İnsan Kaynakları

SGK avukatlık sınavı…

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafı ndan Vekalet Akdi ile Serbest Avukatlardan Hizmet Sat ınal ı nmas ına ili şkin başvurular s ınav komisyonunca de ğerlendirilmi ş olup, mülakatın 26/12/2011-08/01/2012 tarihleri aras ında ve tam gün olmak üzere Mithatpa şa Cad.No:7 Kat:2 Sı hh ıye/Ankara adresli Hukuk Mil şavirli ğimiz toplant ı salonunda yapılacaktı r.
        Mülakata ili şkin aynca s ı nav giri ş belgesi düzenlenmeyip, adaylar ı n sınav esnas ı nda
kimlik tespitinde kullan ı lmak üzere nüfus cüzdan ı veya sürücü belgesi gibi foto ğrafl ı ve  onayl ı kimlik belgesini yanlannda bulundurmalan gerekmektedir.
        Başvuruları kabul edilen adayları n listesi hizmet vermek istedikleri il müdürlüklerine gönderilmi ş olup, ilgililerin mülakat yeri ve tarihine ili şkin yazıyı en k ı sa sürede tebellüğ etmeleri gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir