Memur Rehberi

KHK ile kamu görevlilerine ilişkin yapılan düzenlemeler-3

 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle;

a) 375 s KHK’ya eklenen ek 12. maddenin 1. fıkrasıyla ek ödeme, ikramiye, tazminat, döner sermaye ödemesi, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri gibi değişik adlar altında yapılan ödemelere ilişkin yürürlükten kaldırılan hükümler,

b) 209 s. Kanunun 5. maddesi ve 4458 s Kanunun 221. maddesinin değiştirilmeden önceki hükümleri, uyarınca yapılan ödemelerden yararlanmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 s. K HK.nin ek 9. maddesine göre ek ödemeden yararlanmaya başlayan personele, 375 s. Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı da dahil olmak üzere 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanacak aylık net ödeme tutarının, (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için ödenmesi öngörülen aylık net ek ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek ve aradaki farkın sona erdiği tarihten itibaren sadece ek 9 uncu maddeye göre ek ödeme yapılacaktır.

İlgililer için 14/1/2012 tarihi itibarıyla söz konusu hükümler uyarınca ve anılan tarih itibarıyla geçerli olan memur aylık katsayısı ile asgari ücret tutarı dikkate alınarak geçici 11 inci maddeye göre hesaplanacak aylık net ödeme tutarı sabit olup hiçbir şekilde değiştirilmeyeccktir.

Fark tazminatı ödemesine, 14/1/2012 tarihi itibarıyla ilgililerin bulundukları kadro ve pozisyonlarda kaldıkları sürece devam edilecek, personelin kendi isteği olmaksızın aynı kurumda yapılan kadro ve pozisyon unvanı değişiklikleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. Ancak isteğe bağlı olarak; kadro veya pozisyon unvanında değişiklik olanlar ile başka kurumlara atananlar hakkında fark tazminatı ödemesine son verilecektir.

Örnek 3- Sosyal Güvenlik Kurumunda memur kadrosunda görev yapan ve 5 inci dereceden aylık alan personele, 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci fıkrasına göre %95 oranında ek ödeme ve dördüncü fıkrasına göre ikramiye ödemesi yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %90 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele, 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  

Memur Ek Ödeme Oranı (%) İkramiye Tutan (TL)

Brüt Ek Ödeme / İkramiye (TL)

Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi (TL)

Net Tutar (TL)

5502 sayılı Kanunun 28 inci    maddesinin    kinci fikrasına                 göre hesaplanan ek ödeme 95

9500×0,06446×0,95     –     581,75

 

577,91

 

 

 

 

581,75×0.0066    =    3,84 

 

       
5502 sayılı Kanunun 28 inci                maddesinin dördüncü fikrasına göre hesaplanan ikramiye 837(1 Ocak-30 Haziran2012 dönemi için asgari

ücret tutarı)

İkramiyenin bir aya isabet eden tutarı (837/6=139,50)

139,50×0,15         =   20,93

117,65

 

 

 

 

139,50×0,0066    =    0,92 

 

       
375sayılıKHK’nınek9 uncu    maddesine    göre yapılması öngörülen ek ödeme 90

9500×0,06446×0,90     =     551,13

 

547,49

 

 

 

 

551,13×0,0066   =    3,64        
Fark Ödemesi (5502/28 ek ödeme ve ikramiye toplam net tutan) – (375/ek 9 ek ödeme net tutarı) (577,91 f 117,65 = 695,56)                 –                       547,49

148,07

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal hakları ödenirken 148,07 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülen ikinci ve dördüncü fıkraları uyarınca 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanmış olan ikramiye ve ek ödemenin toplam net tutarı olan 695,56 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 4- Birinci sınıf olup, 1 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan kaymakamlara 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen hükümlerden, 1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre %100 oranında ek ödeme yapılmakta ve 5302 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre ise 12.000 gösterge rakamı üzerinden aylık ödenek verilmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %200 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Sınıf Kaymakam (1 inci derece 1 inci kademeden aylık alan) Ek Ödeme Oranı (%)/ Ödenek Göstergesi Brüt Ek Ödeme/Ödenek (TL) Gelir Vergisi (TL) Damga Vcgisi (TL) Net Tutar (TL)
1700 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükmüne göre hesaplanan ek ödeme 100 9500×0,06446×1      =    612,37  

608,33

 

 

 

 

612,37×0.0066        =   4,04 

 

       
5302  sayılı  Kanunun 63 üncü    maddesi    hükmüne göre hesaplanan ödenek 12.000 12.000×0,06446       =    773,52 773,52×0,15            = 116,03

652,38

 

 

 

 

773,52×0,0066        =   5,11 

 

       
375  sayılı KHK’nın ek 9 uncu     maddesine     göre yapılması    öngörülen    ek ödeme 200 9500×0,06446×2           1.224,74  

1.216,66

 

 

 

 

1.224,74×0,0066      =    8,08        
Fark Ödemesi (1700/ck 5 ek ödeme net tutarı 15302/ 63 ödenek net tutarı)-(375/ek 9 ek ödeme net tutarı) (608,33 + 652,38 = 1.260,71)              –                       1.216,66

44,05

 

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal hakları ödenirken 44,05 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanan ve fark tazminatı hesabına esas net tutar olan 1.260,71 TL sabit olup bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısmdaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 5- Kaymakam adaylarına, 1700 sayılı Kanunun 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 5 inci maddesine göre %145 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre de %145 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödenmeyecektir.

Örnek 6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatının şube müdürü kadrosunda görev yapan personele, 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki hükmüne göre 26.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanan fazla çalışma ücreti, aynı Kanunun 222 nci maddesine göre yapılması öngörülen %155 oranındaki net ek ödeme tutarından mahsup edilerek ödenmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Şube Müdürü Fazla ÇalışmaÜcreti Göst. / EkÖdeme Oranı

(%)

Brüt Fazla Çalışma Ücreti/ Ek Ödeme (TL) Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi(TL)

Net Tutar

(TL)

4458   sayılı   Kanunun   666 sayılı KIIK ile değiştirilmeden önceki   221    inci   maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücreti 26.000 26.000×0,06446     = 1.675,96 1.675,96×0,15     =  251,39

1.413,51

 

 

 

 

1.675,96×0,0066-    11,06 

 

       
4458   sayılı   Kanunun   666 sayılı  KHK   ile  yürürlükten kaldırılmadan önceki 222 nci maddesi  uyarınca  ödenmesi öngörülen ek ödeme 155 9500×0,06446×1,55   –   949,17  

942,91

 

 

 

 

949,17×0,0066    =    6,26 

 

       
4458    sayılı   Kanuna   göre yapılan mahsup işlemi Fazla çalışma ücretinin net tutarı ek ödemenin net tutarından mahsup edildiği ve örneğimizde de 4458 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken ek ödeme (942,91 TL), fazla çalışma ücretinden (1.413,51 TL) daha düşük olduğu için ilgiliye fazla çalışma ücretinin dışında ek ödeme adı altında ayrıca herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine    göre    yapılması öngörülen ek ödeme 170 9500×0,06446×1,70  =  1.041,03  

1.034,16

 

 

 

 

1.041,03×0,0066=    6,87        
Fark Ödemesi (4458/221 fazla çalışma ücreti nettutarı-375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 1.413,51                        –                  1,034,16

379,35

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken 379,35 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanan ve fark tazminatı hesabına esas net tutar olan 1.413,51 TL sabit olup bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 7- 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen yedinci fıkrasına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görev yapan ve 8 inci dereceden aylık alan hizmetli kadrosunda bulunan personele, %80 oranında ek ödeme verilmekte iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %70 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Bu personele 15/1/2012 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca ödenecek fark tazminatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Hizmetli Ek Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vegisi (TL)

Net Tutar

(TL)

3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin   yedinci   fıkrasına göre hesaplanan ek ödeme 80 9500×0,06446×0,80 =  489,90 489,90×0,0066 =   3,23

486,67

375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesine     göre     yapılması öngörülen ek ödeme 70 9500×0,06446×0,70 =  428,66 428,66×0,0066 =  2,83

425,83

Fark Ödemesi (3146/39 ek ödeme net tutarı – 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 486,67-  425,83

60,84

Buna göre ilgiliye, 15/1/2012 tarihindeki mali ve sosyal haklan ödenirken, 60,84 TL tutarındaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ayrıca ödenecektir. 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen yedinci fıkrasına göre anılan tarih itibarıyla hesaplanmış olan ek ödemenin net tutarı olan 486,67 TL sabit olup, bu tutar hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. Yeni ek ödemenin hesaplanmasında memur aylık katsayısındaki artışlar dikkate alınarak hesaplama yapılacak, farkın herhangi bir şekilde kapanması halinde ise fark tazminatı ödenmesine ilişkin uygulamaya son verilecektir.

Örnek 8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığında 5 inci dereceli kadroda bulunup 1 inci dereceden aylık alan memur unvanlı personele, söz konusu ek 3 üncü maddeye göre %65 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %110 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

Memur Ek Ödeme Oranı (%)

Brüt Ek Ödeme (TL)

Damga Vergisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK’nın ek 3 üncü     maddesine     göre yapılması   öngörülen    ek ödeme 65

9500×0,06446×0,65   =   398,04

398,04×0,0066 =    2,63

395,41

375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu     maddesine     göre yapılması   öngörülen   ek ödeme 110

9500×0,06446×1,10   =   673,61

673,61×0,0066 =    4,45

669,16

Fark (375/ek 3 ek ödeme net tutarı – 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 395,41 –       669,16

-273,75

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, ilgiliye 15/1/2012 tarihinde yapılacak ek ödeme tutarı 273,75 TL daha fazla olduğundan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

Örnek 9- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması öngörülen ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar arasında yer alan Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan ve 1 inci dereceden aylık alan mühendis kadrosunda bulunan personele, söz konusu ek 3 üncü maddeye göre %96 oranında ek ödeme yapılmakta iken, 15/1/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %150 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

 

 

 

 

 

Mühendis Ek Ödeme Oranı (%) Brüt Ek Ödeme (TL) Damga Vegisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK’nın ek 3 üncü     maddesine     göre yapılması   öngörülen   ek ödeme 96 9500×0,06446×0,96 =   587,88 587,88×0,0066   =   3,88

584,00

375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu     maddesine     göre yapılması   öngörülen   ek ödeme 150 9500×0,06446×1,50 =   918,56 918,56×0,0066   –   6,06

912,50

Fark (375/ek 3 ek ödeme net tutan – 375/ek 9 ek ödeme net tutarı) 584,00 –      912,50

-328,50

Yukarıda yer alan tablodan da görüleceği üzere, 15/1/2012 tarihinde yapılacak ek ödeme tutarı 328,50 TL daha fazla olduğundan, ilgiliye 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesi uyarınca herhangi bir fark tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

 

Paylaşabilirsiniz