülük ve maruziyet süresi hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bu kişilere ilişkin dosyalarda müfettiş tahkikat raporu, işyeri ortam analiz raporu ve periyodik muayene raporu vb. belgeler aranmaz.

3. Aylık başlangıç tarihi

Aylık bağlanmasına karar verilenlere ödenecek aylığın başlangıcı ilgililerin başvuruya dair dilekçelerinin sosyal güvenlik il / merkez müdürlüklerinde kayda geçirildiği tarihi takip eden aybaşıdır.

4. Aylıkların ödenmesi

Meslekte kazanma gücünü;

4.1.1. % 15 ila % 34 arasında kaybedenlere 7000,

4.1.2. % 35 ila % 54 arasında kaybedenlere 8000,

4.1.3. % 55 ve üzerinde kaybedenlere 9000,

gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanacaktır.

4.2. Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenir.

4.3. Aylık hakkı sahiplerinden;

4.3.1. Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlara her dönemin 5. günü,

4.3.2. Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlara her dönemin 6. günü

4.3.3. Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlara her dönemin 7. günü

4.3.4. Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlara her dönemin 8. günü

4.3.5. Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlara her dönemin 9. günü

ödeme yapılacaktır.

4.4. Müracaat tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasındaki tutar T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla defaten ödenir.

5. Aylıkların artırılması ve azaltılması

5.1. Bağlanan aylık, aylık sahibinin isteği veya Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre, aylığı yeni meslekte kazanma gücü kaybı oranına esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılacak, azaltılacak veya kesilecektir.

5.2. Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak;

5.2.1. Üç ay içinde yaptıran ve malullük durumunun devam ettiği tespit edilenlerin aylığı, kesildiği tarihten,

5.2.2. Üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük durumunun devam ettiği tespit edilenlerin aylığı, rapor tarihinden sonraki ay başından,

başlanarak yeniden bağlanacaktır.

6. Aylık ve aylık farklarının kesilmesi

6.1. Bağlanan aylıklar veya aylık farkları aylık sahibinin;

6.1.1. Ölümü,

6.1.2. Sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması,

6.1.3. Sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık elde etmesi,

6.1.4. Meslekte kazanma gücü kaybı oranının %15’in altına düşmesi,

hallerinde bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir.

7. Aylığı kesilenlerin yeniden başvuruları

7.1. Aylık almakta iken, sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması veya sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık elde etmesi nedenleriyle aylığı kesilenlerin bu durumlarının ortadan kalkması nedenleriyle yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne durumlarını belirtir bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

7.2. Bu kapsamda kendilerine yeniden aylık bağlanmasına karar verilenlere ödenecek aylığın başlangıç tarihi, ilgililerin başvuruya dair dilekçelerinin Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünde kayda geçirildiği tarihi takip eden ay başıdır.

8. Varislere yapılacak ödemeler

8.1. Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının aylığı; 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almamak koşulları ile;

8.1.1. Dul eşine %50’si, bu madde kapsamında aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75’i,

8.1.2. Çocuklarından;

8.1.2.1. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan veya,

8.1.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya,

8.1.2.3. Yaşları ne olursa olsan evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,

her birine % 25’i, oranında aylık bağlanır.

8.1.3. Aylık bağlama hesabında 8.1.1 ve 8.1.2’de sayılan hak sahiplerine artan hisse kalmayacak şekilde aylığın tamamı bağlanır.

8.2. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, silikozis hastasına bağlanan aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

8.3. Aylık hakkından yararlanmak isteyen hak sahiplerinin silikozis hastasının ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne durumlarını belirtir bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bağlanan aylıkların başlangıç tarihi ölüm tarihini takip eden aybaşıdır.

8.4. Aylık sahibinin ölüm tarihi itibariyle, kendisine aylık bağlanamayan varislerinden daha sonra aylık bağlanması için gerekli şartları sağlayanların aylıkları, taleplerini takip eden aybaşından itibaren bağlanır.

8.5. Aylık almakta iken aylığı kesilen varislerin yeniden aylık talebinde bulunmaları halinde, aylıkları taleplerini takip eden aybaşından itibaren bağlanır.

8.6. Eş ve çocukların aylıkları 8.1.’de belirtilen koşulların ortadan kalkması halinde kesilir.

9. Yersiz ödenen aylık veya aylık farklarının geri alınması

Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere aylıkların kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan yersiz ödemeler, Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatlarınca tahsil edilir.

10. Fazla ödenmiş aylık veya aylık farklarının geri alınması

Aylık alanlara her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla ödenen aylık veya aylık farkı tutarları Kurum tarafından daha sonra ödenecek aylıklardan tahsil edilecektir.

11. Bildirim yükümlülüğü ve ceza kovuşturması

Aylık almakta olanlar aylıklarının kesilmesini gerektiren durumları 1 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faiziyle birlikte borç tahakkuk ettirilecek, ayrıca ilgili Cumhuriyet savcılıklarına bildirilecektir.

12. Muayene ve tedavi

Kendisine aylık bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi giderleri, 18.06.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, aile içindeki kişi başına düşen gelir payına bakılmaksızın yeşil kart verilerek karşılanacaktır. Bu nedenle aylık bağlanan kişiler ve/veya hak sahipleri işlemleri tamamladıktan sonra ilgili yeşil kart birimlerine bildirilerek yeşil kart almaları sağlanacaktır.

EKLER

Ek: 1 Sevk talep dilekçe örneği (Bir sayfa)

Ek: 2 Hastane sevk yazısı (Bir sayfa)

Ek: 3 Yazı örneği (Bir sayfa)

Ek: 4 Tahsis talep ve taahhüt belgesi (Bir sayfa)
 

EK: 1

Sevk Talep Dilekçesi

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

….. …. ………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

………… Sosyal Güvenlik Merkezine

2022 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi kapsamında silikosiz hastalığı nedeniyle tarafıma aylık bağlanmasını istiyorum. Söz konusu hastalık sebebiyle meslekte kazanma gücü kayıp oranımın tespiti için ikametgahıma en yakın bir hastaneye sevk işleminin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Tarih

Adı Soyadı/imza

 

 

T.C. Kimlik No                :

Adresi                                :

Tel                                      :

Varsa e-posta adresi       :

EK: 2

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…………… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı : B.13.2.SGK.4.………

Konu : Sağlık Kurulu Raporu

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI/ ………………. ÜNİVERSİTESİ

…….………………… Hastanesi Başhekimliğine

……………………………………….

…………….……………. T.C. Kimlik Numaralı …………………….………… silikosiz hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az %15 oranında kaybettiğini iddia etmektedir.

Söz konusu iddianın tespit edilebilmesi için 5510 sayılı Kanunun 95. maddesi ve 2022 sayılı Kanunun geçici 2. maddeleri gereğince sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, sağlık kurulu raporunun düzenlenerek Müdürlüğümüze gönderilmesini arz ederim.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

Bilgi :

Sayın ………………………

……………………………..

……………………………..

……………………………..

EK: 3

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…………… Sosyal Güvenlik Merkezi

Sayı : B.13.2.SGK.4 …….

Konu : Tespit

GENEL SAĞLIK SĠGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı)

…………………… T.C. Kimlik Numaralı ………………… …………… hakkında silikosiz hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki görüşünüzün Kurumumuz Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne bildirilmesini arz ederim.

İl Müdürü

EKLER :

Bilgi İçin :

Sayın ………………………

……………………………..

……………………………..

EK: 4

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…….. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…………… Sosyal Güvenlik Merkezi

 

TAHSİS TALEP ve TAAHHÜT BELGESİ

2022 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanun ile eklenen geçici 2. madde kapsamında aylık almakta iken ölen …………… T.C. kimlik numaralı ………………….….’nın almakta olduğu aylığın tarafıma bağlanmasını talep ediyorum.

Aylığımın kesilmesini gerektirecek durumlardan; 18 yaşını tamamlamam, lise ve dengi öğrenim görmem halinde 20 yaşını tamamlamam, yüksek öğrenime devam etmem halinde 25 yaşını doldurmam, evlenmem veya sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başlamam halinde tüm durum değişikliklerini bir ay içerisinde Kurumunuza bildireceğimi, bildirmediğim takdirde tarafıma yersiz olarak yapılacak her türlü ödemeyi istenildiğinde yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

 

 

Tarih

Adı Soyadı/imza

 

T.C. Kimlik No                :

Adresi                                :

Tel                                      :

Varsa e-posta adresi       :

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir