Memur Rehberi

Özlük hakları ve diğer ödemeler

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Tarih:  09.07.10 * 10261

Konu : Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler

GENELGE

1-  1.7.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 7.7.2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,059445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,7931), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,018843) olarak belirlenmiştir.

b)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.120 TL’ye yükseltilmiştir.

c)6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İli ş kin Esaslar”ın 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.767 TL’ye yükseltilmi ı tir. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası ve diğer ilgili mevzuatında
anılan fıkraya yaplan atıflarda belirtilen ücret tavanı için bu tutar uygulanacaktır.

ç) 30.11.1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürliı” e konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözle ı mesi Esaslarnın 8. maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakan ş k Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.219 TL’ye yükseltilmiştir.

d)29.12.1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6.1.2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

e)İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözzleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/7 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan   üretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

f)Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri %3,59 oranında artinlmıştır.

2-  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1.7.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 151 TL’yi geçmeyecektir.

3-Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1.7.2010-14.7.2010 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4-1.7.2010 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.517,01 TL’dir.

5-19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Bakanhımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1.7.2010 tarihi itibarıyla 2.066 TL’dir.

Gereğini arz / rica ederim.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir