SGK İşveren Rehberi

SGK’nın Eksik Gün Nedenlerinde Değişiklik Yaptığını Biliyor Musunuz?

I.GİRİŞ

www.isakarakas.com

        Ülkemizde kayıtdışı istihdamın SGK’ya yansıyan en önemli çeşitlerinden biri de çalışanların prim ödeme günlerinin Kuruma eksik beyan edilmesidir.

        Buna çözüm olarak Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki eksik prim ödeme gün sayılarının nedenlerinin SGK’ya bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır.

II.GENEL OLARAK EKSİK GÜN NEDENLERİ

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

1. Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatlı olduğunu gösteren raporu,

2. Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

3. Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

4. ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

5. İşverenin veya sigortalının imzasını da taşıyan puantaj kayıtları,

6. Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

            Sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10 www.isakarakas.com) ekinde SGK’ya verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi zorunlu bulunmaktadır.

          Yukarıda sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmamaktadır. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.       İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmez.

          Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmamaktadır.

          Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmez. Genel sağlık sigortası priminin alınmasına esas tahakkuk işlemi, Kurumca oluşturulmaktadır.

    III.EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret ödenmeyen sigortalılara ilişkin eksik gün nedenlerinden,

 02- Ücretsiz/aylıksız izin seçeneği kaldırılmış, yerine;
19-Ücretsiz doğum izni
20-Ücretsiz yol izni
21-Diğer ücretsiz izin
seçenekleri ilave edilmiştir.

Bu bağlamda,
1- 4857 sayılı İş Kanunun 74. maddesine istinaden doğum yapan kadın işçiye altı aya kadar verilen ücretsiz doğum izni için,

“19-Ücretsiz doğum izni” seçeneği,
 2- 4857 sayılı İş Kanunun 56. maddesine istinaden, yıllık ücretli izne çıkan işçiye 4 (dört)  güne kadar verilen ücretsiz yol izni için

“20-Ücretsiz yol izni” seçeneği,
3- Yukarıda belirtilen nedenlerin dışında verilen ücretsiz izinler için

“21-Diğer ücretsiz izin” seçeneği,
işaretlenmesi gerekmektedir.

Not: her hakkı www.isakarakas.com  Aittir. www.isakarakas.com link verilmeden yayınlanamaz aksi takdirde yasal işlem yapılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir