Memur Rehberi

KHK ile kamu görevlilerine ilişkin yapılan düzenlemeler-2

7-375 s. KHK.nin ek 9.maddesine göre yapılacak ek ödemeler anılan maddenin 8. fıkrası ve 4458 sayılı Kanunun 221. maddesi hükümleri uyarınca;

a)  Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli için döner sermaye bütçelerinden,

b) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli için Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarlardan,

karşılanacaktır.

Ek 9. madde uyarınca diğer personele yapılacak ek ödeme ise ilgililerin aylık ve ücretlerinin ödendiği bütçeden yapılacaktır.

8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan hükme istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretimi teşvik priminden
yararlanan personeline anılan maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmayacaktır. Ancak
söz konusu personele, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda bu
ödemenin yapılacağı tarih arasındaki dönemde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
(i) sayılı Cetvelde kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam
net tutarı, ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin
hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu personel için bir önceki yıl yapılan üretimi teşvik primi ödemeleriyle kıyas suretiyle ek ödeme yapılmasını öngören ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığından, bu kapsamdaki personel 2012  yılında üretimi teşvik priminin ödeneceği tarihe kadar, ek 9 uncu madde uyarınca (I) sayılı
Cetvelde kadro ve görev unvanları için öngörülen ek ödemeden yararlandırılacaktır.

liretimi teşvik primi ödemelerinin ayın 15’inden sonraki bir tarihte yapılması halinde peşin olarak ödenmiş olan ek ödemenin, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarihten sonraya isabet eden kısmı geri alınacaktır.

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (e) fıkrasıyla 969 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışmayanlara, anılan Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca üretimi teşvik primi ödenmeyecektir.

Örnek 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mühendis kadrosunda görev yapan ve 1 inci dereceden aylık alan mühendise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre %150 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür. Söz konusu personele 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca, 15 Şubat 2012 tarihinde üretimi teşvik primi olarak 6.000 TL tutarında ödeme yapılacağı ve bir sonraki teşvik priminin ise 15 Şubat  2013  tarihinde ödeneceği varsayımı altında 15/2/2012 – 14/2/2013 döneminde yapılacak üretimi
teşvik primi ve ek ödemelerin hesaplanması ve karşılaştırılması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

  

Mühendis Ek Ödeme Oranı (%)/ Üretimi Teşvik Primi

(TL)

Brüt Ek Ödeme / Üretimi Teşvik Primi (TL) Gelir Vergisi (TL) Damga Vegisi (TL)

Net Tutar (TL)

375 sayılı KHK’nin ek 9 uncu    maddesine    göre yapılması   öngörülen   ek ödeme 150 9500×0,06446×1.50    =  918,56  

912,50

 

 

 

 

 

918,56×0,0066=     6,06 

 

         
969   sayılı   Kanunun   3 üncü    maddesinin    son likrası   uyarınca  ödenen üretimi teşvik primi 6.000

(15 Şubat 2012 tarihinde

yapılan ödeme)

6.000,00 6.000×0,15    =   900,00

5.060,40

 

 

 

 

 

6.000×0,0066  =    39,60 

 

         
15 Şubat 2012 -14 Şubat 2013 döneminde ilgiliye yapılacak ödemeler
Tarih Yapılan Ödemelerin net tutan (TL) Ödemenin Türü Ek ödemenin

teşvik primi ile

kıyası

(TL)

Kıyaslamada

dikkate alınacak

kümülatif ek

ödeme hesabı

Hesaplamanın açıklaması

15.02.2012 5.060,40 Üretimi Teşvik Primi 912,50 912,50 Prim ödemesinin yapıldığı tarih  ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde,      375     sayılı KHK’ya   göre   ödenmesi öngörülen   ek   ödemenin toplam net tutarı, prim net tutarına  ulaşıncaya kadar, ilgiliye ek ödeme yapılmaz. Ek  ödemenin toplam net tutarı,  ödenen primin net tutarına    ulaştığı    tarihten itibaren       ek       ödeme yapılmaya başlanacaktır.
15.03.2012   912,50

1.825,00 

 

15.04.2012 912,50

2.737,50 

 

15.05.2012   912,50

3.650,00 

 

15.06.2012   912,50

4.562,50 

 

15.07.2012 414,60 Kist ek ödeme 497,90

5.060,40 

 

15.08.2012 912,50 Ek Ödeme  

  

 

15.09.2012 912,50 Ek Ödeme  

  

 

15.10.2012 912,50 Ek Ödeme  

  

 

15.11.2012 912,50 Ek Ödeme  

  

 

15.12.2012 912,50 Ek Ödeme    
15.01.2013 912,50 Ek Ödeme        

Diğer taraftan, bu örnekte yer alan verilere ve ek ödeme tutarına ilişkin rakamlar dikkate alındığında, 15/2/2012 tarihinde 10.950 TL veya daha fazla net tutarda üretimi teşvik primi ödenmiş olması halinde, aynı derecedeki mühendislere, 15/2/2012 – 14/2/2013 döneminde hiçbir şekilde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır.

 

Paylaşabilirsiniz