İşçi Alacak ve Tazminatları Memur Rehberi

KEY ödemelerine ilişkin tereddütlerinizi nasıl giderebilirsiniz?

            Kamuoyunda adete Brezilya dizilerine dönüşen konulardan biri de Konut Edindirme Yardımı veya kısa adıyla KEY’dir. Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanuna istinaden 14.08.2007 tarihinde  Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Konut Edindirme Yardımı ödemelerine 28.07.2008 tarihinde başlanılmıştır. Ancak listelerde bazı kişilerin isimlerinin bulunmaması, ismi bulunup da alınacak ödemede sorun olması v.s bir çok sorun ortaya çıkmıştır. Akabinde  5939 sayılı Kanun ile 07.01.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince, hak sahiplerine T.C. Ziraat Bankası kanalıyla yapılacak ödemelere 22.03.2010 tarihinde başlanılmıştır. Ödemelerin yapılmaya başlanmasına karşın KEY hususunda halen bir çok sorunun cevabı merak edilmektedir. Biz de bu yazımızda KEY konusunda okuyucularımızdan en çok gelen sorulara ve cevaplarına aşağıda yer verdik.

              ÖDENMESİ GEREKEN KEY ÖDEMESİN DÜŞÜK ÇIKMASI

  Ödenmesi gereken paranın beklendiğinden düşük  çıktığınının düşünülmesi halinde 5664 s. “KEY Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun”un 5/2 maddesinde “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, (KEY) Konut Edindirme Yardımı’na müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre Konut Edindirme Yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce Konut Edindirme Yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, Konut Edindirme Yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3.maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz” hükümleri amir bulunmaktadır. Bu hükümler doğrultusunda  ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulabilmektedir.

   ZİRAAT BANKASI’NDAKİ  LİSTEDE İSMİN BULUNMAMASI ANCAK DİĞER LİSTELERDE İSMİN BULUNMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

 KEY ödemesi alacak kişinin Ziraat Bankası’ndaki listede adının bulunmaması ancak  İnternet sitesinde ve Resmi Gazetedeki listede isminin bulunması halinde hangisi esas alınacak sorusu da en çok sorulan sorulardan biridir.

        Resmi Gazetede Tasfiye Halindeki Emlak Bankası tarafından  gönderilen tüm

bilgiler aynen yayınlanmıştır ancak yönetmelik gereğince ödeme için T.C.Kimlik numarası

zorunlu olduğundan Ziraat Bankasında T.C. Kimlik Numarası olmayanlar yer almamıştır. Bu

durumda olanlar yukarıda izah edilen itiraz prosedürleri doğrultusunda başvurularını

yapabilirler.

İsa KARAKAŞ

www.isakarakas.com.tr

             BOŞANMA DURUMUNDA KEY KİME VERİLİR?

Mülga 11/11/1986 tarihli 3320 sayılı kanunun birinci maddesinde “Eşlerden her ikiside  yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır” denilmektedir. Bu nedenle (KEY)

Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılmıştır.

        Diğer yandan Ziraat Bankası’na yatırılan KEY ödemesinin  hacizli olup olmadığı hususundaki tereddütler ise   Ziraat Bankası’na müracaat edilerek  öğrenilmesi mümkün bulunmaktadır. Yine    KEY ödemelerini almış, ancak çeşitli sebeplerle iade etmek isteyen hak sahipleri, ödemeyi almış oldukları gün içinde iade etmek istemeleri durumunda ödemeyi almış oldukları Ziraat Bankası şubesine, daha sonraki günlerde iade etmek istemeleri  durumunda ise Ziraat Bankası Şubelerine başvurarak iade işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir