SGK İşveren Rehberi

Peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılan SGK borçları en son ne zaman ödenebilir?

SGK alacaklarının ilk taksit ödeme süresi (31/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç) 30/6/2011 tarihinde sona erdiğinden, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların Torba  Kanuna göre hesaplanan borçlarının tamamını, 31/7/2011 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/8/2011 (dahil) tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

Örnek 1-  (A) Limited Şirketinin 27/4/2011 tarihinde kapsama giren borçları için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere peşin ödeme başvurusunda bulunduğu, yeniden yapılandırılan borçlarının;

Alacak aslı                    : 9.345,08 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE tutarı: 1.177,45 TL olduğu ve 9.345,08 + 1.177,45 = 10.522,53 TL tutarındaki borcun 30/6/2011 tarihine kadar ödenemediği varsayıldığında, söz konusu borç;

Geç ödeme zammı        : 10.522,53 X 1,40 / 100 = 147,32 TL

Ödenecek toplam tutar : 10.522,53 + 147,32 = 10.669,85 TL olarak, en geç 1/8/2011 tarihine kadar ödenebilecektir.

Peşin ödeme başvurusunda bulunan işverenlerce eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilmesi halinde ise, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar herhangi bir faiz ödenmeksizin; bu süre içinde ödenmemesi halinde ise takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek 2- (B) Gerçek kişisinin, 27/9/2010 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işyerine ilişkin teminat iade yazısının verilmesi için 20/1/2011 tarihinde, kapsama giren borçlarının yapılandırılması için 28/3/2011 tarihinde peşin ödeme yolunu tercih etmek suretiyle Kurumumuza başvuruda bulunduğu, fark işçilik borcunun ve 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın 10/7/2011 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun ilk taksit ödeme süresi 30/9/2011 tarihinde sona ereceğinden söz konusu borcun 1/10/2011 ila 31/10/2011 (dahil) tarihleri arasında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi mümkün olacaktır.

Buna karşın, 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç ihya başvurusunda bulunulan tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi gerektiğinden, bahse konu borçların bu sürelerin bitiminin ardında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gibi bir durum mümkün olamayacaktır.

Yine, sigortalılık süresi durdurulmuş olanların, bu sürelere ilişkin 6111 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca anılan Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak prim tutarını en geç anılan Kanunun yayımı tarihini (25/2/2011) izleyen beşinci ayın sonuna (1/8/2011 tarihine) kadar tamamını ödemeleri gerektiğinden, bahse konu borçların da bu sürelerin bitiminin ardında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gibi bir durum söz konusu olamayacaktır.

Öte yandan, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçlar için peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlularca yeniden yapılandırılmış olan borçların 30/6/2011 tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi ve 1/7/2011 ila 1/8/2011 (dahil) tarihleri arasında,

– İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ödenmemiş veya eksik ödenmiş borçlara %1,40 oranında geç ödeme zammı ilave edilmek suretiyle bulunan tutarın toplamının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

– Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığına dair yazı talep edilmesi halinde,  6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ödenmemiş veya eksik ödenmiş borçlara %1,40 oranında geç ödeme zammı ilave edilmek suretiyle bulunan tutarın 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarın altında olması kaydıyla,

– Hak ediş ödemelerine esas olmak üzere yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun olup olmadığına ilişkin yazı talep edilmesi halinde, 6111 sayılı Kanun kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlar ile 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ödenmemiş veya eksik ödenmiş tutarın tamamının ödenmesi kaydıyla,

kesinleşmiş/yasal ödeme süresi geçmiş borcun olmadığına ilişkin yazılar verilecektir.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir