Teşvik İşlemleri

Kültür yatırımları ve girişimlerinde SGK Prim teşviki-1

 

1.GİRİŞ

21.7.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun, 5. maddesinin birinci fıkrasının ‘Sigorta primi işveren paylarında indirim’ konulu (c) bendinde; “Bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73. maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i, Hazinece karşılanır.

Bu bendin uygulanması ile yatırım veya işletmenin niteliği dikkate alınarak mükellefin çalıştırabileceği azamî işçi sayısına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.”

6. maddesinde ise; “Bakanlık, bu Kanunun(asi)  uygulanmasına yönelik tercih ve öncelikleri belirlemeye yetkilidir.

5. maddenin (b), (c) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür yatırım ve girişimleri için başka bir teşvik mevzuatında da benzer teşvik ve indirimlerin bulunması halinde, yatırımcı veya girişimcinin lehine olan hükümler uygulanır.

Kültür yatırımı veya girişimlerine yönelik teşvik ve indirim unsurları ile bunlardan yararlanmaya yönelik diğer usul ve esaslar, Bakanlık ve ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıklarınca müştereken tespit edilir.”hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler uyarınca 5225 s. Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan işverenlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

2.Kapsama Giren İşverenlerce Yapılacak Başvurunun Şekli ve Yeri

Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine ‘Kültür Yatırım’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili vergi dairesinden almış oldukları belgeyi dilekçe ekinde ibraz etmek suretiyle başvuruda bulunacaklardır.

Kapsama giren işverenlerce yapılan başvuru üzerine dilekçe ve eki belgeler sigorta primleri servisine intikal ettirilecektir. Sigorta primleri servis personeli tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra, uygun görülmesi halinde, dilekçe ve eki belgeler sistem üzerinde gerekli tanımlamanın yapılmasını teminen mucip ekinde süpervizöre intikal ettirilecektir.

Süpervizörlerce, işveren sistemi ana menü üzerinden 9-1-3 no.lu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen TAHAKKUK/TAHSİLAT PARAMETRELERİ ekranı vasıtasıyla,

– Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerleri; Kültür Yatırımı Giriş,

– Kültür Girişim Belgesi almış olan işyerleri; Kültür Girişimi Giriş,

seçenekleri işaretlenmek suretiyle tanımlanacaktır.

3.Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi

Sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce sisteme tanımlanmış olan işyerlerine ilişkin olarak düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri,

– Kültür Yatırım Belgesi almış olan işverenler için, 55225 sayılı kanun numarası

– Kültür Girişim Belgesi almış olan işverenler için, 25225 sayılı kanun numarası

seçilmek suretiyle Kuruma gönderilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin altıncı fıkrasına istinaden çıkartılan, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde, 5225 sayılı Kanunda öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinin 5510 sayılı Kanunun 90. maddesinde öngörülen teşvik ve destekler kapsamında yer aldığı belirtilmiştir.

Dolayısıyla, 5225 sayılı Kanunda öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmesi için, anılan Kanunda öngörülen www.isakarakas.com  şartların yanı sıra, 5510 sayılı Kanunun 90. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, işverenin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olmaması gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmakla birlikte söz konusu borçları 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının toplamının 4857 sayılı Kanun gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olmaması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 55225/25225 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle gönderebileceklerdir.

Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, söz konusu tebliğin 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işleminin bozulmasının ardından hesaplanan borcun tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesi halinde, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır. Buna karşın tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve bozma işleminin ardından hesaplanan borcun tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde borçların ödenmemesi halinde, daha önce yararlanılmış olan teşvik tutarları ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Öte yandan, kapsama giren işverenlerin, 5225 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanabilmeleri için aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri gerekmektedir.

Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilmiş olması halinde, tahakkuk edecek sigorta primlerinin sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı işverenlerden tahsil edilecektir.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir