İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

Kıdem tazminatının hesaplanması

Kıdem tazminatı
1475SayılıİşKanununun14üncüMaddesinin2762SayılıKanunladeğişik13üncüFıkrasıgereğince;buKanunatabiişçilerinkıdemtazminatlarınınyıllıkmiktarıenyüksekdevletmemurunabirhizmetyılıiçinödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980-31.121982dönemindeise2320SayılıKanunun1incimaddesigereğincekıdemtazminatınınyıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı. HalenDevletMemurlarınabirhizmetyılıiçinödenmekteolanemeklilikikramiyesininhesabındaaşağıdabelirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır : 1 – Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı 2 – Ek Gösterge X Aylık Katsayısı 3 – Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı 4 – Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı5-Enyüksekdevletmemuruaylığının(EkGöstergeDahil)brüttutarınınherdevletmemurununkendiekgöstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not:5434SayılıTürkiyeCumhuriyetiEmekliSandığıKanununundeğişikEk70incimaddesininbirincifıkrasınınbbendindebelirtilmişbulunanveherdevletmemurununalmaktaolduğuekgöstergesinegörefarklılıkgösterenbuuygulamayagöre;Ekgöstergesi8400vedahayüksekolanlara%240,ekgöstergesi7600(dahil)-8400(hariç)arasındaolanlara%200,ekgöstergesi6400(dahil)-7600(hariç)arasındaolanlara%180,ekgöstergesi4800(dahil)-6400(hariç)arasındaolanlara%150,ekgöstergesi3600(dahil)-4800(hariç)arasındaolanlara%130,ekgöstergesi2200(Dahil)-3600(Hariç)arasındaolanlara%70,diğerlerine%40oranı uygulanacaktır.
BuitibarlaenyüksekdevletmemuruolanBaşbakanlıkMüsteşarınabirhizmetyılıiçinödenenemeklilikikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

 

 K I D E M T A Z M İ N A T I
1475SayılıİşKanununun14üncüMaddesinin2762SayılıKanunladeğişik13üncüFıkrasıgereğince;buKanunatabiişçilerinkıdemtazminatlarınınyıllıkmiktarıenyüksekdevletmemurunabirhizmetyılıiçinödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. 12.9.1980-31.121982dönemindeise2320SayılıKanunun1incimaddesigereğincekıdemtazminatınınyıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı. HalenDevletMemurlarınabirhizmetyılıiçinödenmekteolanemeklilikikramiyesininhesabındaaşağıdabelirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır : 1 – Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı 2 – Ek Gösterge X Aylık Katsayısı 3 – Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı 4 – Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı5-Enyüksekdevletmemuruaylığının(EkGöstergeDahil)brüttutarınınherdevletmemurununkendiekgöstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
Not:5434SayılıTürkiyeCumhuriyetiEmekliSandığıKanununundeğişikEk70incimaddesininbirincifıkrasınınbbendindebelirtilmişbulunanveherdevletmemurununalmaktaolduğuekgöstergesinegörefarklılıkgösterenbuuygulamayagöre;Ekgöstergesi8400vedahayüksekolanlara%240,ekgöstergesi7600(dahil)-8400(hariç)arasındaolanlara%200,ekgöstergesi6400(dahil)-7600(hariç)arasındaolanlara%180,ekgöstergesi4800(dahil)-6400(hariç)arasındaolanlara%150,ekgöstergesi3600(dahil)-4800(hariç)arasındaolanlara%130,ekgöstergesi2200(Dahil)-3600(Hariç)arasındaolanlara%70,diğerlerine%40oranı uygulanacaktır.
BuitibarlaenyüksekdevletmemuruolanBaşbakanlıkMüsteşarınabirhizmetyılıiçinödenenemeklilikikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;
01.07.2011 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının :
1 – Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0.06446
1500 x 0.06446 = 96.690
2- Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0.06446
8000 x 0.06446 = 515.680
3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı: 0.06446
500 x 0.06446 = 32.230
4- Taban Aylığı Göstergesi : 1000, Taban Aylık Katsayısı : 0.86251
1000 x 0.86251 = 862.510
5- (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200)
1500 + 8000 = 9500
9500 x 0.06446 = 612.370
612 x 2 (%200) = 1,224.740
= 96.690 515.680 32.230 862.510 1,224.740
= 2,731.85
                     
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir