SGK Kamu İşlemleri

Memurların işe giriş bildirimleriyle ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları

Soru 1: Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi ekranına hangi kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılacaktır ?
Cevap 1: Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi ekranına ?Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kurumunuza gönderilen 3. Kullanıcı adı ve Şifresi kullanılarak giriş yapılacaktır.
 
Soru 2: Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi ekranına girdiğimde işlem yapmam için ?Sigortalı Kimlik Numarası? hangi numarayı yazmam gerekmektedir.?
Cevap 2: 5510 sayılı Kanun uyarınca tüm sigortalıların ?Sosyal Güvenlik Numarası? olarak ?T.C. Kimlik Numarası? nın esas alınması gerekmektedir.Bu nedenle ?Sigortalı Kimlik Numarası? alanına sigortalının T.C. Kimlik Numarasının girilmesi gerekmektedir.
 
Soru 3: (4/c)  kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlilerinin, işe başlama tarihlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunlu mudur?
Cevap 3: Kamu işverenleri, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamında ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içinde ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? ile e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekmektedir
 
Soru 4: Kurumumuza 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında açıktan memur atandı, bu kişinin emeklilik sicil numarasını nasıl alabilirim?
Cevap 4: 5510 sayılı Kanun uyarınca tüm sigortalıların ?Sosyal Güvenlik Numarası? olarak T.C. Kimlik Numarasının esas alınması gerekmektedir. Ancak, sigortalıların dosyalarının Arşivlenmesi işleminde bir süre daha Emeklilik Sicil Numarası verilmeye devam edilecektir. Emeklilik Sicil Numarası sistem tarafından ? Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? verilmek suretiyle otomatik olarak üretilmektedir. Bunun için Kurumunuza verilen 3. Kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sigortalı için ? Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? nin e -sigorta yoluyla Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.
 
Soru 5: Farklı Kamu idaresinden naklen atanan Devlet Memurları İçin Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi düzenlenecek midir?
Cevap 5: Farklı Kamu İdareleri arasında yer değiştirmek suretiyle yapılan atamalarda atanılan Kurumun ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? ni göreve başlama tarihinden itibaren 15 gün içinde e- sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.
 
Soru 6: Aynı Kurumun farklı birimine naklen atanan, personel için ? Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? verilmesi gerekli midir?
Cevap 6: 5510 sayılı Kanunun ?Sigortalı bildirimi ve tescili? başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi ? Aynı Kamu İdaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin veya görevlendirmelerde bildirim yapılmaz ? hükmüne amirdir. Bu nedenle aynı Kurumun diğer birimlerinden naklen gelen personel için ? Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
Soru 7: 5510 sayılı Kanunun ?Sigortalı bildirimi ve tescili? başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde ? Aynı Kamu İdaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin veya görevlendirmelerde bildirim yapılmaz ? denilmektedir, sözü edilen ?Kamu İdaresi? kavramını açıklar mısınız?
Cevap 7: 5510 sayılı Kanunun ?Tanımlar? başlıklı 3 maddesi kamu idaresini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50?sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumları olarak tanımlamaktadır. 5018 sayılı Kanunun Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesi (a) bendinde ise Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle, Kamu İdaresi ifadesinden, 5018 sayılı Kanunun Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununun eki cetvellerinde yer alan Kurumların, bu Kurumların bağlı idare, ortaklık, müessese ve işletmeleri ve yukarıda belirtilenlerin ödenmiş sermayesinin % 50?sinden fazlasına sahip oldukları ortaklık ve işletmelerden Türk Ticaret Kanununa tabi olmayanlarla özel kanunlarına göre personel çalıştıran diğer kamu kurumların anlaşılması ve aynı Kamu İdaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin veya görevlendirmelerde bildirim yapılmaması gerekmektedir.
 
Soru 8: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan personel mevzuatına göre almış olduğu aylıksız izinden dönerek göreve başlayanlar için ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? verilmesi gerekli midir?
Cevap 8: Aylıksız izine ayrılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların bu süre içinde kadrolar ile ilişiği kesilmemesi nedeniyle sigortalıkları sona ermediğinden tekrar göreve başladıklarında ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? ile bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Soru 9: 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken, kanunun yürürlük tarihinden sonra söz konusu görevine devam edenler için tescil işlemi yapılacak mıdır ?
Cevap 9: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sosyal güvenlik kurumlarına tescili yapılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sigortalılığı devam edenlerin eski tescil bilgileri, sosyal güvenlik sicil numarası (T.C Kimlik Numarası) altında güncellenerek Kanuna göre tescil işlemleri sonuçlandırılacağından, bunlar için ayrıca tekrar tescil işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
 
Soru 10: Kamu İdarelerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri uyarınca görev yapanlar 5510 Sayılı Kanuna göre hangi statüde sigortalı sayılacaklardır.?
Cevap 10: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) bendine tabi olarak görev yapan ?Sözleşmeli Personel?, (c) bendine tabi olarak görev yapan ?Geçici Personel? ile (d) bendine tabi olarak görev yapan ?İşçiler? 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır
 
Soru 11: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (b), (c) ve (d ) bentleri uyarınca görev yapanlar kişileri sehven 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tescil işlemi yaptım, tescil işlemi nasıl iptal edilecektir.?
Cevap 11: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında hatalı verilen ?ilk tescil bildirgelerinin? iptal etme yetkisi Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına (Arşiv Birimi) ait olduğundan, bildirgenin iptal işleminin yapılabilmesi için,  bir üst yazı ile birlikte alınan tescil formunun 0-312-473 49 67  nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 
Soru 12: Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin kağıt ortamında verilmesi mümkün müdür?
Cevap 12: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan Kamu görevlerinin İşe Giriş Bildirgesinin e- sigorta yoluyla Kurumumuza bildirilmesi gerekmekte olup, kağıt ortamında alınan bildirgelere işlem yapılmadan Kurumlara iade edilmektedir.
 
Soru 13: E-sigorta yoluyla bildirilen ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? aynı zamanda kağıt ortamında da Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek midir?
Cevap 13: E-sigorta yoluyla bildirilen ?Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi? kağıt ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.
 
Soru 14: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sehven ?tekrar tescil işlemi yapmak suretiyle işe giriş bildirgesi düzenledim,  tekrar tescil işlemi nasıl iptal edilecektir.?Cevap 14: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılar için tekrar tescil yapılmak suretiyle verilen sigortalı işe giriş bildirgesini iptal etme yetkisi Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığına ait olduğundan, bu konuda veya programla ilgili diğer sorunların anılan Başkanlığının 0312 595 87 70/8260-8138-8266  numaralı telefonlarına iletilmesi gerekmektedir
 
Soru 15: Daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken görevinden ayrılan iştirakçi Kurumumuza tabi tekrar atanmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bildirge vermek için sigortalının T.C. Kimlik numarasını girdiğimde herhangi bir kayda ulaşamıyorum, ne yapmam gerekir?Cevap 15: Sigortalının T.C. Kimlik numarası sistemimizde kayıtlı olmadığından herhangi bir tescil işlemi yapmadan bu konuda 0312 414 43 50 – 0312 414 43 62 – 0312 414 43 63 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz gerekmektedir. (Kaynak: SGK)
Paylaşabilirsiniz

One thought on “Memurların işe giriş bildirimleriyle ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları

  1. Merhaba İsa Bey, Kamu kurumundan naklen tayin olan personel için düzenlenen işten ayrılış bildirgesi fiilen ayrıldığı tarih itibari ile mi yapılmalı yoksa 15 günlük meyil müddetinin bitimi ve karşı tarafta işbaşı yapması gereken tarihten önceki gün mü yapılmalı (örneğin 1 ağustosta görevden ayrılarak 15 ağustosta karşıda işbaşı yapan personeli ayrılış bildirgesine hangi tarihi yazacağız.) bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir