Vergi Rehberi

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi

Kısmi vergi tevkifatına tabi işlemlerden kaynaklanan Katma Değer Vergisi iadelerinde uygulanacak usul ve esaslar 117 seri numaralı Katma Vergisi Genel Tebliği’nin 5’inci bölümünde “Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi” başlığı altında açıklanmıştır.
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan Katma Değer Vergisi alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını (1) No’lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili olarak (2) No’lu KDV Beyannamesi’ni vergi dairesine vermiş olması gerekmektedir.

İade isteminin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından (2) No’lu beyanname ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen Katma Değer Vergisi’nin ödenmiş olması şartı aranmayacak.
Genel bütçe kapsamındaki iadelere yapılan işlemlerde ise hak edişin harcama yetkilisince onaylanmış olması gerekmektedir. Bu bağlamda da genel bütçe kapsamında yapılan işlerde ayrıca beyan ve ödeme koşulu aranmayacak.
İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren Katma Değer Vergisi değil, tevkif edilen Katma Değer Vergisi esas alınarak belirlenecek. İade istenilecek Katma Değer Vergisi, hiçbir şekilde tevkifata tabi tutulan Katma Değer Vergisi’nden fazla olamayacak.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade istemlerinde vergi daireleri tarafından;
* İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,
* Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek Katma Değer Vergisi listesi,
* Tevkifat uygulanan işleme ilişkin faturaların dökümünü gösteren liste aranacak.
İade isteminde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.
İade istemlerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibariyle yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekmektedir. Bu bağlamda da tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve indirilecek Katma Değer Vergisi listesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilecek. İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla ile gönderilen listeler ayrıca kağıt ortamında vergi dairesine ibraz edilmeyecek.
İade istemleri vergi dairesine verilmesi gereken belgeler tamamlanmadıkça yapılmayacak.
Vergi İnceleme Raporu (VİR), Yeminli Mali Müşavir Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu (YMM Raporu) ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlilik kazanacak.
Diğer yandan teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade istemleri, diğer belgelerle birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlilik kazanacak olup, Vergi İnceleme Raporu sonucunda işlem görecek mahsuben iade istemlerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle iadeye hak kazanılacak.
Mahsuben iade istemlerinde uygulanacak ilkeler sözü edilen tebliğin (5.2) bölümde ayrıca ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu’nun arandığı hallerde bu raporlara ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade istemleri için öngörülen tutarlar geçerlidir.
Alıcının; hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade isteminde bulunması halinde iade sistemi, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan alımlarda tevkifata tabi tutulan Katma Değer Vergisi’nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen/borçlanılan Katma Değer Vergisi hariç, genel esaslara göre yerine getirilecek. Bu bağlamda işlem tesisi için alıcının diğer alımları ile ilgili olarak özel esas uygulamasını gerektirecek bir durumun olmaması gerekmektedir.
Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından (2) No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile beyan edilen verginin (1) No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi’nde indirim konusu yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına dönüşmesi nedeniyle aynı dönem (2) No’lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi’nden doğan borca mahsup edilmiş olması halinde, yukarıda belirtilen ödeme koşulunun sağlanmadığı kabul edilecek. Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi halinde, ödeme şartının gerçekleştiği kabul edilecek.

Kaynak: VEYSİ SEVİĞ / İTO Gazetesi/21.05.2012

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir